Právne informácie a ochrana osobných údajov PDF Vytlačiť E-mail

I. Podmienky používania stránok
II. Všeobecné podmienky týkajúce sa prevodu práv na používanie programového systému Kalkulus a/ alebo Baureport
III. Spracúvanie a ochrana údajov 


I. Podmienky používania stránok

Informácie alebo akékoľvek zobrazenia na stránke www.systematic.sk podliehajú týmto podmienkam používania internetových stránok www.systematic.sk (ďalej len „Podmienky“):

 • Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré vstupujú na stránky www.systematic.sk a používajú stránky www.systematic.sk (ďalej len „Používateľ“).

 • Prevádzkovateľ udeľuje Používateľovi právo používať stránky www.systematic.sk výhradne pre osobnú potrebu Používateľa. Akékoľvek iné použitie stránok (celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom.

 • Vo väčšine prípadov je možné používať a prehliadať stránky www.systematic.sk bez poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Napriek tomu prístup do niektorých častí stránok www.systematic.sk a ich používanie alebo používanie niektorých služieb, ktoré je možné využívať prostredníctvom týchto stránok môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím osobných údajov Používateľa. Poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií prostredníctvom stránok www.systematic.sk Používateľ súhlasí s ich použitím pre účely informovania o produktoch a službách Prevádzkovateľa.

 • Používateľ nesmie prenášať na stránky www.systematic.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek informácie porušujúce právne predpisy platné v Slovenskej republike alebo odporujúce dobrým mravom.

 • Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.systematic.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.

 • Snahou Prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránok www.systematic.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach sú informatívne a nemajú záväzný charakter, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade uvedené alebo dohodnuté inak.

 • Hoci informačné zdroje, ktoré používa Prevádzkovateľ sú všeobecne považované za spoľahlivé, Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na stránky www.systematic.sk z iných zdrojov.

 • Prevádzkovateľ v nijakom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vrátane priamych alebo nepriamych, osobitných, súvisiacich alebo následných škôd, strát alebo výdavkov vzniknutých v súvislosti s týmito stránkami alebo ich použitím, alebo nemožnosťou ich použitia zo strany ktorejkoľvek osoby, alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.

II. Prevod práv na používanie programového systému Kalkulus  a/alebo Baureport a jeho doplnkových modulov (ďalej tiež programu) sa riadi nasledovnými všeobecnými podmienkami:


 • Všeobecné podmienky upravujú právny vzťah medzi poskytovateľom a nadobúdateľom.
 • Poskytovateľom práva na používanie je spoločnosť SYSTEMATIC spoločnosť s ručením obmedzeným, Hviezdoslavova 8, Prešov, IČO: 31656331 (ďalej tiež Systematic), ktorý je vlastníkom autorských práv.
 • Nadobúdateľom práva na používanie je Odberateľ, uvedený na fakturačnom doklade, na základe ktorého bol uskutočnený obchodný prípad. Fakturačný doklad je zároveň zmluvou o prevode práv.
 • Tieto všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou programu.
 • Predmet prevodu práv, t.j. verzia programu a počet používateľov oprávnených používať program je uvedený na fakturačnom doklade. Ak nie je uvedené inak, program môže používať iba jeden používateľ.
 • Súhlas so všeobecnými podmienkami prevodu práv potvrdzujete nainštalovaním programu alebo otvorením obalu s distribučnými médiami. Za súhlas so všeobecnými podmienkami prevodu práv je rovnocenne považované taktiež zaplatenie za programový systém. Nadobúdateľ / odberateľ zaplatením za programový systém deklaruje, že sa s programom a jeho funkciami oboznámil. V prípade, že predaj práv na používanie programového systému prebehol na diaľku a nadobúdateľom je fyzická osoba (hlavne cez internet vyplnením objednávkového formuláru, prípadne telefonicky), užívateľ má právo do dvoch týždňov od zaplatenia odstúpiť od zmluvy. Po odinštalovaní programového systému poskytovateľom mu budú vrátené finančné prostriedky, ktoré nadobúdateľ vynaložil najneskôr do 30 dní. Spoločnosť Systematic s.r.o. neponúka možnosť programový systém vrátiť pokiaľ bol zakúpený osobne napr. v sídle alebo prevádzkárni nadobúdateľa alebo na inom mieste prípadne ak si program zakúpila právnická osoba - podnikateľ na účely svojej podnikateľskej činnosti či už v sídle poskytovateľa alebo na diaľku cez internet, telefonicky a pod.


