Výkaz výmer a odporúčané ceny PDF Vytlačiť E-mail

Untitled Document

Stavebný rozpočet je v peniazoch vyjadrený ekvivalent prác a materiálov, ktoré je potrebné urobiť a dodať na zhotovenie stavby. Zoznam prác a materiálov s vyčíslenými množstvami, teda výmerami, sa nazýva výkaz výmer.

Výkaz výmer

Výkaz výmer robí obvykle projektant alebo rozpočtár pre investora ako súčasť projektovej dokumentácie. Výkaz výmer už spravidla obsahuje orientačné ceny, aby sa investor vedel zorientovať koľko ho bude stavba alebo montážna zákazka stáť.

Stavebnej firme sa však výkaz výmer odovzdá bez cien vo forme zadania (slepého rozpočtu), na základe ktorého vypracuje ponukový rozpočet.

V programe Kalkulus urobíte výkaz výmer rýchlo a kvalitne. Práce, materiály a konštrukcie si vyhľadáte v databáze a im prislúchajúce vzorce výmer zapíšete do tabuľky. Program sa postará o ceny a rozpočtovú dokumentáciu v tlačovej alebo elektronickej forme.

Program obsahuje databázu cca 200.000 cenníkových položiek stavebných a montážnych prác, konštrukcií a materiálov v aktuálnych orientačných cenách. Tieto položky sú systematicky zatriedené do prehľadného klasifikačného systému TSKP.

Výkaz výmer
Hodnota rozpočtu vytvoreného na počítači závisí od šikovnosti užívateľa programu, ale aj od kvality databáz. Orientačné ceny cenníkových položiek sú v našich databázach pravidelne aktualizované. Ceny sú komplexne valorizované o všetky medziročné ceny vstupov a zosúladené s platnou legislatívou. Na vývoj v stavebníctve program reaguje priebežným rozširovaním položiek o nové technológie a materiály.

Výstupná tlačová zostava
Výstupná tlačová zostava

Užívateľ si môže databázu priebežne dopĺňať sám a taktiež si môže upravovať ceny.

Pri vytváraní výkazu výmer potrebujete jednotlivé položky stavebno - montážnych činností, resp. materiálov vyhľadať v databáze. Náš vyhľadávač je rýchly ako blesk a jednoduchý ako Google®. Stačí písať to čo vieme, napríklad časť textu alebo jeho kombináciu. Výhodou je poznať technologické začlenenie položky. Vtedy vás účinne usmerňujú stromové štruktúry našich databáz.

Microsoft SQL Server

Vyhľadávanie vo všetkých zoznamoch je bleskurýchle vďaka enginu MS SQL a vďaka pružným možnostiam filtrovania.

Výstupná tlačová zostava Ukážka pracovného prostredia programu Kalkulus


Program Kalkulus má jednoduché a prehľadné pracovné prostredie. V každej chvíli máte k dispozícii všetky dôležité okná. V hornej časti obrazovky si prepínate cez záložky stavby, vlastné cenníky a katalógové cenníky, prípadne výkaz výmer, v dolnej časti sa nachádza okno pre rozpočet.

Vývoj programu pružne reaguje na požiadavku doby - byť ešte rýchlejší, ešte efektívnejší, ešte pružnejší. Týmto smerom sa uberá vývoj programu. Pre vyše 20.000 materiálov a výrobkov existuje priradenie rozpočtového kódu a príslušného obrázku. Kliknutím na materiálovú položku si môžete pozrieť jej fotografiu alebo náčrt. Kto to vyskúšal, potvrdil si pravdivosť anglického porekadla: „A picture is worth a thousand words“ - jeden obrázok má hodnotu tisícok slov.

Obrázky k materiálovým položkám

Program dokáže exportovať rozpočtovú dokumentáciu do rôznych formátov: PDF, ORF, XML. Najžiadanejší formát je formát .XLS programu MS Excel.

Výstupná tlačová zostava
Výstup z programu Kalkulus do súboru MS Excel