Stavebný software Kalkulus PDF Vytlačiť E-mail

Stavebný software

Stavebný softvér Kalkulus je komplexný systém oceňovania, prípravy, plánovania, sledovania nákladov a podpory riadenia stavby. Je určený stavebným firmám, projektantom, rozpočtárom, cenárom, partiám remeselníkov, všetkým dodávateľom stavebných prác ako aj investorským organizáciám a kontrolným orgánom. Ocenia ho skúsení harcovníci, ale aj úplní začiatočníci.

Programový systém Kalkulus stojí na štyroch pevných pilieroch:

 1. Prehľadné pracovné prostredie. Vďaka nadčasovému prostrediu "troch okien" sa program rýchlo naučíte a okamžite si ho obľúbite.
 2. Bezpečná SQL databáza katalógových položiek stavebných prác a materiálov. Databáza unifikovaných TSKP montážnych položiek a konštrukcií so zrozumiteľnými popismi a unikátna databáza materiálových položiek od konkrétnych výrobcov s obrázkami a aktuálnymi cenami sú neoceniteľnou pomôckou.
 3. Individuálny prístup k našim zákazníkom. Našich zákazníkov nevnímame ako IČO, ale ako partnerov, ktorí sú súčasťou nášho tímu. Sme na trhu už viac ako 30 rokov a naši klienti vedia, že tvrdo a vytrvalo pracujeme na ich úspechu. Máme radosť z toho, že dodávame ľuďom program, ktorý im pomáha v podnikaní.
 4. Prispôsobivosť a pružnosť. Program sa vie prispôsobiť vašej veľkosti a zároveň pomáha vo vašom raste. Ak ste menšia stavebná alebo projekčná firma, kúpite si základné moduly programu, nainštaluje si ho na jeden, maximálne na dva počítače a po pár dňoch ho už používate naplno. Vytvárate výkazy výmer, robíte rozpočty, naceňujete zadania, robíte cenové ponuky. Fakturujete vykonané práce. Zarábate. Vo väčšej firme program používa súčasne viac ľudí: cenári, prípravári, manažéri projektov, stavbyvedúci, vedenie firmy. Do systému môžu vstupovať z geograficky ľubovoľného miesta - z kancelárie firmy, zo stavby, z domu alebo hoci aj z kaviarne. Každý užívateľ používa pridelené funkcie programu, ktoré zodpovedajú jeho pracovnému zaradeniu. Počas práce dynamicky využíva spoločné dáta centrálnej SQL databázy. Zároveň počas svojej práce do nej prispieva. Databáza je umiestnená na podnikovom serveri. Nasadenie programu do takejto firmy vyžaduje vybudovanie technickej infraštruktúry, zaškolenie užívateľov, tréningy a konzultácie. Úspech nasadenia programu je vo veľkej miere závislý od angažovanosti managementu, od jeho vízie a od jeho presvedčenia, že zefektívnením procesov pomocou softvérového vybavenia dosiahne firma vyšší zisk.

Moduly programu Kalkulus


Nenašli ste na tejto stránke odpovede na otázky, ktoré Vás zaujímajú? Pozrite si aj stránku FAQ - Najčastejšie otázky alebo nám napíšte.


Kalkulus dennodenne pomáha pri práci svojim užívateľom, pridajte sa k nám aj Vy. Začať môžete stiahnutím DEMO verzie alebo nás kontaktujte a program Vám radi nezáväzne predvedieme.Hlavné funkcie programu

Stavebný softvér Kalkulus slúži na tvorbu výkazu výmer, ponukového stavebného rozpočtu, prípravu zdrojov, časových plánov, fakturácie, čerpania a sledovania nákladov v reálnom čase priamo zo stavby.

Kalkulus už dávno nie je len rozpočtový program. Kalkulus je moderný európsky software na prípravu a riadenie stavby.

Program obsahuje kompletnú databázu položiek pre ocenenie stavebných prác, materiálov a výrobkov pre stavebníctvo. Vyhľadávanie v databáze stavebných prác a materiálov je bleskurýchle vďaka najrýchlejšiemu databázovému Microsoft SQL serveru na svete. Pri vyhľadávaní ľubovoľnej cenníkovej položky, stačí písať to, čo viete, napríklad časť textu alebo jeho kombináciu. Vďaka nášmu unikátnemu nástroju vyhľadávania „CLICK AND WRITE“ (klikni a píš) program zobrazí všetky výskyty zadaného textu alebo jeho kombinácie. Ak poznáte technologické začlenenie položky, účinne vás usmerňujú naše stromové dátové štruktúry.

