Stavebný software Kalkulus PDF Vytlačiť E-mail


Stavebný softvér Kalkulus je komplexný automatizovaný systém rozpočtovania a oceňovania, technickej prípravy a plánovania, sledovania nákladov a podpory riadenia stavieb. Obsahuje pravidelne aktualizovanú databázu cien stavebných prác, konštrukcií, materiálov a výrobkov. Licencia je doživotná. Aktualizácie sú nepovinné. 

Cenové ponuky v programe Kalkulus dokážete vytvoriť rýchlejšie a kvalitnejšie ako keď rozpočtujete "na kolene" pomocou excelovských tabuliek a vyhľadávania na Googli. 

V programe dennodenne pracujú stovky používateľov. Projektanti, cenári, rozpočtári, živnostníci, malé stavebné eseročky, ale aj korporácie. 


Silné nástroje

Súpis prác, konštrukcií a materiálov s výmerami pomocou cenníkovej databázy - výkaz výmer. Ocenenie položiek orientačnými cenami, individuálnou kalkuláciou alebo cenami poddodávok - rozpočet stavby. Vecný a finančný plán. Technická príprava výroby. Ocenenie investorského XLS-zadania vo výberovom konaní. Fakturácia a evidencia výroby. Priebežné sledovanie nákladov stavby.

Cenníková databáza

Medzi hlavné piliere programu patrí databáza unifikovaných cenníkových položiek, teda cenník stavebných prác a konštrukcií. Obsahuje aktuálne orientačné ceny a onormované zdroje. Je bezpečná na úrovni bankového systému s prehľadným stromovým členením informácií. Dopĺňa ju unikátna databáza materiálových položiek a výrobkov z katalógov konkrétnych výrobcov s obrázkami a aktuálnymi cenami.

Komu slúži

Kalkulus je určený stavebným firmám, remeselníkom, cenárom, projektantom, kalkulantom stavby,  rozpočtárom, stavebným dozorom, developerom, investorom, súdnym znalcom ako aj orgánom verejnej správy. Ocenia ho skúsení harcovníci, ale aj úplní začiatočníci. Je vhodný pre veľké i malé stavebníctvo. Program sa vie prispôsobiť vašej veľkosti a zároveň pomáha vo vašom raste. Môžete ho používať na jednom počítači alebo v počítačovej sieti.

Skvelý pomocník

Automatizuje pracovné postupy a procesy firmy. Zjednoduší správu vašich zákaziek. Urýchli vytváranie cenových ponúk. Skvalitní vaše rozpočty a zvýši ziskovosť zákaziek. S programom Kalkulus aj malá firma môže byť veľká. Vďaka prehľadnému pracovnému prostrediu sa program naučíte rýchlo a ihneď si ho obľúbite. Pri vašej práci máte k dispozícii našu zákaznícku podporu s individuálnym prístupom.


Verzie programu

Kalkulus ponúkame v troch verziách:

Výkaz výmer a tvorba rozpočtov na základe orientačných cien, špecializovaná monoprofesná databáza cenníkových položiek stavebných a montážnych prác, konštrukcií, materiálov a výrobkov, import a ocenenie XLS-zadania, výstupné zostavy v tlačovej a elektronickej (PDF a XLS) forme. Zaškolenie programu a hot-line je v cene licencie.

Časovo neobmedzená licencia od  246 € + DPH

Výkaz výmer a tvorba rozpočtov na základe orientačných cien, kompletná databáza cenníkových položiek stavebných a montážnych prác, konštrukcií, materiálov a výrobkov, import a ocenenie XLS-zadania, výstupné zostavy v tlačovej a elektronickej (PDF a XLS) forme. Zaškolenie programu a hot-line je v cene licencie. 

Časovo neobmedzená licencia od 456 € + DPH

Výkaz výmer a tvorba rozpočtov na základe orientačných cien s možnosťou individuálnej kalkulácie a technickej prípravy výroby, kompletná databáza cenníkových položiek stavebných a montážnych prác a konštrukcií s kalkulačnými podkladmi, databáza materiálov a výrobkov, import a ocenenie XLS-zadania, výstupné zostavy v tlačovej a elektronickej (PDF a XLS) forme. Zaškolenie programu a hot-line je v cene licencie. Časovo neobmedzená licencia od 792 € + DPHHlavné moduly programu Kalkulus

Tvorba výkazu výmer a rozpočtu je základným fundamentom programu Kalkulus. Výkaz výmer a rozpočet patria medzi najdôležitejšie dokumenty stavby. Pracuje s nimi každý účastník stavebného procesu.

