Harmonogram PDF Vytlačiť E-mail

Stále viac zákazníkov požaduje od stavebnej firmy okrem ponukového rozpočtu aj harmonogram výstavby s určením predpokladaného dátumu dokončenia stavby. Harmonogram však nerobíte len kvôli zákazníkovi, ale aj sami kvôli sebe. Pre váš kľudný spánok.

K vytváraniu časových plánov sa pristupuje v jednotlivých firmách rozdielne. Niekde sa harmonogram zostavuje precízne podľa zásad projektového riadenia, inde iba intuitívne podľa vlastných skúseností, aby boli formálne splnené podmienky výberového konania.

Je všeobecne známe, že len málo projektov sa podarilo dokončiť načas s dodržaním rozpočtu a s tým istým personálom ako na začiatku. Jednou z príčin tohto stavu môže byť nedostatočný alebo neexistujúci harmonogram stavby, resp. projekt organizácie výstavby.

Cieľom harmonogramu stavby je zaistiť:

  - najkratší možný čas trvania stavby,
  - najnižšie náklady na zdroje (ľudia, stroje, technológie),
  - najmenšie riziko
  - efektívne využitie zdrojov.

Kalkulus obsahuje efektívny nástroj na zostavenie časového plánu stavby, ktorý je založený na tradičných metódach projektového riadenia. Umožňuje používateľovi naplánovať si jednotlivé činnosti stavebnej zákazky a rozvrhnúť ich do časovej osi.

Vlastnosti stavebného a montážneho procesu sú reprezentované matematickým modelom, ktorý simuluje časový priebeh skutočných stavebných činností v závislosti od navrhovaného čerpania zdrojov.

Kalkulus umožňuje hľadať časové rezervy, vypočítať kritickú cestu a tak určiť optimálnu dobu výstavby. Medzi rozpočtom, kalkuláciou a harmonogramom existuje interaktívna väzba. Z cenníkových položiek rozpočtu jednoduchým kliknutím vytvárate činnosti harmonogramu.
Ich dĺžku trvania navrhuje program automaticky na základe výmer použitých v rozpočte, normohodín zdrojov, t.j. ľudí a strojov ako aj množstva použitých kapacít.

Vzájomnú závislosť jednotlivých činností, t.j. technologickú postupnosť vykonáva užívateľ vytváraním logických väzieb.

Program dokáže vytlačiť časový plán, finančný plán a plán zdrojov.


PLÁN

Harmonogram

SKUTOČNOSŤ

Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby
Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby
Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby
Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby Postup výstavby
Obrázky na tejto stránke sú použité so súhlasom A-TYP arch. ateliér, s.r.o. Prešov.