Cenníkové ceny stavebných prác a materiálov sú pravidelne aktualizované. Zároveň sú k dispozícii databázové podklady, potrebné pre kalkuláciu ceny v podobe kalkulačných rozborov, v ktorých je onormovaná spotreba práce profesií, strojov, a materiálov. Užívateľ si môže databázu priebežne dopĺňať sám a taktiež si môže upravovať ceny.

Viac o výkaze výmer a odporúčaných cenách sa dočítate v tomto článku ».

Ak dostanete od investora zadanie, resp. slepý rozpočet s číslami položiek, stačí ich naťukať a rozpočet je raz - dva hotový. Ak potrebujete niektorú položku alebo cenník naštudovať podrobnejšie, montážna položka má poznámku, materiálová položka má obrázok, cenník má návod na jeho používanie.

Viac o výkaze výmer a odporúčaných cenách sa dočítate v tomto článku ».

Kalkulus obsahuje všetky potrebné programové nástroje a databázové podklady pre kalkuláciu ceny. Jednotlivé položky obsahujú kalkulačné rozbory, v ktorých je onormovaná spotreba práce profesií, strojov, a materiálov na mernú jednotku. Individuálnou objektivizáciou cien materiálov, cien práce a strojov, réžie a zisku cenár stavebnej firmy vykalkuluje cenu, odpovedajúcu podmienkam svojej firmy. Výsledná cena rozpočtu sa dá navyše prispôsobiť percentuálnou prirážkou, finančnou prirážkou, indexom, prípadne stanovením požadovanej výslednej ceny.

Kalkulus obsahuje navyše jedinečnú metódu “precíznej kalkulácie”, ktorá umožňuje upraviť zdroje z hľadiska ich technologickej nevyhnutnosti, ako aj zámenou obecných reprezentantov zdrojov za konkrétnych pracovníkov firmy, za vlastné alebo prenajímané stroje a za materiály vlastných dodávateľov. Táto metóda pomáha s laboratórnou presnosťou odhaliť nákladové rezervy firmy ako aj rezervy obecného dátového modelu.

Viac o Kalkulácii v programe Kalkulus sa dočítate v tomto článku ».

V cene započítané materiály, profesie, stroje ako aj časť výrobných režijných nákladov nazývame zdroje. Sú nutné pre vyhotovenie danej zákazky. Program ich dokáže automaticky vygenerovať ako podklad pre technickú prípravu výroby vo forme limitných zoznamov. Príprava zákazky sa s obľubou robí pomocnou obecných profesií a reprezentatívnych strojov, ktoré sú súčasťou dodaného modelu. Tento spôsob je síce neadresný, ale veľmi rýchly.

K príprave stavby patrí aj výber subdodávateľov, ktorých si najíma hlavný dodávateľ stavby na vykonávanie určitých, prevažne špecializovaných prác kvôli zníženiu nákladov alebo zmierneniu rizika celého projektu. Pre prácu so subdodávateľmi program Kalkulus disponuje komfortnými nástrojmi a prehľadmi. Program umožňuje evidenciu jednotlivých subdodávateľov, priradzovanie konkrétneho subdodávateľa k vybraným položkám stavby po uzavretí kontraktu ako aj organizovanie ich práce v rámci časového plánu. Pre vybraného subdodávateľa je možné pripraviť kompletnú rozpočtovú dokumentáciu. Pri kalkulácii sa spodné oceňovacie podklady položiek realizovaných subdodávateľom do ceny nezapočítavajú. Stavba je tak čisto vykalkulovaná na výkony, ktoré si firma realizuje sama a na výkony realizované subdodávateľmi. Program považuje z hľadiska projektu subdodávateľa za jeden zo zdrojov.