 • Oprávnený používateľ je tá osoba (právnická alebo fyzická), ktorá zaplatila za program, dáta  alebo za jeho inováciu dohodnutú  cenu v termíne splatnosti príslušného účtovného dokladu alebo spolupracujúca osoba v zmysle Zmluvy o spolupráci
 • Oprávnený používateľ je taktiež tá osoba (právnická alebo fyzická), ktorá si od dodávateľa program prenajala. Prenajímateľ a nájomca sa dohodnú na dobe nájmu a dohodnú si splátkový kalendár. Program si na každé ďalšie obdobie nájomca aktivuje z webovej stránky, ktorú mu prenajímateľ zverejní po úhrade účtovného dokladu. Po ukončení prenájmu a zaplatení všetkých platieb, prenajímateľ program odblokuje a prevedie na nájomcu právo na trvalé používanie. Do záručnej doby sa započítava aj doba prenájmu. Ak nedôjde k zaplateniu mesačnej platby za prenájom v dobe splatnosti, prenajímateľ vyzve nájomcu na úhradu písomne alebo mailom. Ak prenajímateľ nezaplatí dlžnú sumu 14 dní od odoslania tejto výzvy, nájomca stráca status oprávneného používateľa a táto zmluva zaniká. Nájomca sa môže kedykoľvek rozhodnúť nepokračovať v prenájme a neuhdradiť ďalšie platby. Po rozhodnutí nepokračovať v prenájme, nájomca stráca status oprávneného používateľa a nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov z platieb, ktoré už uhradil.  
 • Dočasne oprávneným používateľom je osoba, ktorá používa nepredajnú verziu programu (ďalej tiež DEMO verziu). Pokiaľ je program označený ako  „Nepredajná verzia“, potom je jeho použitie obmedzené na demonštračné účely, na účely testovania a štúdia bez ohľadu na iné časti tejto zmluvy. Môže sa využívať pre potreby dočasne oprávneného používateľa iba počas dohodnutej obmedzenej doby platnosti. 


