Stavebný software Kalkulus PDF Vytlačiť E-mail

Stavebný software


Stavebný softvér Kalkulus je komplexný systém oceňovania, prípravy, plánovania, sledovania nákladov a podpory riadenia stavby. Je určený stavebným firmám, projektantom, rozpočtárom, cenárom, partiám remeselníkov, všetkým dodávateľom stavebných prác ako aj investorským organizáciám a kontrolným orgánom. Obsahuje aktuálne cenníky stavebných prác a materiálov. Ocenia ho skúsení harcovníci, ale aj úplní začiatočníci. S programom Kalkulus je tvorba stavebných rozpočtov rýchla a jednoduchá.


 

     

                             

Programový systém Kalkulus stojí na štyroch pevných pilieroch:

 1. Prehľadné pracovné prostredie. Vďaka nadčasovému prostrediu "troch okien" sa program rýchlo naučíte a okamžite si ho obľúbite.
 2. Aktuálne ceny stavebných prác a materiálov. Bezpečná SQL databáza katalógových TSKP montážnych položiek a konštrukcií so zrozumiteľnými popismi a unikátna databáza materiálových položiek od konkrétnych výrobcov s obrázkami a aktuálnymi cenami sú neoceniteľnou pomôckou.
 3. Individuálny prístup k našim zákazníkom a skvelá zákaznícka podpora. Našich zákazníkov nevnímame ako IČO, ale ako partnerov, ktorí sú súčasťou nášho tímu. Sme na trhu 33 rokov a naši klienti vedia, že tvrdo a vytrvalo pracujeme na ich úspechu. Máme radosť z toho, že dodávame ľuďom program, ktorý im pomáha v podnikaní.
 4. Prispôsobivosť a pružnosť. Program sa vie prispôsobiť vašej veľkosti a zároveň pomáha vo vašom raste. Ak ste menšia stavebná alebo projekčná firma, kúpite si základné moduly programu, nainštaluje si ho na jeden, maximálne na dva počítače a po pár dňoch ho už používate naplno. Vytvárate výkazy výmer, robíte rozpočty, naceňujete zadania, robíte cenové ponuky. Fakturujete vykonané práce. Zarábate. Vo väčšej firme program používa súčasne viac ľudí: cenári, prípravári, manažéri projektov, stavbyvedúci, vedenie firmy. Do systému môžu vstupovať z geograficky ľubovoľného miesta - z kancelárie firmy, zo stavby, z domu alebo hoci aj z kaviarne. Každý užívateľ používa pridelené funkcie programu, ktoré zodpovedajú jeho pracovnému zaradeniu. Počas práce dynamicky využíva spoločné dáta centrálnej SQL databázy. Zároveň počas svojej práce do nej prispieva. Databáza je umiestnená na podnikovom serveri. Nasadenie programu do takejto firmy vyžaduje vybudovanie technickej infraštruktúry, zaškolenie užívateľov, tréningy a konzultácie. Úspech nasadenia programu je vo veľkej miere závislý od angažovanosti managementu, od jeho vízie a od jeho presvedčenia, že zefektívnením procesov pomocou softvérového vybavenia dosiahne firma vyšší zisk.

Moduly programu Kalkulus


Nenašli ste na tejto stránke odpovede na otázky, ktoré Vás zaujímajú? Pozrite si aj stránku FAQ - Najčastejšie otázky alebo nám napíšte.


Kalkulus dennodenne pomáha pri práci svojim užívateľom, pridajte sa k nám aj Vy. Začať môžete stiahnutím DEMO verzie alebo nás kontaktujte a program Vám radi nezáväzne predvedieme.Hlavné funkcie programu

Stavebný softvér Kalkulus slúži na tvorbu výkazu výmer, ponukového stavebného rozpočtu, prípravu zdrojov, časových plánov, fakturácie, čerpania a sledovania nákladov v reálnom čase priamo zo stavby.

Kalkulus už dávno nie je len rozpočtový program. Kalkulus je moderný európsky software na prípravu a riadenie stavby.

