Blog
Rozpočet ako popis technológie stavby PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Daniel Červeňák   
Piatok, 25 Marec 2016 19:10

Rozpočty a cenové ponuky v minulosti

Rozpočty stavieb sa robili od nepamäti. Rozmýšľali ste niekedy nad tým ako sa robili rozpočty v stavebníctve v minulosti, keď ešte neexistovali počítače, ba ani kalkulačky? Papier, ceruzka, prípadne písací stroj, k tomu malá a veľká násobilka.

Našli sme na povale starého domu cenovú ponuku jednej maliarskej firmy z roku 1947. Okrem precízne spracovaného výkazu výmer je na tomto rozpočtovom dokumente zaujímavé aj to, že je opatrený kolkovými známkami. Z toho sa dá usúdiť, že v dodávateľsko - odberateľských vzťahoch existoval vtedy systém a poriadok.

Rozpočet Ladislav Koch 1947

 obr.1 Rozpočet v cenovej úrovni 1947 - prvá strana

Rozpočet Ladislav Koch 1947 - 2. strana

 obr.2 Rozpočet v cenovej úrovni 1947 - druhá strana

Z rozpočtu je zrejmé, že firma Ladislav Koch mala svoj cenník maliarskych a natieračských prác, ktorý si pán Koch pamätal alebo ich mal napísané v papierovej kartotéke. Administratívnu časť mu zabezpečoval písací stroj. Výmery plôch si odmeral z projektu alebo ich bol zamerať na stavbe.


Rozpočty a cenové ponuky v súčasnosti

Dnes sa rozpočty stavieb a cenové ponuky robia takmer výlučne na počítači. Projektanti a rozpočtári používajú prevažne špecializovaný rozpočtový program. U stavebných firiem je to rozmanitejšie. Stavebné firmy na tvorbu rozpočtov a cenových ponúk používajú jeden z týchto softvérových nástrojov:

 • účtovný fakturačný program,
 • tabuľkový procesor MS Excel alebo textový editor,
 • špecializovaný databázový rozpočtový program.

Na nasledovnom obr. 3 môžete vidieť príklad cenovej ponuky hrubej stavby rodinného domu vypracovanej v účtovnom fakturačnom programe:

Rozpočet_DB

obr.3 Rozpočet ako nesúrodý zoznam prác, materiálov a prenajímaných služieb

Detailne si tento súbor môžete pozrieť aj tu:

Tento rozpočet je v poriadku a musíme veriť, že priniesol spokojnosť obom stranám zmluvného vzťahu, t.j. zákazníkovi dobrú cenu a stavebnej firme vytúžený profit. Táto metóda tvorby cenových ponúk má však niekoľko nevýhod:

 1. Je zdĺhavá a nepresná v odhadovaní prácnosti jednotlivých stavebných činností, napr. Výkop základových pásov: 8 hod., Betón pumpa: 1,5 hod.,
 2. Je zdĺhavá pri výpočte normospotreby potrebného materiálu, napr.: Debniace tvárnice 50/40/25 dva rady: 250 kusov.
 3. Je zdĺhavá pri vytváraní jednotlivých položiek ponuky systémom Ctrl - C,  Ctrl - V z iných, predtým vytvorených ponúk.
 4. Nezohľadňuje všetky činnosti potrebné na vykonanie stavebného diela, aj keď má ambíciu obsiahnuť všetky účtované položky. Stavebná firma ich vykonáva bezplatne buď z nevedomosti alebo vedome ako bezplatný bonus.
 5. Dokument je neprehľadný, ťažko čitateľný a netvorí jednotný systém; činnosti pracovníkov a strojov sú v rozpočte uvedené raz za plochu, resp. kubík, inokedy za hodinu práce.
 6. Položky rozpočtu nie sú zatriedené do žiadneho klasifikačného systému, sú to v podstate iba texty, ktoré používateľ odpisuje z nejakej kartotéky alebo si ich vymýšľa pri tvorbe novej ponuky vždy znova a znova.