Vďaka kvalitnej evidencii výroby má stavebná firma alebo investor aktuálny prehľad o vykonaných prácach a dodanom materiáli. Táto evidencia vzniká na základe vytvorených súpisov prác a dodávok. Súpisy sú podkladom pre fakturáciu výkonov.  Program po každej faktúre urobí odpočet z rozpočtu a nedovolí fakturovať väčšie ako rozpočtované množstvá. Umožní však vytvoriť „naviac“ práce. Každý súpis nesie so sebou odpovedajúce kalkulačné podklady, t.j. náklady na zdroje, ktoré fakturujeme zákazníkovi.

Viac o Evidencii výroby v programe Kalkulus sa dočítate v tomto článku ».

Program obsahuje všetky rozpočtové pravidlá a zvyklosti. Napríklad: vedľajšie rozpočtové náklady, automatický výpočet presunu hmôt a odvozu sutiny, prirážky PPV, súhrnný rozpočet, automatickú ponuku materiálu k montážnej položke, rozpočtové pravidlá v úvodných častiach cenníkov a ďalšie.
Kalkulus na komunikáciu s okolím v elektronickej forme využíva prevažne formát programu MS Excel. Kalkulus vie pripraviť excelovský súbor s kompletnou rozpočtovou dokumentáciou pre klienta, pre partnera alebo pre ministerstvo. Ak má stavba viac objektov, všetky sa vyexportujú naraz do jedného súboru. Okrem .xls súborov Kalkulus dokáže exportovať rozpočtovú dokumentáciu aj do ďalších formátov: PDF, ORF, XML.

Viac o exportoch v programe Kalkulus sa dočítate v článku Rozpočet za 10 minút ».

Ak stavebná firma získa od projektanta zadanie s výkazom výmer v Exceli, program Kalkulus ho dokáže načítať automaticky. Nahrávanie zadaní a rozpočtov z Excelu tzv. import z excelu zvládne s ľubovoľným rozložením riadkov, stĺpcov a hárkov. Ak je v súbore viac rozpočtových hárkov, program ich načíta a vytvorí ako objekty stavby. Ak hárok obsahuje figúry výkazu výmer, program ich načíta do rozpočtu aj so vzorcami.

Navyše program Kalkulus vie načítať rozpočet nielen z programu Excel ale aj z Open Office.

V čom je Kalkulus najlepší

Okrem štandarných funkcií Kalkulus obsahuje možnosti a moduly, ktoré svojou komplexnosťou predstavujú jednotku na trhu. Tu sú niektoré z nich:

Stavebný program Kalkulus je prepojený s našim druhým projektom Web Katalóg stavebných výrobkov (www.stavebnevyrobky.sk), čím vytvárajú prvý Integrovaný systém oceňovania na Slovensku.

Položky stavebných výrobkov a materiálov si vo Web katalógu môžete prezerať, študovať technológiu daného výrobcu alebo si jednotlivé položky môžete prenášať on line do rozpočtu pri rozpočtovaní alebo naceňovaní stavebnej zákazky v programe Kalkulus. Nemusíte si už sťahovať obrovské databázy do vášho počítača. Kliknete si a prenesiete si do rozpočtu iba to, čo aktuálne potrebujete.

Za symbolický poplatok budete mať vždy aktuálne ceny čo Vám poskytne obrovský informačný a časový náskok pred konkurenciou.

Viac o tejto revolučnej novinke sa dočítate v tomto článku ».

Nevieme si predstaviť stavebnú firmu s viacerými ľuďmi, ktorí potrebujú robiť cenové ponuky a prípravu stavieb, aby nepracovali súčinne s centrálnymi dátami v počítačovej sieti. Sieťové riešenie programu Kalkulus plnohodnotne a bezpečne využíva množstvo firiem už desiatky rokov systémom klient server, kde dáta sú umiestnené na serveri v databáze SQL a jednotliví užívatelia ich využívajú v programe zo svojich pracovných staníc. Kalkulus zachováva bezpečnosť a integritu dát na lokálnom PC, ale aj v počítačovej sieti. S centralizovaným riešením nie je potrebné vzájomne si rozposielať jednotlivé verzie rozpočtov v rámci firmy a zaisťovať komplikovanú kompletizáciu dát.

Viac o sieťovej verzii v programe Kalkulus sa dočítate v tomto článku ».