Program obsahuje kompletnú databázu položiek pre ocenenie stavebných prác, materiálov a výrobkov pre stavebníctvo. Vyhľadávanie v databáze stavebných prác a materiálov je bleskurýchle vďaka najrýchlejšiemu databázovému Microsoft SQL serveru na svete. Pri vyhľadávaní ľubovoľnej cenníkovej položky, stačí písať to, čo viete, napríklad časť textu alebo jeho kombináciu. Vďaka nášmu unikátnemu nástroju vyhľadávania „CLICK AND WRITE“ (klikni a píš) program zobrazí všetky výskyty zadaného textu alebo jeho kombinácie. Ak poznáte technologické začlenenie položky, účinne vás usmerňujú naše stromové dátové štruktúry.

Cenníkové ceny stavebných prác a materiálov sú pravidelne aktualizované. Zároveň sú k dispozícii databázové podklady, potrebné pre kalkuláciu ceny v podobe kalkulačných rozborov, v ktorých je onormovaná spotreba práce profesií, strojov, a materiálov. Užívateľ si môže databázu priebežne dopĺňať sám a taktiež si môže upravovať ceny.

Viac o výkaze výmer a odporúčaných cenách sa dočítate v tomto článku ».

Ak dostanete od investora zadanie, resp. slepý rozpočet s číslami položiek, stačí ich naťukať a rozpočet je raz - dva hotový. Ak potrebujete niektorú položku alebo cenník naštudovať podrobnejšie, montážna položka má poznámku, materiálová položka má obrázok, cenník má návod na jeho používanie.

Viac o výkaze výmer a odporúčaných cenách sa dočítate v tomto článku ».

Kalkulus obsahuje všetky potrebné programové nástroje a databázové podklady pre kalkuláciu ceny. Jednotlivé položky obsahujú kalkulačné rozbory, v ktorých je onormovaná spotreba práce profesií, strojov, a materiálov na mernú jednotku. Individuálnou objektivizáciou cien materiálov, cien práce a strojov, réžie a zisku cenár stavebnej firmy vykalkuluje cenu, odpovedajúcu podmienkam svojej firmy. Výsledná cena rozpočtu sa dá navyše prispôsobiť percentuálnou prirážkou, finančnou prirážkou, indexom, prípadne stanovením požadovanej výslednej ceny.

Kalkulus obsahuje navyše jedinečnú metódu “precíznej kalkulácie”, ktorá umožňuje upraviť zdroje z hľadiska ich technologickej nevyhnutnosti, ako aj zámenou obecných reprezentantov zdrojov za konkrétnych pracovníkov firmy, za vlastné alebo prenajímané stroje a za materiály vlastných dodávateľov. Táto metóda pomáha s laboratórnou presnosťou odhaliť nákladové rezervy firmy ako aj rezervy obecného dátového modelu.

Viac o Kalkulácii v programe Kalkulus sa dočítate v tomto článku ».

V cene započítané materiály, profesie, stroje ako aj časť výrobných režijných nákladov nazývame zdroje. Sú nutné pre vyhotovenie danej zákazky. Program ich dokáže automaticky vygenerovať ako podklad pre technickú prípravu výroby vo forme limitných zoznamov. Príprava zákazky sa s obľubou robí pomocnou obecných profesií a reprezentatívnych strojov, ktoré sú súčasťou dodaného modelu. Tento spôsob je síce neadresný, ale veľmi rýchly.

K príprave stavby patrí aj výber subdodávateľov, ktorých si najíma hlavný dodávateľ stavby na vykonávanie určitých, prevažne špecializovaných prác kvôli zníženiu nákladov alebo zmierneniu rizika celého projektu. Pre prácu so subdodávateľmi program Kalkulus disponuje komfortnými nástrojmi a prehľadmi. Program umožňuje evidenciu jednotlivých subdodávateľov, priradzovanie konkrétneho subdodávateľa k vybraným položkám stavby po uzavretí kontraktu ako aj organizovanie ich práce v rámci časového plánu. Pre vybraného subdodávateľa je možné pripraviť kompletnú rozpočtovú dokumentáciu. Pri kalkulácii sa spodné oceňovacie podklady položiek realizovaných subdodávateľom do ceny nezapočítavajú. Stavba je tak čisto vykalkulovaná na výkony, ktoré si firma realizuje sama a na výkony realizované subdodávateľmi. Program považuje z hľadiska projektu subdodávateľa za jeden zo zdrojov.