 • Predmetom prevodu práv nie sú žiadne ďalšie dodatočné služby (školenia, servisné zásahy, ročné aktualizácie programu). Tie si je možné objednať na základe platného cenníka. 
 • Program sa "používa" v počítači vtedy, ak je umiestnený  v  dočasnej pamäti "RAM", alebo je inštalovaný do permanentnej pamäte (napr. pevný disk, CD ROM alebo iné pamäťové zariadenie) tohto počítača. 
 • Program je majetkom spoločnosti Systematic s.r.o. a jeho subdodávateľov. Je chránený zákonmi Slovenskej republiky o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími odpovedajúcimi zákonmi. To znamená, že sa k programu musíte chovať ako ku všetkým ostatným materiálom, ktoré podliehajú autorskému právu (napr. knihy alebo hudobné nahrávky). Nesmiete vytvárať kópie programu, príručiek ani ďalších materiálov, ktoré sú súčasťou programu.
 • Program nesmiete prenajímať ani požičiavať. Nesmiete vykonávať spätný preklad, analýzu, dekompilovanie alebo disassemblovanie programu, dekódovanie databáz, ani dekódovanie kľúčov platnosti prevodu práv.
 • Záručná doba programu je 24 mesiacov od dňa predaja nadobúdateľovi. Miestom uplatnenia záruky je vždy sídlo predajcu  programu alebo sídlo dodávateľa. Záruka sa vzťahuje na bezchybný chod programu, pričom bezchybným chodom sa rozumie chod programu v súlade s dokumentáciou a  jej dodatkami. Poskytovateľ sa zaväzuje v záručnej dobe bezplatne odstrániť chybný chod programu alebo niektoré z jeho funkcií a používateľovi bezplatne poskytnúť opravenú verziu programu v prípade, že ho používateľ s chybou systému oboznámi písomnou formou.
 • Poskytovateľ sa  zaväzuje sledovať vývoj legislatívy a v prípade nutných zmien v programe pripraviť podľa možnosti v čo najkratšom čase tzv. legislatívny update za cenu uvedenú v platnom cenníku.
 • Poskytovateľ sa  zaväzuje sledovať vývoj orientačných cien cenníkových položiek podľa údajov Štatistického úradu a v prípade ich zmien pripraviť podľa možnosti v čo najkratšom čase tzv. cenový update za cenu uvedenú v platnom cenníku. 
 • Poskytovateľ sa  zaväzuje sledovať vývoj stavebných materiálov a technológií a v závislosti od ich dôležitosti  pripraviť podľa možnosti v čo najkratšom čase tzv. dátový update za cenu uvedenú v platnom cenníku. 
 • Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas prípadného povoleného prístupu do počítača nadobúdateľa bude všetky údaje nadobúdateľa považovať za predmet obchodného tajomstva.
 • Poskytovateľ neručí za bezchybný chod programu v prípade, že program je prevádzkovaný na technike, ktorá nie je 100% kompatibilná so štandardom IBM PC.
 • Poskytovateľ neručí za bezchybnú funkčnosť programu v prípade, že je prevádzkovaný na výpočtovej technike vybavenej operačným systémom odlišným od legálne zakúpeného a korektne nainštalovaného Windows XP Servis Pack3 (informujte sa u dodávateľa), Windows Vista, Windows7, Windows8, Windows10, Windows Server od firmy Microsoft.
 • Poskytovateľ neručí za správnu funkčnosť programu v  prípade, že je prevádzkovaný na počítači spolu s inými programami, ktoré svojou funkciou bránia korektnému chovaniu programu.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania programu (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou.
 • Za chybu programu nemožno označiť skutočnosť, že program v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny, ktoré neboli výrobcovi známe v čase výroby programu, alebo že nepracuje na hardware, ktoré nebolo dostupné v čase výroby programu. Je však možné si u výrobcu vyžiadať legislatívny, dátový  alebo technický update.
 • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za následné priame a nepriame škody (ako napr. straty z podnikateľského zisku, straty podnikateľských informácií, dátových súborov a programového vybavenia alebo akékoľvek ďalšie zvláštne škody), spôsobené používaním alebo nemožnosťou používania tohto programu dokonca aj vtedy, ak bol poskytovateľ označený ako možný pôvodca týchto škôd. Poskytovateľ neručí za správnosť výstupov, odovzdávaných daňovým úradom, obchodným partnerom a ďalším subjektom. V žiadnom prípade zodpovednosť poskytovateľa neprekročí čiastku zaplatenú za poskytnutie prevodu práv a to bez ohľadu na výšku a druh uplatňovanej náhrady vzniknutých škôd.
 • Nadobúdateľ je povinný používať počítačový program a služby poskytovateľa v dohodnutej miere alebo miere obvyklej a bežnej, komunikovať v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, neznevažovať alebo iným spôsobom nepoškodzovať dobré meno poskytovateľa alebo jeho povesť. 
 • Poskytovateľ je oprávnený odobrať súhlas na používanie počítačového programu nadobúdateľovi v prípade, ak nadobúdateľ poruší ustanovenia podmienok prevodu práv. V takomto prípade nadobúdateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej čiastky za prevod práv alebo služby.III. Spracúvanie a ochrana údajov 

Spoločnosť Systematic s.r.o. spracúva prevažne údaje právnických osôb - klientov programového systému Kalkulus a to platených aj neplatených verzií v rozsahu: Názov spoločnosti, IČO, Korešpondenčná a fakturačná adresa, firemný e-mail, firemný telefón.

Spracúvanie údajov, ktoré možno považovať za osobné údaje fyzických osôb podlieha v našej spoločnosti prísnym pravidlám, ktoré sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov 

Ochrana osobných údajov je pre SYSTEMATIC spoločnosť s ručením obmedzeným veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracúvanie vašich osobných údajov. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracúvania a ochrany vašich osobných údajov. V tomto dokumente popisujeme ako v rámci poskytovania našich služieb pracujeme s Vašimi osobnými údajmi. Snažíme sa, aby zásady boli popísané čo najjednoduchšie, pokiaľ však nebudete niektorým termínom rozumieť alebo budete mať otázky neváhajte nás kontaktovať s otázkami. 

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

SYSTEMATIC spoločnosť s ručením obmedzeným je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. 

SYSTEMATIC spoločnosť s ručením obmedzeným
Hviezdoslavova 8
P.O.Box 92
080 01 Prešov
IČO: 31656331  
IČ DPH: SK2020518423


Základne zásady, ktoré v spoločnosti Systematic uplatňujeme pri spracúvaní osobných údajov.