Na nasledovnom obr. 4 môžete vidieť príklad cenovej ponuky rekonštrukcie bytu spracovaného v programe Microsoft Excel:

Rozpočet_JČ

 obr.4 Rozpočet ako neklasifikovaný zoznam prác v MS Excel

Detailne si tento súbor môžete pozrieť aj tu:

Táto metóda tvorby cenových ponúk má porovnateľné nevýhody ako rozpočet na obr.3. Okrem toho:

 1. Rozpočet neobsahuje špecifikáciu technického riešenia.
 2. Štábna kultúra výstupného reportu už nezodpovedá dnešným požiadavkám trhu.
 3. Existuje veľké riziko používateľských chýb pri prenášaní položiek z externého excelovského cenníka stavebných prác (z kartotéky) do rozpočtu systémom Ctrl - C,  Ctrl - V.
 4. Položky rozpočtu sú iba texty. Neskrýva sa za nimi prepočet, ktorý by zohľadňoval priame, nepriame náklady a peniaze potrebné na rozvoj firmy v podobe zisku.


Rozpočty v špecializovanom databázovom rozpočtovom programe

Každá stavebná firma robí rozpočty a cenové ponuky dennodenne. Vyššie popísaný spôsob je neefektívny a často finančne nevýhodný.

Užitočným a efektívnym nástrojom na tvorbu stavebných rozpočtov je databázový rozpočtový program Kalkulus. Pozrite si Vzorový rozpočet hrubej stavby RD v systéme TSKP v programe Kalkulus, ktorý sme sa snažili spracovať ako ekvivalent rozpočtu na obr.3. Tu je jeho Krycí list.  Pozrite si tiež  Vzorový rozpočet rekonštrukcie bytu v systéme TSKP v programe Kalkulus, ktorý sme vytvorili ako ekvivalent rozpočtu na obr.4. Tu je jeho Krycí list. 

Vzorové rozpočty vypracoval Peter Janič z ateliéru A-TYP arch. ateliér, s.r.o. Prešov. Pri ich vypracovaní nemal k dispozícii projekt ani investorské zadanie. Vychádzal zo špecifikácie a výmer uvedených v účtovnom a excelovskom rozpočte. Do rozpočtu doplnil tie činnosti, ktoré sa v pôvodných rozpočtoch nevyskytujú, ale sú pre vykonanie stavby nevyhnutné.

Tvorba výkazu výmer, rozpočtu a cenovej ponuky v programe Kalkulus je systematická práca. Projektant, rozpočtár, kalkulant, resp. stavebný manažér naštuduje projekt (projektovú dokumentáciu, nákres, zadanie, zameranie na stavbe) a premyslí si technologický postup. Rozpočet je popisom technológie stavby v zmysle projektu.

Jeho cieľom je vytvoriť zoznam:

 • činností vrátane potrebných ľudí a strojov, 
 • konštrukcií vrátane potrebných materiálov,
 • a technológií vrátane potrebných výrobkov,

nevyhnutných na zhotovenie stavebného diela.

Kvantifikáciou (t.j. určením množstva) a ohodnotením (t.j. určením ceny) jednotlivých položiek tohto zoznamu vzniká rozpočet.  Kým pri vytváraní zoznamu v účtovnom fakturačnom programe alebo v Exceli si musí kalkulant položky vymýšľať improvizovať alebo ich hľadať roztrúsené po počítači v zastrčených dokumentoch a kartotékach, v databázovom rozpočtovom programe Kalkulus má k dispozícii databázu unifikovaných položiek prác, konštrukcií, materiálov a výrobkov. Z nej môže pohodlne čerpať. Pri vyhľadávaní ho program usmerňuje a naviguje v systematicky usporiadaných katalógoch. Katalógy sú stromovite členené do kategórií usporiadaných od všeobecných ku stále konkrétnejším až po samotnú položku, ktorá reprezentuje požadovanú prácu alebo materiál. Položky sa dajú vyhľadávať v databáze aj pomocou full textu, t.j. zadaním textu, o ktorom predpokladáme, že sa nachádza v texte položky. Tú položku, ktorú sme v databáze nenašli, môžeme si uložiť do vlastnej dátovej základne a od tejto chvíle navždy využívať.

O ďalších vlastnostiach programu sa môžete dočítať na www.systematic.sk.

(C) 2016 Daniel Červeňák, Peter Janič

 

Komentáre môžu pridávať iba prihlásení užívatelia.