Všetci poznáme príslovie „čas sú peniaze“, ale občas sa nato zabúda. Kalkulus ponúka najkomplexnejší harmonogram stavebnej výroby. Užívateľovi dáva k dispozícii nástroje na rozvrhovanie činností priamou väzbou na rozpočet. Program navrhuje časy trvania jednotlivých činností z kalkulačných podkladov, ktoré obsahujú normované výkony zdrojov, t.j. ľudí a strojov. Rozvrhovanie sa uskutočňuje grafickým spôsobom pomocou Ganttovho diagramu. Program v reálnom čase identifikuje tzv. kritickú cestu, ktorá určuje dĺžku trvania výstavby. Dobu výstavby ovplyvňujeme zmenou nasadzovaných zdrojov, organizačným prekrývaním činností a ovplyvňovaním disponibilného času, napr. prácou v sobotu a nadčasmi. Ak počas plánovania sme zmenili nasadenie zdrojov, program umožní zapísať tieto zmeny do kalkulácie stavby. Toto je prevratná vec.

Viac o Harmonograme v programe Kalkulus sa dočítate v tomto článku».

(CSS) je modul na zber, sledovanie a kontrolu nákladov, priebežne vznikajúcich na stavenisku v reálnom čase. Operatívne sleduje a okamžite vyhodnocuje ziskovosť zákazky v štruktúre naplánovaných zdrojov: materiálov, vlastných pracovníkov, živnostníkov, strojov, réžií, dopravných nákladov a subdodávok. Porovnáva vykalkulované, t.j. naplánované, prípadne vyfakturované náklady so skutočnými nákladmi. CSS premieňa dáta z terénu do informácií, ktoré zlepšujú kvalitu a ziskovosť stavby ako aj kapitál projektu. Na rozdiel od iných modulov s podobným názvom CSS nečaká za údajmi z účtovníctva ale stavbu sleduje priebežne priamo zo staveniska.

Viac o CSS sa dočítate v tomto článku».

Verzie programu

Kalkulus ponúkame v troch verziách:

Táto verzia je určená pre remeselníkov a monoprofesistov na tvorbu rozpočtov na základe odporúčaných cien stavebných prác a materiálov len v špecializovanej oblasti (napr. elektrika, voda+kúrenie+plyn, murárstvo, záhradníctvo a pod.). Nie je určená pre stavbárov, ktorí sa venujú v rámci svojej činnosti viacerým stavebným činnostiam a profesionálnym rozpočtárom. Doplnkovým nepovinným modulom k tejto verzii je Evidencia výroby (súpis prác a dodávok - fakturácia - čerpanie - prehľad zákazky).

Cenu verzie nájdete kliknutím na tlačidlo Cenník a Objednávka.

Táto verzia slúži na tvorbu výkazu výmer a rozpočtov ma základe odporúčaných cien. Je určená pre menšie a stredne veľké stavebné spoločnosti, investorov, rozpočtárov a projektantov. Obsahuje všetky potrebné cenníky hlavnej stavebnej výroby, pomocnej stavebnej výroby, montáží a materiálov. Doplnkovým nepovinným modulom k tejto verzii je Evidencia výroby (súpis prác a dodávok - fakturácia - čerpanie - prehľad zákazky).

Cenu verzie nájdete kliknutím na tlačidlo Cenník a Objednávka.

Táto verzia slúži na tvorbu výkazu výmer a rozpočtov ma základe odporúčaných cien s možnosťou precíznej kalkulácie. Je určená všetkým stavebným spoločnostiam. Obsahuje všetky potrebné cenníky hlavnej stavebnej výroby, pomocnej stavebnej výroby, montáží a materiálov a kalkulačné rozbory. Doplnkovými modulmi k tejto verzii je Evidencia výroby (súpis prác a dodávok - fakturácia - čerpanie - prehľad zákazky), Harmonogram, Modul CSS (centralizované sledovanie stavby).

Cenu verzie nájdete kliknutím na tlačidlo Cenník a Objednávka.


Prečo si vybrať Kalkulus?

• Jednoduchosť a prehľadnosť. Obrovskou výhodou programu Kalkulus je jeho prehľadnosť a ľahká ovládateľnosť. Ako nový užívateľ sa nemusíte obávať dlhého učenia programu. Všetky funkcie boli navrhované tak, aby sa ich naučili používať rýchlo aj klienti, ktorí nemajú skúsenosti s programami na rozpočty. Napriek jeho mnohým funkciám má prehľadnú pracovnú plochu, kde je po ruke všetko, čo potrebujete: svoje stavby, svoj rozpočet, svoje databázy, svoj trezor, katalógové cenníky.