Vďaka kvalitnej evidencii výroby má stavebná firma alebo investor aktuálny prehľad o vykonaných prácach a dodanom materiáli. Táto evidencia vzniká na základe vytvorených súpisov prác a dodávok. Súpisy sú podkladom pre fakturáciu výkonov.  Program po každej faktúre urobí odpočet z rozpočtu a nedovolí fakturovať väčšie ako rozpočtované množstvá. Umožní však vytvoriť „naviac“ práce. Každý súpis nesie so sebou odpovedajúce kalkulačné podklady, t.j. náklady na zdroje, ktoré fakturujeme zákazníkovi.

Viac o Evidencii výroby v programe Kalkulus sa dočítate v tomto článku ».

Program obsahuje všetky rozpočtové pravidlá a zvyklosti. Napríklad: vedľajšie rozpočtové náklady, automatický výpočet presunu hmôt a odvozu sutiny, prirážky PPV, súhrnný rozpočet, automatickú ponuku materiálu k montážnej položke, rozpočtové pravidlá v úvodných častiach cenníkov a ďalšie.
Kalkulus na komunikáciu s okolím v elektronickej forme využíva prevažne formát programu MS Excel. Kalkulus vie pripraviť excelovský súbor s kompletnou rozpočtovou dokumentáciou pre klienta, pre partnera alebo pre ministerstvo. Ak má stavba viac objektov, všetky sa vyexportujú naraz do jedného súboru. Okrem .xls súborov Kalkulus dokáže exportovať rozpočtovú dokumentáciu aj do ďalších formátov: PDF, ORF, XML.

Viac o exportoch v programe Kalkulus sa dočítate v článku Rozpočet za 10 minút ».

Ak stavebná firma získa od projektanta zadanie s výkazom výmer v Exceli, program Kalkulus ho dokáže načítať automaticky. Nahrávanie zadaní a rozpočtov z Excelu tzv. import z excelu zvládne s ľubovoľným rozložením riadkov, stĺpcov a hárkov. Ak je v súbore viac rozpočtových hárkov, program ich načíta a vytvorí ako objekty stavby. Ak hárok obsahuje figúry výkazu výmer, program ich načíta do rozpočtu aj so vzorcami.

Navyše program Kalkulus vie načítať rozpočet nielen z programu Excel ale aj z Open Office.

V čom je Kalkulus najlepší

Okrem štandarných funkcií Kalkulus obsahuje možnosti a moduly, ktoré svojou komplexnosťou predstavujú jednotku na trhu. Tu sú niektoré z nich:

Stavebný program Kalkulus je prepojený s našim druhým projektom Web Katalóg stavebných výrobkov (www.stavebnevyrobky.sk), čím vytvárajú prvý Integrovaný systém oceňovania na Slovensku.

Položky stavebných výrobkov a materiálov si vo Web katalógu môžete prezerať, študovať technológiu daného výrobcu alebo si jednotlivé položky môžete prenášať on line do rozpočtu pri rozpočtovaní alebo naceňovaní stavebnej zákazky v programe Kalkulus. Nemusíte si už sťahovať obrovské databázy do vášho počítača. Kliknete si a prenesiete si do rozpočtu iba to, čo aktuálne potrebujete.

Za symbolický poplatok budete mať vždy aktuálne ceny čo Vám poskytne obrovský informačný a časový náskok pred konkurenciou.

Viac o tejto revolučnej novinke sa dočítate v tomto článku ».