Na základe zásady zákonnosti spracúvame osobné údaje len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

V zmysle zásady obmedzenia účelu osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel. 

V zmysle zásady minimalizácie osobných údajov spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

V zmysle zásady správnosti sa snažíme aby spracúvané osobné údaje boli správne a podľa potreby aktualizované. 

V zmysle zásady minimalizácie uchovávania osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. 

V zmysle zásady integrity a dôvernosti osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. 

V zmysle zásady zodpovednosti dodržiavame základné zásady spracúvania osobných údajov.

Čie a aké osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť Systematic spracúva údaje svojich klientov najmä klientov programového systému Kalkulus vrátane bezplatnej verzie programu Kalkulus a záujemcov o produkty resp. služby spoločnosti Systematic, ktorý nás kontaktovali. Rozsah spracovaných údajov: názov spoločnosti, IČO, meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefón.

Na základe akého právneho titulu spracúvame osobného údaje?

Pri spracúvaní údajov klientov je spracúvanie nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje resp. spracúvanie je nevyhnutné kvôli našim oprávneným záujmom. Tieto údaje sú ukladané po dobu danú platnou legislatívou (napr. „Archivácia dokumentov podľa zákona o DPH“, teda po dobu 10 rokov nasledujúceho po roku, ktorého sa týkajú).

Pri osobách resp. spoločnostiach, ktoré si stiahli bezplatnú verziu našich produktov (najmä programového systému Kalkulus) zo stránky www.systematic.sk je spracúvanie nevyhnutné kvôli načim oprávneným záujmom informovať o nevyhnutných záležitostiach týkajúcich sa nášho produktu napr.:
- licenčné podmienky používania bezplatnej verzie programu,
- o novinkách v produkte, ktorý subjektu údajov už poskytujeme,
- poskytnutie plnej podpory (technologickej, informačnej) pri používaní našich bezplatných produktov,
- odoslanie informačného mailu a SMS správy s prihlasovacími údajmi do týchto produktov,
- zaslanie informačného listu s užitočnými a relevantnými údajmi o produkte, ktorý si subjekt stiahol z našej webovej stránky,
- zaslanie cenovej ponuky na korešpondenčnú adresu resp. mailovú adresu záujemcu ak o takúto ponuku prejaví záujem,
- na zlepšenie používateľského zážitku a zvýšenia prínosu z používania nášho produktu.

Neposkytnutie týchto osobných údajov spôsobí nemožnosť poskytovať zákaznícku podporu a starostlivosť. Tieto údaje sú ukladané maximálne desať rokov po ukončení požívania nášho produktu. 

Užívateľ počas svojej návštevy webovej stránky www.systematic.sk a www.stavebnevyrobky.sk nás môže kontaktovať vyplnením kontaktného formuláru alebo napísaním do „chatovacieho“ okna a poskytnúť svoje osobné údaje na účel spätného kontaktovania. Poskytnutie osobných údajov je zo strany užívateľa dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade tzv. oprávnený záujem kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede, poradenstvo alebo inú adekvátnu reakciu. Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť, sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, spoločnosť (pracovisko/zamestnávateľ/IČO) užívateľa. Účelom spracúvania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa telefonicky resp. mailom.  Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje  sú správne, pravdivé a aktuálne. Doba spracúvania údajov sú v tomto prípade dva roky. 

Pri osobách resp. spoločnostiach, ktoré sa zaujímali o produkty resp. služby spoločnosti Systematic telefonicky, mailom, ale nestiahli si bezplatný skúšobný produkt žiadame o súhlas týchto subjektov na zaslanie dodatočných informácií o našich produktoch a službách . 

Záujemcu informujeme bezodkladne stručne a v zrozumiteľnom jazyku o názve našej spoločnosti, našich kontaktných údajoch, účely, na ktorý žiadame súhlas, spracovateľské činnosti, ktoré sa chystáme vykonať, o práve na odvolanie súhlasu aj s presným postupom ako súhlas odvolať. 

Udelenie súhlasu žiadame na jeden alebo viac konkrétnych účelov. Súhlasom dotknutej osoby sa podľa platnej legislatívy rozumie akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Doba spracúvania údajov sú pri udelení súhlasu dva roky. 

