Aktuálne ceny stavebných prác a materiálov PDF Vytlačiť E-mail

Každý kto stavia, investuje alebo projektuje nevyhnutne prichádza do styku so stavebným rozpočtom alebo si stavebný rozpočet sám vytvára.

Bez ohľadu na to, či robíte rozpočet systémom "kalkulačka - ceruzka - papier" alebo pomocou počítača, vždy kladiete dôraz na to, aby cena stavby bola čo najobjektívnejšia, t.j. aby odpovedala vynaloženému úsiliu a odzrkadľovala cenu vašich skutočných priamych a nepriamych nákladov. Jedno je ale isté, bez rozpočtového programu sa viac natrápite a je väčšia pravdepodobnosť, že vyrozpočtovaná cena sa od reálnej ceny, za ktorú viete stavbu postaviť značne líši. Nehovoriac o tom, že bez programu nepoznáte presnú štruktúru vašich nákladov ani plánovaný zisk.

Rozpočtový program navyše obsahuje väčšinu známych používaných technológií, ktoré sú užívateľovi k dispozícii v podobe databázy prác a databázy stavebných výrobkov.

Databáza stavebných výrobkov programu Kalkulus obsahuje tisíce položiek výrobcov a dodávateľov výrobkov a materiálov, ktoré sú systematicky očíslované a zatriedené podľa slovenských pravidiel, ale aj podľa pravidiel medzinárodných klasifikačných systémov.

Položky prác a montáží sú taktiež zatriedené do kategórií, ktoré svojim členením vytvárajú systém. Tento systém odpovedá technologickému postupu výstavby. Užívateľ sa v ňom ľahko a rýchlo zorientuje. Tento systém sa nazýva TSKP - triednik stavebných konštrukcií a prác.

TSKP vznikol pod gesciou štátu na základe inštrukcie 13/1977 Ministerstva stavebníctva ČSR v súčinnosti s Ministerstvom stavebníctva SSR a a na základe dohody s FSÚ v zmysle § 16, odst. 2b zákona č. 21/1971 Zb.

TSKP má oporu v slovenskej legislatíve dodnes. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008 sa zaviedla štatistická klasifikácia produktov podľa činností (ďalej iba CPA2008).

V tejto súvislosti Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal:

„Triednik stavebných konštrukcií a prác“ bol Štatistickým úradom Slovenskej republiky vydaný pre potreby národnej štatistiky tak, aby sa zabezpečil súlad s ekonomickou realitou v rámci Slovenskej republiky a porovnateľnosť národnej štatistiky, štatistiky Spoločenstva a medzinárodnej štatistiky. Je upravený pre potreby podrobnejšieho štatistického zisťovania cien v stavebníctve. Nadväzuje na najčastejšie požívané triedenie a číslovanie stavebnej produkcie u nás a zároveň umožňuje sledovanie cien nových technológií a prác zistených v stavebníctve v rámci revízie váhového modelu stavebníctva.

Program Kalkulus zodpovedá uvedenému legislatívnemu rámcu. Pre užívateľa programu to má okrem iného nasledovné výhody:

  1. Cenníkové položky TSKP sú zrozumiteľné všetkým zainteresovaným stranám, ktoré sa zúčastňujú procesu výstavby - projektantom, rozpočtárom, stavebným dozorom, súdnym znalcom, poradcom investora a samotným stavebným firmám.
  2. Cenníkové položky TSKP sú zrozumiteľné relevantným rozpočtovým programom, ktoré sa snažia dodržiavať toto číslovanie položiek. Približne 50.000 montážnych položiek v databázach príslušných programov na Slovensku má rovnaký kód položky. Líšia sa iba v orientačných cenách, ktoré spolu s kalkulačným modelom odporúčajú jednotliví dodávatelia svojim klientom. Aj tie položky, ktoré majú odlišný kód, zhodujú sa v zmysle vyššie uvedených pravidiel po 5. pozíciu.
  3. Odporúčané ceny prác a konštrukcií sú v databázach programu pravidelne aktualizované. Pomocou modulu Štatistické indexy a ekonomika stavby program dokáže kedykoľvek aktuálne premietnuť štatistické podklady do cien databázových položiek. S aktuálnymi odporúčanými cenami máte väčšiu istotu pri oceňovaní stavebnej zákazky.