Stavebný rozpočet za 10 minút PDF Vytlačiť E-mail

Exporty do excelovského súboru sú bežnou, už dlhoročnou záležitosťou v rozpočtovej praxi. Projektant alebo rozpočtár odovzdajú investorovi excelovský súbor buď ako rozpočet alebo ako „Zadanie“ bez cien pre zorganizovanie výberového konania.

Je teda prirodzené, že ak sa rozpočty do MS Excelu exportujú, vznikla u stavebných firiem a investorov potreba ich importu.

Kalkulus dokáže automatizovane importovať rozpočet z excelovského súboru s ľubovoľným rozložením riadkov, stĺpcov a hárkov. XLS súbor môže byť s cenami alebo bez cien, môže ochádzať z ľubovoľného rozpočtového programu. Vieme načítať aj rozpočet, ktorý bol v Exceli vytvorený ručne. Kalkulus načíta aj figúry výkazu - výmer.
Súbor môže byť ľubovoľne zostavený, mal by však obsahovať číslo cenníkovej položky, názov cenníkovej položky, prípadne mernú jednotku.
Ak má excelovský súbor viac rozpočtov vo viacerých hárkoch, program ich načíta všetky naraz a vytvorí z nich stavebné objekty.

Tento malý zázrak zabezpečuje modul „Konfigurátor“, pomocou ktorého ľahko zosúladíme bunky potrebné pre rozpočet s bunkami importovaného excelovského súboru. Je to ľahké a každý sa to naučí okamžite. Tento modul už nikdy nevymeníte za nič na svete.

Konfigurátor pre prípravu importu
Konfigurátor pre prípravu importu

Rozpočet automatizovane načítaný z excelovského súboru
Rozpočet automatizovane načítaný z excelovského súboru