Importér XLS PDF Vytlačiť E-mailpnk Importér XLS vám zabezpečí náskok pred konkurenciou pri vytváraní kvalitných cenových ponúk.

Bez neho sa v súčasnosti nezaobíde žiadna stavebná firma. S obľubou ho využívajú tiež investori, stavebníci a kontrolné inštitúcie.

pnk Importér XLS je modulom programu Kalkulus, ktorý naimportuje investorské klasifikované .XLS zadanie s výkazom výmer a bleskurýchle ho ocení.

Klasifikované zadanie s výkazom výmer vo formáte .XLS programu Microsoft Excel je dnes súčasťou každého seriózneho stavebného projektu.

Stretávate sa s nimi na dennej báze:

Zadanie s výkazom výmer - Príklad č.1

alebo

 Zadanie s výkazom výmer - Príklad č.2

alebo

 Zadanie s výkazom výmer - Príklad č.3

alebo

 Zadanie s výkazom výmer - Príklad č.4

alebo

Zadanie s výkazom výmer - Príklad č.5

pnk Modul Importér XLS dokáže načítať do vašej zákazky klasifikované XLS-zadanie vygenerované z ľubovoľného rozpočtového programu. Pomáha mu pri tom špeciálny konfigurátor, pomocou ktorého užívateľ programu zosúladí bunky rozpočtu s bunkami importovaného excelovského súboru. Je to ľahké a každý sa to naučí okamžite. 

pnk Po načítaní zadania zákazka ešte neobsahuje ceny. Cenníkové položky a teda aj celé zadanie je potrebné oceniť. 

V prvom kroku užívateľ programu použije cenový robot pre automatické ocenenie položiek zadania v aktuálnych odporúčaných cenách. Modul sa snaží spárovať cenníkové položky v XLS-zadaní s cenníkovými položkami databázy programu. Automaticky ocení tie cenníkové položky zadania, ktorých klasifikačný kód sa zhoduje s katalógovými TSKP-kódmi databázy programu Kalkulus.

pnk Cenníkové položky zadania, ktorých klasifikačný kód Importér XLS nerospoznal, ostávajú zatiaľ neocenené a teda nulové. Takéto položky nazývame "neznáme". Štatistika hovorí, že takýchto položiek môže byť v rozpočte 5 až 15 %. Príčinou je neexistencia národného centrálneho správcu klasifikácie ako aj kreativita projektantov.

Ak sa klasifikačný kód nezhoduje s katalógovým TSKP-kódom databázy programu Kalkulus, neznamená to, že takáto cenníková položka v jeho databáze neexistuje. S veľkou pravdepodobnosťou existuje, ibaže pod iným kódom. Užívateľ programu má k dispozícii chytré nástroje na vyhľadávanie cenníkových položiek v katalógoch programu Kalkulus, v ktorých si potrebnú cenníkovú položku (technologicky totožnú alebo príbuznú) dohľadá a nacení. 

pnk Ďalšou výraznou pomocou pre ocenenie "neznámych" položiek je špeciálna databáza externých položiek, tzv. EDZ. EDZ-ka vzniká zberom víťazných "internetových" rozpočtov z verejných zdrojov (najčastejšie z Centrálneho registra zmlúv). Každá položka EDZ obsahuje cenu/mj, mernú jednotku, dátum zverejnenia a zdroj odkiaľ cenníková položka pochádza.

Už pri importe z .XLS súboru modul Importér XLS farebne označí v rozpočte tie cenníkové položky, ktoré nájde v databáze EDZ. Užívateľ sa vie z označenej položky rozpočtu jednoduchou voľbou prekliknúť na zoznam položiek s daným kódom v EDZ, posúdiť cenu a tú najvhodnejšiu prevziať do rozpočtu.

pnk Importér XLS  obsahuje ďalšie užitočné funkcie.

Dokáže:

  • rozpoznať unifikovaný kód aj u tých cenníkových položiek zadania, ktoré obsahujú pomlčky, napr. 13230-1101 alebo príponu ".S", napr. 111201101.S,
  • načítať výkazy výmer z viacerých hárkov s rovnakým rozložením riadkov a stĺpcov,
  • načítať do rozpočtu figúry výkazu výmer so vzorcami,
  • pripraviť počas importu importovaný výkaz výmer, resp. rozpočet pre kalkuláciu,
  • importovať výkaz výmer z .XLS súboru pomocou clipboardu (Ctrl-C  >>> Ctrl-V),
  • automaticky importovať XLS zadania s viac ako 100 hárkami,
  • importovať hmotností z XLS zadania.

Importér XLS je softvérový nástroj na nezaplatenie a keď ho začnete používať, už ho nevymeníte za nič na svete. Nesmieme však zabudnúť, že rozhodujúcim faktorom pre ocenenie stavby je vždy projekt stavby. Kalkulant stavby musí projekt naštudovať a premyslieť si technologické postupy výstavby, aby mohol automatizované databázové ceny kvalifikovane a odborne posúdiť a stotožniť sa s nimi.

Kalkulus kalkulantovi stavby ponúka ďalšie skvelé vlastnosti na prácu s úpravou ceny formou prirážok alebo individuálnej kalkulácie.

Kalkulus dennodenne pomáha pri práci svojim užívateľom, pridajte sa k nám aj Vy. Začať môžete stiahnutím DEMO verzie alebo nás kontaktujte a program Vám radi nezáväzne predvedieme.