Nevieme si predstaviť stavebnú firmu s viacerými ľuďmi, ktorí potrebujú robiť cenové ponuky a prípravu stavieb, aby nepracovali súčinne s centrálnymi dátami v počítačovej sieti. Sieťové riešenie programu Kalkulus plnohodnotne a bezpečne využíva množstvo firiem už desiatky rokov systémom klient server, kde dáta sú umiestnené na serveri v databáze SQL a jednotliví užívatelia ich využívajú v programe zo svojich pracovných staníc. Kalkulus zachováva bezpečnosť a integritu dát na lokálnom PC, ale aj v počítačovej sieti. S centralizovaným riešením nie je potrebné vzájomne si rozposielať jednotlivé verzie rozpočtov v rámci firmy a zaisťovať komplikovanú kompletizáciu dát.

Viac o sieťovej verzii v programe Kalkulus sa dočítate v tomto článku ».

Všetci poznáme príslovie „čas sú peniaze“, ale občas sa nato zabúda. Kalkulus ponúka najkomplexnejší harmonogram stavebnej výroby. Užívateľovi dáva k dispozícii nástroje na rozvrhovanie činností priamou väzbou na rozpočet. Program navrhuje časy trvania jednotlivých činností z kalkulačných podkladov, ktoré obsahujú normované výkony zdrojov, t.j. ľudí a strojov. Rozvrhovanie sa uskutočňuje grafickým spôsobom pomocou Ganttovho diagramu. Program v reálnom čase identifikuje tzv. kritickú cestu, ktorá určuje dĺžku trvania výstavby. Dobu výstavby ovplyvňujeme zmenou nasadzovaných zdrojov, organizačným prekrývaním činností a ovplyvňovaním disponibilného času, napr. prácou v sobotu a nadčasmi. Ak počas plánovania sme zmenili nasadenie zdrojov, program umožní zapísať tieto zmeny do kalkulácie stavby. Toto je prevratná vec.

Viac o Harmonograme v programe Kalkulus sa dočítate v tomto článku».

(CSS) je modul na zber, sledovanie a kontrolu nákladov, priebežne vznikajúcich na stavenisku v reálnom čase. Operatívne sleduje a okamžite vyhodnocuje ziskovosť zákazky v štruktúre naplánovaných zdrojov: materiálov, vlastných pracovníkov, živnostníkov, strojov, réžií, dopravných nákladov a subdodávok. Porovnáva vykalkulované, t.j. naplánované, prípadne vyfakturované náklady so skutočnými nákladmi. CSS premieňa dáta z terénu do informácií, ktoré zlepšujú kvalitu a ziskovosť stavby ako aj kapitál projektu. Na rozdiel od iných modulov s podobným názvom CSS nečaká za údajmi z účtovníctva ale stavbu sleduje priebežne priamo zo staveniska.

Viac o CSS sa dočítate v tomto článku».

Verzie programu

Kalkulus ponúkame v troch verziách:

Táto verzia je určená pre remeselníkov a monoprofesistov na tvorbu rozpočtov na základe odporúčaných cien stavebných prác a materiálov len v špecializovanej oblasti (napr. elektrika, voda+kúrenie+plyn, murárstvo, záhradníctvo a pod.). Nie je určená pre stavbárov, ktorí sa venujú v rámci svojej činnosti viacerým stavebným činnostiam a profesionálnym rozpočtárom. Doplnkovým nepovinným modulom k tejto verzii je Evidencia výroby (súpis prác a dodávok - fakturácia - čerpanie - prehľad zákazky).

Cenu verzie nájdete kliknutím na tlačidlo Cenník a Objednávka.

Táto verzia slúži na tvorbu výkazu výmer a rozpočtov ma základe odporúčaných cien. Je určená pre menšie a stredne veľké stavebné spoločnosti, investorov, rozpočtárov a projektantov. Obsahuje všetky potrebné cenníky hlavnej stavebnej výroby, pomocnej stavebnej výroby, montáží a materiálov. Doplnkovým nepovinným modulom k tejto verzii je Evidencia výroby (súpis prác a dodávok - fakturácia - čerpanie - prehľad zákazky).

