Blog
Stavebný denník - významný dokument vašej stavby PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Peter Červeňák   
Pondelok, 06 November 2017 00:00

Veronika Dufalová, Systematic, s.r.o., Peter Červeňák, Systematic, s.r.o.


Tvorba stavebného denníka sa riadi Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov [1].

Zákon v §46d hovorí:

 1. Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
 2. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
 3. Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby:
 • a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,
 • b) geodet a kartograf stavby,
 • c) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,
 • d) projektant a projektant čiastkových projektov stavby,
 • e) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,
 • f) osoba vykonávajúca stavebný dozor,
 • g) osoba vykonávajúca štátny dozor,
 • h) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.


Stavebný denník

Designed by iconicbestiary / Freepik

Úlohou stavebného denníka je evidovať hodnoverne a preukázateľne všetky podstatné podrobnosti o priebehu stavby. Stavebný denník má byť vedený denne a jednotlivé záznamy musia byť podpisom potvrdené jednotlivými účastníkmi. Z právneho hľadiska je v prípade riešenia sporov dôkazovým materiálom v súdnom konaní.

Stavebník vedie stavebný denník pri stavbe realizovanej svojpomocne v spolupráci so stavebným dozorom. Stavbyvedúci vedie  stavebný denník pri stavbe realizovanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie stavebných prác. Stavebný denník by sa mal v papierovej (tlačenej) forme uchovávať trojmo. Dve kópie uchováva zhotoviteľ na oddelených miestach. Tretí exemplár uschováva investor. Stavebný denník obsahuje úvodné údaje a bežné denné záznamy. Úvodné údaje obsahujú názov stavby a mená jej účastníkov (investor, dodávateľ, stavbyvedúci, stavebný dozor). Bežné denné záznamy obsahujú vykonávané činnosti, skutočnosti ovplyvňujúce ekonomiku stavby, odchýlky od projektovej dokumentácie a mimoriadne udalosti. Prvý zápis obsahuje údaje o prevzatí staveniska. Posledný zápis obsahuje zápis o odstránení závad v zmysle kolaudačného rozhodnutia [2].


Čo zaznamenáva do stavebného denníka zhotoviteľ ?

 • dátum,
 • počasie a teplota,
 • počet remeselníkov spoločnosti, ich zaradenie a časové výkony,
 • nasadené stavebné stroje podľa možnosti s uvedením času použitia, prestojmi  alebo poruchami,
 • popis vykonaných prác,
 • použité stavebné materiály, kontrola ich kvality, podmienky inštalácie a zabudované množstvo,
 • kontrola kvality stavebných  materiálov, dôležité stavebné opatrenia a ich pracovné postupy,
 • pripravenosť prác pre subdodávateľa,
 • kontroly a skúšky,
 • prípadné nálezy na stavenisku,
 • záznam o zaškolení nových pracovníkov,
 • záznam zmien v projektovej dokumentácii,
 • záznamy o polohových a výškových zameraniach,
 • mimoriadne udalosti (sťažnosti zo strany susedov, nehody, úrazy, zdravotné problémy, majetkové škody),
 • odchýlky od plánu a úprava plánu podľa aktuálnej úrovne výkonnosti.


Čo zaznamenáva do stavebného denníka stavebný dozor ?

 • dátum návštevy na stavenisku,
 • údaje o zistených chybách a poškodeniach s určením termínu odstránenia,
 • požiadavky na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 • špecifikácia výhrad voči navrhovaným riešeniam.


Čo zaznamenáva do stavebného denníka projektant, resp. zástupca štátneho stavebného dohľadu ?

 • dátum návštevy na stavenisku,
 • záznam z kontroly,
 • zistené chyby,
 • vady a poškodenie konštrukcie,
 • výzvy a smernice pre dodávateľa stavby,
 • návrh opatrení.


Prílohy stavebného denníka

 • protokoly,
 • záznam o prevzatí staveniska,
 • časový plán organizácie výstavby,
 • harmonogram prác a dodávok,
 • zoznam pevných bodov a ich zakreslenie do situácie,
 • záznamy o vykonaných skúškach,
 • návody na inštaláciu a obsluhu nainštalovaných zariadení,
 • fotografie a náčrty.

Zdroj: [2]

Stavebný denník sa v prevažnej miere robí v papierovej forme do "šefťáckeho" zošita. Preštudovali sme množstvo existujúcich papierových stavebných denníkov, do ktorých nám umožnili nahliadnuť naši zákazníci. Zistili sme, že stavebné denníky v papierovej forme sú veľmi stručné a často veľmi zle čitateľné. Stavbyvedúci v návale inej práce pri bezproblémových dňoch formálne dodrží zákon, ale zbytočne sa nerozpisuje. Takmer vždy chýba prvý zápis o prevzatí staveniska a posledný zápis o odstránení závad v zmysle kolaudačného rozhodnutia. Prílohová časť významných dokumentov stavby a fotografií je veľmi chudobná. Zriedkakedy sa v stavebnom denníku zaznamenávajú naviac práce.

Ak chcete stavebný denník viesť rýchlejšie, efektívnejšie, komplexnejšie, prehľadnejšie a úhľadnejšie, odporúčame používanie softvérového rozpočtového stavebného denníka [6].


Literatúra

[1] Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

[2] STAVEBNÝ DENNÍK, SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci, uverejnené na internete: spssow.edupage.sk/files/STAVEBNY_DENNIK.ppt

[3] Štátny stavebný dohľad, uverejnené 22.12.2010

[4] Zákon 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov

[5] Bautagebuch, Wikipedia

[6] Baureport: Rozpočtový stavebný denník, Systematic, 2017 

Komentáre môžu pridávať iba prihlásení užívatelia.