Technologická špička na Slovensku. Dlhodobo prichádzame s revolučnými funkciami ako prví. Väčšina z týchto funkcií dodnes nemá konkurenciu ako napríklad naša vlajková loď Centrálne sledovanie stavby alebo Sieťová verzia, ktorú niektorí naši klienti využívajú už od roku 1998! Všetky tieto funkcie ešte viac šetria čas a financie.

Bezpečnosť. Kalkulus ako jediný slovenský stavebný program je postavený na platforme MS SQL. Pre klienta to znamená, že jeho dáta a stavby sú vždy v bezpečí (napr. pri výpadkoch prúdu). Jedna dobrá rada: Tam kde spracovávate dáta, ktoré súvisia s vašimi peniazmi, bez SQL to nerobte.

Trvalá hodnota bez nadsadenej ceny. Priznajme si to, cena je pri kúpe čohokoľvek veľmi dôležitá. Náš cenník je transparentný 365 dní v roku. V praxi to znamená, že nenadsadzujeme ceny aby sme ich v zápätí znižovali. Takto sa vám nemôže stať, že si kúpite Kalkulus a o týždeň zistíte, že Váš sused ho práve dostal za polovičnú cenu. Radšej sa snažíme držať celoročne výhodnú cenu našich verzií. Navyše Kalkulus si môžete kúpiť aj na splátky.

Nadštandarná podpora. Naši klienti sú pre nás partnermi. Môžu sa s snami poradiť telefonicky, e-mailom alebo sa zúčastniť školenia. V prípade potreby máte priamo v programe video-návody k jednotlivým funkciám. Linka Hotline je u nás k dispozícii aj klientom bez zakúpenej aktualizácie!

Pravidelná aktualizácia. Kalkulus neustále vylepšujeme a dopĺňame o nové funkcie pričom sa snažíme sledovať aj trendy v zahraničí. Taktiež pravidelne aktualizujeme a dopĺňame cenníky stavebných výrobkov. Aktualizácie programu a databáz sú pre našich klientov nepovinné. Pri kúpe programu získavate od nás doživotnú licenciu na užívanie.

Tradícia a garancia ďalšieho vývoja. Naša spoločnosť Systematic s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už 28 rokov. Za toto obdobie sme si vybudovali rozsiahlu skupinu spokojných zákazníkov, ktorá sa neustále zväčšuje.


Nenašli ste na tejto stránke odpovede na otázky, ktoré Vás zaujímajú? Pozrite si aj stránku FAQ - Najčastejšie otázky alebo nám napíšte.

Kalkulus dennodenne pomáha pri práci svojim užívateľom, pridajte sa k nám aj Vy. Začať môžete stiahnutím DEMO verzie alebo nás kontaktujte a program Vám radi nezáväzne predvedieme.


15.1.2021 S radosťou Vám oznamujeme, že máme pre našich klientov pripravenú Inováciu 2021. V inováciách programu Kalkulus sa snúbi vývoj nových programových funkcií s vývojom v oblasti stavebníctva. Nové funkcie a nové dáta vyvíjame pre Vás preto, aby ste boli ešte rýchlejší, ešte kvalitnejší, ešte efektívnejší, ale hlavne ziskovejší.

Inovácia obsahuje :

 • Cenovú úroveň 2021 pre práce a konštrukcie.
 • CENY 365 pre materiály a výrobky.
 • Nové cenníkové položky.
 • Systém hľadania pre ešte efektívnejšie oceňovanie.
 • Mechanizmus dvoch klasifikačných kódov.
 • Investorskú evidenciu stavebnej výroby.
 • Systém výmeny dát medzi rozpočtovými programami.
 • Rozšírenú externú dátovú základňu EDZ.
 • a mnohé ďalšie vlastnosti a funkcie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, zatelefonujte nám alebo napíšte.

