Kalkulácia a ponukový rozpočet PDF Vytlačiť E-mail

So stavebno - montážnym rozpočtom pracujú všetci účastníci stavebného trhu: Investor - projektant - stavebná firma. Projektant odovzdá rozpočet spolu s výkresovou dokumentáciou investorovi a ten ho v konkurznom riadení vo forme zadania postúpi stavebným firmám na ocenenie.

Kalkulácia a ponukový rozpočet

Stavebný manažér alebo rozpočtár stavebnej firmy odpisuje z papierového výkazu výmer kódové čísla položiek a zadáva ich ručne do programu. Program vyberie z databázy položku odpovedajúcu zadanému číslu a zobrazí jej názov, mernú jednotku a cenu. Rozpočtár zadá množstvo a prejde na ďalšiu položku

Kalkulácia a ponukový rozpočet

Ak stavebná firma získa od projektanta zadanie s výkazom výmer v Exceli, program Kalkulus ho dokáže načítať automaticky.

Ak výkaz výmer nie je k dispozícii, musí si ho stavebná firma spraviť sama na základe projektovej dokumentácie alebo na základe zamerania na stavbe.

Pri tvorbe ceny stavebného diela sa používateľ môže oprieť o orientačné ceny v databáze. Ponukový rozpočet je však najkvalitnejší vtedy, ak zohľadňuje individuálne náklady samotnej firmy, ktorá pripravuje cenovú ponuku.

Kalkulus obsahuje všetky potrebné programové nástroje a databázové podklady, potrebné pre kalkuláciu ceny. Jednotlivé položky obsahujú kalkulačné rozbory, v ktorých je onormovaná spotreba práce profesií, strojov, a materiálov na mernú jednotku.

Kalkulácia a ponukový rozpočet

Individuálnou objektivizáciou cien materiálov, cien práce a strojov, réžie a zisku cenár stavebnej firmy vykalkuluje cenu, odpovedajúcu podmienkam svojej firmy.

Výsledkom kalkulácie nie je len cena, ale aj podklady pre prípravu stavby:

  • limitka materiálov, t.j. zoznam materiálov potrebných na zhotovenie stavby
  • imitka profesií
  • zoznam potrebných profesií
  • limitka strojov
  • zoznam potrebných strojov

Aktualizácia cien stavebných prvkov je v programe možná jednotlivo v každej položke databázy alebo rozpočtu.

Ak napríklad v položke „Montáž tepelnej izolácie pasmi podláh“ zvýšime mzdovú sadzbu Izolatéra z 3,2 €/h hrubého na 3,7 €/h hrubého, zvýši sa cena montáže izolácie automaticky na 1,48 € za m2.

Kalkulácia a ponukový rozpočet

Ak znížime napríklad cenu betónu C 10/12,5 z 84,97 za m3 na 57,56 za m3 zníži sa cena položky „Betón základových pásov C10/12,5" automaticky z 94,39 na 68,57 za m3.

Kalkulácia a ponukový rozpočet

Praktickejšia je však hromadná aktualizácia cien materiálov, práce a strojov.

Program dokáže hromadne vybrať do zoznamu všetok potrebný materiál s aktuálne evidovanými cenami. Používateľ posúdi jednotlivé ceny materiálov, prípadne ich zaktualizuje a a stlačením tlačidla precení celú stavby s aktualizovanými materiálmi. Výsledkom kalkulácie nie je len cena, ale aj podklady pre prípravu stavby: - limitka materiálov, t.j. zoznam materiálov potrebných na zhotovenie stavby - limitka profesií – zoznam potrebných profesií - limitka strojov – zoznam potrebných strojov Režijné, mzdové náklady a náklady na stroje obvykle stavebná firma preberá z kalkulačného modelu, ktorý je dodávaný s programom. Presné ocenenie týchto nákladov predstavuje veľkú rezervu pri vykalkulovaní kvalitnej ceny stavby. Ako na to ? Použite moduly PPS.

Kalkuláciu a limitky materiálov si vyexortujte do Excelu pre ďalšie manažérske riadenie.

Kalkulácia nákladov v súbore MS Excel - vyexportované z programu Kalkulus
Kalkulácia nákladov v súbore MS Excel - vyexportované z programu Kalkulus