Cenu verzie nájdete kliknutím na tlačidlo Cenník a Objednávka.

Táto verzia slúži na tvorbu výkazu výmer a rozpočtov ma základe odporúčaných cien s možnosťou precíznej kalkulácie. Je určená všetkým stavebným spoločnostiam. Obsahuje všetky potrebné cenníky hlavnej stavebnej výroby, pomocnej stavebnej výroby, montáží a materiálov a kalkulačné rozbory. Doplnkovými modulmi k tejto verzii je Evidencia výroby (súpis prác a dodávok - fakturácia - čerpanie - prehľad zákazky), Harmonogram, Modul CSS (centralizované sledovanie stavby).

Cenu verzie nájdete kliknutím na tlačidlo Cenník a Objednávka.


Prečo si vybrať Kalkulus?

• Jednoduchosť a prehľadnosť. Obrovskou výhodou programu Kalkulus je jeho prehľadnosť a ľahká ovládateľnosť. Ako nový užívateľ sa nemusíte obávať dlhého učenia programu. Všetky funkcie boli navrhované tak, aby sa ich naučili používať rýchlo aj klienti, ktorí nemajú skúsenosti s programami na rozpočty. Napriek jeho mnohým funkciám má prehľadnú pracovnú plochu, kde je po ruke všetko, čo potrebujete: svoje stavby, svoj rozpočet, svoje databázy, svoj trezor, katalógové cenníky.

Technologická špička na Slovensku. Dlhodobo prichádzame s revolučnými funkciami ako prví. Väčšina z týchto funkcií dodnes nemá konkurenciu ako napríklad naša vlajková loď Centrálne sledovanie stavby alebo Sieťová verzia, ktorú niektorí naši klienti využívajú už od roku 1998! Všetky tieto funkcie ešte viac šetria čas a financie.

Bezpečnosť. Kalkulus ako jediný slovenský stavebný program je postavený na platforme MS SQL. Pre klienta to znamená, že jeho dáta a stavby sú vždy v bezpečí (napr. pri výpadkoch prúdu). Jedna dobrá rada: Tam kde spracovávate dáta, ktoré súvisia s vašimi peniazmi, bez SQL to nerobte.

Trvalá hodnota bez nadsadenej ceny. Priznajme si to, cena je pri kúpe čohokoľvek veľmi dôležitá. Náš cenník je transparentný 365 dní v roku. V praxi to znamená, že nenadsadzujeme ceny aby sme ich v zápätí znižovali. Takto sa vám nemôže stať, že si kúpite Kalkulus a o týždeň zistíte, že Váš sused ho práve dostal za polovičnú cenu. Radšej sa snažíme držať celoročne výhodnú cenu našich verzií. Navyše Kalkulus si môžete kúpiť aj na splátky.

Nadštandarná podpora. Naši klienti sú pre nás partnermi. Môžu sa s snami poradiť telefonicky, e-mailom alebo sa zúčastniť školenia. V prípade potreby máte priamo v programe video-návody k jednotlivým funkciám. Linka Hotline je u nás k dispozícii aj klientom bez zakúpenej aktualizácie!

Pravidelná aktualizácia. Kalkulus neustále vylepšujeme a dopĺňame o nové funkcie pričom sa snažíme sledovať aj trendy v zahraničí. Taktiež pravidelne aktualizujeme a dopĺňame cenníky stavebných výrobkov. Aktualizácie programu a databáz sú pre našich klientov nepovinné. Pri kúpe programu získavate od nás doživotnú licenciu na užívanie.

Tradícia a garancia ďalšieho vývoja. Naša spoločnosť Systematic s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už 28 rokov. Za toto obdobie sme si vybudovali rozsiahlu skupinu spokojných zákazníkov, ktorá sa neustále zväčšuje.


Nenašli ste na tejto stránke odpovede na otázky, ktoré Vás zaujímajú? Pozrite si aj stránku FAQ - Najčastejšie otázky alebo nám napíšte.