O udelených súhlasoch na spracúvanie osobných údajov vedieme podrobné záznamy a to najmä: kto súhlasil a s čím, akou formou a či bol už súhlas odvolaný. Subjekt údajov má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je veľmi jednoduché: stačí nám napísať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. alebo zavolať na telefónne čislo 0903902537. 

Kde spracúvame osobné údaje?

Všetky osobné spracúvame na území Slovenskej republiky prevažne v areáli spoločnosti SYSTEMATIC na Hviezdoslavovej ul. V Prešove.
Kde uchovávame osobné údaje?
Všetky osobné údaje uchovávame v aplikáciách spoločnosti Microsoft, ktoré spĺňajú všetky potrebné bezpečnostné normy a nároky plynúce z GDPR. Fakturačné údaje klientov uchovávame vo fakturačnom systéme Flowii. 

Kto má prístup k vašim údajom?
V našej spoločnosti uplatňujeme zásadu minimalizácie pristupujúcich osôb – prístup k osobným údajom obmedzujeme iba na zamestnancov spoločnosti SYSTEMATIC s.r.o.. K fakturačným údajom klientov má prístup aj externá účtovná spoločnosť. 
Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Na základe osobných údajov, ktoré spracúvame automatizovaným spôsobom neprijímame rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

Ako zabezpečujeme osobné údaje?

Zabezpečenie dát má pre nás maximálnu prioritu, preto usilovne pracujeme na tom, aby sme Vás chránili pred neoprávnenými operáciami s dátami. Snažíme sa prijímať vhodné technické a organizačné opatrenia a vykonávať potrebné kroky nevyhnutné k tomu, aby sme zaistili, že sa s Vašimi osobnými údajmi bude zachádzať bezpečne a v súlade s platnou legislatívou. Prístup do aplikacií, v ktorých sú uložené osobné údaje je obmedzený na zamestnancov spoločnosti Systematic. Samotný prístup do týchto aplikácií vyžaduje zadanie bezpečnostného prihlasovacieho hesla resp.  biometrické overenie. Počítače, na ktorých spracúvame osobné údaje sú chránené bezpečnostným prihlasovacím heslom. Tieto počítače sú zároveň zabezpečené antivírusovým programom. Počítače na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú nastavené na automatické zamykanie obrazovky v prípade nečinnosti. Pri spracúvame osobných údajov nevyužívame verejné Wi-Fi siete ale vlastnú firemnú sieť, ktorá je chránená bezpečným heslom. Priestory, kde sú spracúvame osobné údaje sú monitorované súkromnou bezpečnostnou službou. 

Poučenie o právach osoby, ktorej údaje spracúvame: 

Osoba, ktorej údaje spoločnosť Systematic spracúva ma právo na základe písomnej resp. e-mailovej žiadosti adresovanej na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. na:

1) potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
2) prístup k osobným údajom a na získanie nasledovných informácií: 
- účel spracúvania, 
- kategórie spracúvaných údajov, 
- príjemcovia osobných údajov, 
- plánovaná doba počas ktorej budú osobné údaje spracúvané, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
- existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov, 
- právo vzniesť námietku, 
- právo podať sťažnosť na dozorný orgán, 
- všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov,
- skutočnosť, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania
3) Subjekt údajov má právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú
4) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe poskytnutého súhlasu. V tomto prípade zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná. Pokiaľ subjekt údajov odvolá svoj súhlas na spracúvanie údajov a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie, osobné údaje prestaneme spracúvať. Ak subjekt údajov vznesie námietku proti spracúvaniu svojich údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie tieto údaje prestaneme spracúvať. Na žiadosť subjektu údajov reagujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Pokiaľ sa žiadosti opakujú a sú zjavne nedôvodné alebo neprimerané, uložíme subjektu údajov primeraný poplatok alebo žiadosti nevyhovieme.
5) Prenesenie osobných údajov užívateľa inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe. Pokiaľ, v prípade potreby, vyžadujete kópiu osobných údajov, túto poskytujeme štandardne bezplatne.
6) Právo postúpiť sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spôsobu spracúvania osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných údajov (dozorný orgán pre SR)

S týmto dokumentom boli oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti Systematic s.r.o., ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi. 

Právne informácie stránok www.systematic.sk sú platné a účinné od 25.5.2018.