14.9.2020 Programový systém Kalkulus je živý projekt. K jeho úspechu prispieva aj fakt, že ho neustále zlepšujeme a inovujeme. Chceme Vás informovať, že sme vo verzii Kalkulus 2020 vyvinuli nové funkcie a vylepšenia, ktoré podľa nášho názoru sú pre Vašu firmu veľmi dôležité: 

 • optimalizácia pamäte pri exporte do .XLS súboru,
 • pri importe .XLS investorského zadania s výkazom výmer program rozpozná tie cenníkové položky, ktoré sa nenachádzajú v katalógu montážnych položiek, ale sa nachádzajú v katalógu externých položiek; Tieto položky farebne označí pre ich rýchle ocenenie, 
 • nová "chytrá" funkcia pre vytvorenie kópie stavby,
 • revízia textov a vyradenie zastaraných cenníkových položiek v cenníku Elektromontáže,
 • rozšírenie databázy o nové montážne položky, napr. murivá Heluz Family 2in1, potrubie s uhlíkovej ocele pre kúrenie a mnohé iné a mnohé ďalšie funkcie.


21.3.2020 Prevažná väčšina slovenských stavebných firiem je z hľadiska riadenia firmy analógová. Najpoužívanejšími manažérskymi nástrojmi je systém PC (papier - ceruzka), excelovská tabuľka alebo pripomienka v iPhone. Prechod z analógovej firmy na digitálnu je náročná úloha, ktorá sa nedá uskutočniť zo dňa na deň systémom Plug and Play. Dá sa to však robiť postupne. Na začiatku si kúpite software na tvorbu rozpočtov stavebných prác, databázu stavebných prác a software na tvorbu harmonogramov. Ďalšie riadiace procedúry sa budú zapájať postupne v nasledujúcom období. Napísali sme blog, v ktorom je popísaná mimoriadne užitočná procedúra programu Kalkulus "Priebežné sledovanie nákladov stavby" alebo tiež zjednodušene nazývaná "Náklady stavby pod kontrolou". Nech sa páči. »»

22.1.2020 Pre našich klientov sme pripravili novú verziu programu Kalkulus 2020. Viac sa dočítate na tejto stránke. »» 

12.1.2020 Ešte stále vás baví hľadať výrobky do vašich rozpočtov zdĺhavým a úmorným hľadaním pomocou Google-u ? Nie je lepšie mať informácie o výrobkoch aj s ich cenami pokope na jednom mieste? V tomto príspevku »» vás informujeme, aké informácie vo vašom Web katalógu priebežne pribúdajú.

2.12.2019 Moderné stavebníctvo v súčasnosti vyžaduje pružné členenie stavby na menšie celky vo všetkých predvýrobných a výrobných etapách projektu. Ako sa dívame na členenie stavebného projektu v stavebnom rozpočtovom programe Kalkulus sa dočítate tu. »» 

27.06.2019 Spoločnosť Ingstav GV, s.r.o. v spolupráci s Katedrou kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej univerzity v Košiciach a v spolupráci so spoločnosťou Systematic, s.r.o. vyvinula aplikáciu pre výpočet zaťaženia ihlanových pilót. Aplikácia je určená všetkým projekčným kanceláriám a stavebným firmám, ktoré používajú túto metódu zakladania stavieb. Viac sa dočítate tu. »»

23.04.2019 Stáva sa, že investor trvá na tom, aby ste pri výberovom konaní vyplnili jednotkové ceny cenníkových položiek v tom istom excelovskom zadaní, ktorý vám zaslal do súťaže. V takomto prípade musíte prácne a zdĺhavo vyhľadávať v rozpočtovom programe jednotkovú cenu cenníkovej položky (ak ju neviete z hlavy), skopírovať ju a následne vložiť do excelovského zadania. Teraz je tomu koniec. Vyvinuli sme pre Vás nový modul s názvom SÚŤAŽ. Pomocou neho môžete takéto nacenenie urobiť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie: Naimportujete excelovské zadanie s výkazom výmer do Kalkulus-u, naceneníte ho a následne vyexportujete cenovú ponuku do toho istého excelovského súboru, ktorý predložil investor. Viac sa dočítate tu. »

10.01.2019 O BIMe hučí internet, do BIMu investujú veľkí IT hráči, po BIM nástrojoch siahajú tí, bez ktorých to nejde: architekti a stavební projektanti. V nasledovnom blogu (Výkaz výmer a rozpočet stavby na základe modelu BIM) sa môžete dozvedieť, ako Systematic integruje svoje riešenia s BIM modelom v oblasti automatizácie tvorby stavebných rozpočtov.