Kalkulus dennodenne pomáha pri práci svojim užívateľom, pridajte sa k nám aj Vy. Začať môžete stiahnutím DEMO verzie alebo nás kontaktujte mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. prípadne telefonicky na t.č. 0903902537 a program Vám radi nezáväzne predvedieme.


17.4.2023 Normovanie práce ako kľúč k zvyšovaniu výkonnosti a konkurencieschopnosti stavebno-montážnej firmy

Odhad nákladov stavebného diela je zložitá úloha, ktorej úspech výrazne závisí od kvality projekčných podkladov, skúsenosti kalkulanta, ale aj od použitej metódy oceňovania. V náročnom konkurenčnom prostredí stavebného trhu sú automatizované systémy oceňovania stavby efektívnejšie ako tie, ktoré nazývame "rozpočtovanie na kolene alebo od oka".

Automatizované systémy oceňovania sú založené na technologických dátach a na softvérovej aplikácii, ktorá ich spracováva. Technologické dáta predstavujú množinu tzv. technologických cenníkových položiek, ktoré sú uložené v databáze a obsahujú vo svojej dátovej štruktúre onormované a ocenené zdroje. Kvalita technologických cenníkových položiek závisí okrem iného od kvality noriem spotreby času tzv. živej práce.

Spoločnosť Systematic®, s.r.o. využíva metódy a techniky normovania práce na účely stanovenia noriem spotreby času cenníkových položiek databázy programu Kalkulus.

V procese normovania úzko spolupracujeme s pokrokovými stavebnými a montážnymi firmami, ktoré umožňujú našim normovačom snímanie spotreby času jednotlivých operácií priamo na ich stavebno-montážnych zákazkách.

V súčasnosti spolupracujeme so spoločnosťou SMART ENERGO, s.r.o. pri normovaní montáže tepelných čerpadiel a ďalších zariadení vykurovania na báze technológií obnoviteľných zdrojov energie.

V našom novom blogu nájdete popis metód merania spotreby času a normovania práce ako aj informácie o našich skúsenostiach s vytváraním snímok priebehu práce za účelom normovania v spolupráci s našimi partnermi.

https://www.systematic.sk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=303:normovanie-prace-ako-ku-k-zvyovaniu-vykonnosti-a-konkurencieschopnosti-stavebno-montanej-firmy&catid=24:kalkulus-blog&Itemid=14

5.1.2023 Inovácia 2023 programu Kalkulus je pripravená pre našich klientov. 

Už tradične, vždy na začiatku roka, máme k dispozícii pre používateľov programu Kalkulus množstvo noviniek, ktoré reflektujú cenovú situáciu na stavebnom trhu ako aj trendy v digitalizácii stavebných procesov.

Ani rok 2023 nie je výnimkou. Pripravili sme pre vás inovačný balíček, ktorý obsahuje nové funkcie programu, nové moduly a inovované databázy v podobe aktuálnej cenovej úrovne a nových cenníkových položiek. Inovačný balíček je zabalený do verzie programu Kalkulus 2023.

✅  Nová cenová úroveň 2023 ~ práce, konštrukcie, agregáty, materiály, výrobky.

✅ Rozšírenie databázy cenníka stavebných prác a konštrukcií o nové položky.

✅ Rozšírenie databázy o agregované technologické konštrukcie.

✅ Rozšírenie databázy aktuálnych cien materiálov a výrobkov - CENY 365.

✅ Rozšírenie databázy EDZ.

✅ Nové funkcie a moduly

➡️ Ďalšie informácie si vyžiadajte telefonicky na čísle 0903902537 alebo nám napíšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

31.7.2022 Inovácia programu Kalkulus s cenovou úrovňou 2022 edícia 2. polrok. Vzľadom na turbulentný vývoj cien na stavebnom trhu sme pre našich klientov k 31.7.2022 v rámci programu Kalkulus vydali aktualizovanú databázu orientačných cien a kalkulačných podkladov stavebno-montážnych prác a konštrukcií ako aj aktuálne ceny stavebných materiálov a výrobkov. Reagovali sme tak na pohyby cien materiálov, výrobkov a pohonných hmôt v prvej polovici roku 2022.