V programe Kalkulus sa môžete oprieť o cenníkovú databázu stavebno-montážnych operácií a úkonov s odporúčanými orientačnými cenami. Databáza programu Kalkulus obsahuje cca 90.000 cenníkových položiek montážnych prác a konštrukcií. Dopĺňa ju unikátna databáza cca  250.000 položiek stavebných materiálov a výrobkov napojených na katalógy konkrétnych výrobcov v aktuálnych cenách - CENY 365.

Modul Subcontracting  vykonáva plánovanie poddodávok, prípravu podkladov pre výberové konanie poddodávateľov a vyhodnocovanie poddodávateľských cenových ponúk. Z najlepšie vyhodnotených poddodávateľských cien zabezpečuje kalkuláciu ceny stavby.

Program Kalkulus obsahuje všetky nutné softvérové moduly potrebné pre účasť vo výberovom konaní v rámci verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z.. Zaužívané procedúry je možné použiť taktiež v súkromných zákazkách. Uchádzač načíta excelovské investorské zadanie s výkazom výmer a ocení ho na aktuálnu cenovú úroveň stlačením jedného tlačidla.

Pre tvorbu harmonogramov malých stavieb odporúčame modul Harmonogram Expres. U väčších stavebných projektov sa využíva matematickú sila modulu Harmonogram Klasik s grafickým znázornením plánovanej postupnosti činností pomocou  Ganttovho diagramu.

Modul slúži na priebežné vytváranie súpisov vykonaných prác a dodávok. Každý odfakturovaný súpis vykoná vecné a finančné odpočítanie z centrálneho rozpočtu. Vďaka tomu má stavebná firma v reálnom čase prehľad o aktuálnej rozpracovanosti stavby.

Sledovanie nákladov stavby slúži na zber, sledovanie a kontrolu nákladov priebežne „konzumovaných“ na stavenisku v reálnom čase. Operatívne sleduje a okamžite vyhodnocuje ziskovosť zákazky.

Modul BIM zabezpečuje informačné prepojenie BIM modelu stavby s automatizovanou tvorbou výkazu výmer v programe Kalkulus. Hlavný princíp tohto prepojenia možno vyjadriť jednoduchou schémou: BIM model dodá výmery, Kalkulus dodá ceny.

Na rýchle, efektívne a komplexné vedenie stavebného denníka v digitálnej forme slúži modul  Baureport. Je určený stavbyvedúcim, stavebným manažérom, stavebným dozorom, stavebníkom, investorom a kontrolórom. Zaznamenáva históriu stavby a vytvára prehľadný stavebno - právny dokument, určený pre všetkých účastníkov stavebného procesu.V čom je Kalkulus jedinečný?


Jednoduchosť a bezpečnosť

Vďaka prehľadnému pracovnému prostrediu sa program rýchlo naučíte a okamžite si ho obľúbite. Kalkulus dokáže čítať rozpočty a zadania aj z iných rozpočtových programov. Obsahuje jedinečnú pravidelne aktualizovanú databázu stavebných prác, konštrukcií,  výrobkov a materiálov. Vďaka platforme MS SQL Server sú vaše dáta v bezpečí bankového systému z hľadiska vnútornej integrity a ochrany pred útokmi z internetu.

Komplexnosť

Kalkulus nie je len rozpočtový program. Je to aj komplexný programový systém na oceňovanie, prípravu, plánovanie a podporu riadenia stavby. Kalkulus rieši klasiku, ale vidí aj do budúcnosti. Program sa vie prispôsobiť vašej veľkosti. Ak ste menšia stavebná alebo projekčná firma, kúpite si základné moduly programu, nainštaluje si ho na jeden, maximálne na dva počítače a po pár dňoch ho už používate naplno. Ak budete rásť, program porastie s vami. Stačí si dokúpiť moduly a dobudovať vašu infraštruktúru.

Individuálny prístup

Našich zákazníkov nevnímame ako IČO, ale ako partnerov, ktorí sú súčasťou nášho tímu. Sme na trhu už 34 rokov a naši klienti vedia, že tvrdo a vytrvalo pracujeme na ich úspechu. Máme radosť z toho, že našim zákazníkom dodávame program, ktorý im pomáha v podnikaní. Súčasťou dodávky programu je školenie a konzultačná pomoc prostredníctvom telefónu alebo diaľkového internetového prístupu.