Blog
Od 1.1.2016 prenos daňovej povinnosti DPH pri fakturácii stavebných prác PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Admin   
Piatok, 01 Január 2016 00:00

S účinnosťou od 1.1.2016 sa zavádza tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane.

Rieši to novela zákona č. 268/2015 Z.z., ktorou sa  mení  a dopĺňa zákon  č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH).

Toto opatrenie má pomôcť malým a stredným podnikom, dodávateľom stavebných prác, aby nedoplácali na nepoctivých neplatiacich odberateľov. Umožňuje prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach na hlavného odberateľa. Platba DPH sa tak posunie z dodávateľa na odberateľa a ten si môže uplatniť odpočet DPH. Daň štátu teda odvedie až posledná firma v reťazci. V praxi sa takýto prípad zvykne nazývať "tuzemské samozdanenie".

Uplatňuje sa pritom § 69 ods. 12 písmenom j), novely zákona o DPH, v zmysle ktorého je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný zaplatiť daň vzťahujúcu sa na:

 • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),
 • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo  alebo  inej  obdobnej  zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,
 • dodanie  tovaru  s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti z poskytovateľa zdaniteľného  plnenia  na  príjemcu  sa pri  dodaní stavebných  prác  uplatní  v zmysle  § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade,  ak  sú  splnené súčasne nasledovné podmienky:

 • predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA,
 • miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
 • dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku, t.j. sú registrovaní pre daň podľa § 4, 4b, 5 a 6 zákona o DPH.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa pri stavebných prácach uplatní aj v prípade, ak stavebné práce poskytne platiteľ dane inému platiteľovi dane, ktorý vykonáva okrem činností, ktoré sú predmetom dane aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane. A to aj vtedy, keď platiteľ dane prijal stavebné práce v súvislosti s činnosťami, ktoré nie sú predmetom dane.

K danej problematike vydala Finančná správa SR Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác.

Na tento pokyn nadväzuje:

Podklad_001

V praxi to vyzerá nasledovne:

1. Ako platiteľ DPH ste v úlohe vyššieho (generálneho) dodávateľa stavby. Prevzali ste od svojho subdodávateľa, taktiež platiteľa DPH, stavebné pokrývačské práce na stavbe administratívnej budovy, ktorá sa nachádza na území SR. Ten vám vystavil faktúru na dohodnutú cenu bez dane napr. vo výške 10.000 €. Faktúra obsahuje textovú informáciu prenesenie daňovej povinnosti. Zároveň spĺňala všetky náležitosti tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác v zmysle vyššie uvedených pravidiel a to:

 • miesto dodania stavebných prác je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH na území SR,
 • pokrývačské práce patria do sekcie F klasifikácie CPA,
 • dodávateľ aj odberateľ sú platitelia dane.

Váš účtovník uplatní k cene dodaných stavebných prác daň (10.000 x 20%) vo výške 2.000 € a daň uvedie do daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie a priznanú daň odvedie do ŠR (tuzemské samozdanenie). V danom zdaňovacom období vám vzniká aj právo na odpočítanie dane podľa podmienok upravených v § 49 až 51 zákona o DPH.

2. Ako platiteľ DPH ste v úlohe dodávateľa stavebných prác v hodnote napríklad 10.000 €. Do 15 dní odo dňa dodania stavebných prác vystavíte faktúru v cene "bez dane" na sumu 10.000 €. Na  hlavičke faktúry okrem obvyklých údajov uvediete:

 • textovú informáciu  „prenesenie daňovej povinnosti“,
 • typ zdaniteľného obchodu, t.j. Stavebné práce alebo Stavba alebo jej časť alebo Tovar s inštaláciou alebo montážou,
 • kategóriu dodávaného produktu (výrobku alebo služby) podľa štatistickej klasifikácie produktov CPA, sekcie F, napr. 43.91.11 Práce na strešných konštrukciách.

Programový systém Kalkulus umožňuje užívateľovi definovať stav platiteľa, resp. neplatiteľa DPH pre každú zákazku zvlášť. Dokáže teda obslúžiť prípad, keď platiteľ DPH pri jednej zákazke prenáša daňovú povinnosť na odberateľa a pri inej zase odvedie DPH sám.

Možnosť zaradenia zákazky do príslušnej kategórie dodávaného produktu v zmysle klasifikácie CPA, sekcie F ako aj vloženie potrebných textových informácií do hlavičky faktúry zaradíme do Inovácie programu 2016.

Konzultujte prosím túto problematiku s vašim účtovníkom. Systematic je vám vždy k dispozícii poskytnúť metodické usmernenie.

Použité zdroje:

 1. Dokumenty Finančnej správy SR - viď vyššie uvedené odkazy
 2. Katarína Balogová: DPH - Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác od 1.1.2016, Accace, 2015
 3. Zuzana Kollárová: Váhostav rozhýbal vládu: DPH v stavebníctve odvedie posledná firma v reťazci, Trend, News and Media Holding, 04.09.2015
 4. Príloha: Stavby a stavebné práce zaradené do sekcie F Klasifikácie produktov, www.danovecentrum.sk, 2015


 

Komentáre môžu pridávať iba prihlásení užívatelia.