1.6.2022 Vývoj cien stavebných materiálov a výrobkov ako aj časový rad indexov stavebných prác podrobne sledujeme a publikujeme v cenových správach. Nech sa páči: 

 1. Cenové správy Systematic november/december 2021.
 2. Cenové správy Systematic február/marec 2022.
 3. Cenové správy Systematic máj/jún 2022.

10.1.2022 Rozpočtovanie ako profesia vyžaduje od kalkulanta stavby, rozpočtára, projektanta, resp. cenára množstvo dôležitých zručností, medzi ktoré patrí napríklad ovládanie technologického postupu výstavby, schopnosť "vyčítať" z výkresov projektovej dokumentácie potrebné výmery, znalosť kalkulačných metód a v neposlednom rade znalosť technologických súvislostí. Pri objavovaní, definovaní a využívaní technologických súvislostí v rozpočtovej praxi pomáha používateľom programu Kalkulus systém zoskupovania cenníkových položiek, nazývaný tiež agregácia. Viac sa dočítate v našom novom blogu »»

5.1.2022 Stavebný priemysel je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie. Vývoj prebieha v oblasti stavebných technológií, ale aj v oblasti organizácie a riadenia stavebnej výroby, ktorá reaguje na podmienky náročného stavebného trhu. Systematic a jeho stavebný program Kalkulus sa dlhoročne snaží tento trend podporovať a zohľadňovať. Darí sa mu to úspešne. Už 33 rokov sme spolu s našimi zákazníkmi, ktorí vedia, že tvrdo pracujeme na ich úspechu a že našou najväčšou snahou je ich spokojnosť. Pomáhame im byť v konkurenčnom boji lepšími a efektívnejšími. Väčšina našich klientov sa na začiatku roka teší na naše novinky. Novinky obsahujú nové funkcie programu, nové moduly, inovované databázy v podobe aktuálnej cenovej úrovne a nových cenníkových položiek. Novinky 2022 sú zabalené do inovačného balíčka 2022, ktorý vám ponúkame formou novej verzie programu Kalkulus 2022.

Inovácia programu reaguje na tieto výzvy a trendy:

 • rozvoj stavebného priemyslu z hľadiska nových technológií,
 • tvrdé konkurenčné prostredie stavebného trhu,
 • nárast cien stavebných materiálov a výrobkov,
 • makroekonomické ukazovatele národného hospodárstva,
 • vysoké nároky na administráciu zákaziek financovaných z európskych fondov,
 • nekompletnosť projektov a zadaní vo výberových konaniach,
 • legislatívne zmeny,
 • nároční klienti.

Kalkulus 2022 obsahuje množstvo nových funkcií a vlastností a nové strategické moduly. Tu je výber z nich:

 1. Nová cenová úroveň január 2022 ~ práce, konštrukcie, agregáty, materiály, výrobky.
 2. Rozšírenie databázy stavebných prác a konštrukcií o nové položky.
 3. Rozšírenie databázy o agregované technologické konštrukcie.
 4. Rozšírenie databázy aktuálnych cien materiálov a výrobkov - CENY 365.
 5. Rozšírenie databázy EDZ.
 6. Nový modul Subcontracting, slúžiaci na kalkuláciu a manažovanie poddodávok.
 7. Agregovaná technologická konštrukcia a Agregovaný pracovný celok.
 8. Stráženie ceny rovnakých položiek.
 9. História cien.
 10. Priebežné sledovanie nákladov stavby v stavebnom denníku.
 11. Príplatky za prácu cez víkend, počas sviatkov a v noci.
 12. Mzdové náklady v kalkulačnom liste.
 13. Harmonogram Klasik je späť.
 14. Elektronický help s popisom funkcií pre pokročilých.
 15. Kalkulus 2022 je plne funkčný pod operačným systémom Windows 11.
 16. Farebné škály.
 17. Nové malé, ale silné funkcie. ... a mnohé ďalšie