TOP funkcie novej verzie Kalkulus 2019 PDF Vytlačiť E-mail

Untitled Document


Milí priatelia, vážení obchodní partneri,

V inováciách programu Kalkulus sa snúbi vývoj nových programových funkcií s vývojom v oblasti stavebníctva. Nové funkcie a nové dáta vyvíjame pre Vás preto, aby ste boli ešte rýchlejší, ešte kvalitnejší, ešte efektívnejší, ale hlavne ziskovejší.

Kto dnes pozorne sleduje nároky, ktoré kladie dnešný stavebný trh na tvorbu cenových ponúk a na tvorbu rozpočtov vôbec, musí vidieť, aká je to nesmierne náročná a dynamická činnosť. My vo firme položartom hovoríme, že kým sa niekedy robil jeden rozpočet za sedem dní, dnes sa robí sedem rozpočtov za deň. Taktiež pozorujeme, že kvalita podkladov, t.j. projektov, resp. zadaní klesá. Ich presnosť a striktnosť je dnes zriedkavý jav. Je skvelé, že sa autor cenovej ponuky alebo rozpočtu môže v programe oprieť o databázu hotových unifikovaných cenníkových položiek spolu s odporúčanými cenami. Ale to už nestačí. K dátam musí mať projektant, rozpočtár, stavebný manažér či kalkulant k dispozícii silné softvérové nástroje a dátové konštrukcie. Tie vytvárajú priestor jednak pre jeho kreativitu, jednak možnosti ľahkého a rýchleho spracovania a zaznamenania toho obrovského množstva informácií, ktoré je nutné do rozpočtu, resp. do cenovej ponuky zahrnúť.

Ak máte otázky týkajúce sa Inovácie 2019, napíšte nám alebo nám zatelefonujte na 0949 746 385

Inovácia Kalkulus 2019 - reaguje na tieto výzvy:

 • rozvoj stavebného priemyslu z hľadiska nových technológií,
 • tvrdé konkurenčné prostredie slovenského stavebného trhu,
 • ekonomické ukazovatele národného hospodárstva,
 • vysoké nároky na administráciu zákaziek financovaných z európskych fondov,
 • nedostatočné podklady - projekty a zadania,
 • legislatívne zmeny,
 • nároční klienti.

Inovácia 2019 - obsahuje tieto základné línie:

 1. Cenová úroveň 2019 - práce, konštrukcie, materiály.
 2. CENY365.
 3. Konfigurácia údajov v okne rozpočtu.
 4. Substitúcia parametrov výkazu výmer vo výstupných zostavách.
 5. Export rozpočtu do Excelu so vzorcami figúr výkazu výmer.
 6. Kalkulácia a odhad ceny.
 7. SKK-CZ.
 8. Mzdy.
 9. Dĺžka názvu firmy nikdy nestačí.
 10. On-line denné záznamy pre stavebný denník do mobilu alebo tabletu.
 11. Baureport - nové funkcie, nové vlastnosti.
 12. Import zadania z MS Excel a "kreativita" investorov.
 13. Strediská - nový rozmer v organizácii práce firmy
 14. Zobrazenie zdrojov v harmonograme EXPRES,
 15. Jeden obrázok je viac ako tisíc slov,
 16. Drobné, ale silné funkcie pre zvýšenie produktivity práce.

...... a mnohé ďalšie ....

Cenová úroveň 2019 - práce, konštrukcie, materiály

Štatistika

Oprite sa o naše ceny. Pomocou modulu "Štatistické indexy a ekonomika stavby" sme vyrobili aktualizačný súbor pre vaše zakúpené databázy. Modul premieta oficiálne štatistické podklady do databáz vášho programu s cieľom vytvoriť jeho legislatívnu verziu pre verejné zákazky.

Vývoj cien v stavebníctve sledujeme z týchto zdrojov:

 • Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR podľa podkladov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
 • Indexy medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve podľa podkladov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
 • Individuálny zber cien stavebných výrobkov z verejných zdrojov ako aj priamo od výrobcov.
 • Individuálna štatistika cien stavebných prác našich partnerských stavebných firiem.

Zároveň neustále rozširujeme databázy o nové cenníkové položky a skvalitňujeme existujúce. Na tvorbu kvalitných oceňovacích podkladov montážnych položiek a konštrukcií využívame databázu CENY365.

CENY 365

WKSV

Sme radi, že položky z databázy CENY365 používate vo svojich rozpočtoch. Túto databázu sústavne priebežne dopĺňame, aktualizujeme a publikujeme vo Web katalógu stavebných výrobkov. Zvykli ste si, že ju môžete využívať aj v OFF LINE režime.  V rámci Inovácie 2019 Vám do databázy programu zakomponujeme dáta k 1.1.2019.

Konfigurácia údajov v okne rozpočtu

Inováciou programu pribúdajú nové funkcie ale taktiež s tým spojené informačné polia. Okno rozpočtu sa napríklad informačne rozrástlo do takej miery, že začalo pôsobiť neprehľadne. Odteraz si každý užívateľ môže nakonfigurovať jednotlivé polia okna rozpočtu. Môže odstrániť tie polia, ktoré nepoužíva a teda ich nepotrebuje alebo si môže zmeniť ich poradie.

Takže, ak napríklad nepoužívate index, jednoducho pole index ceny vymažte. Ak chcete mať pole mernej jednotky pred poľom Množstvo, urobte jednoduchú zámenu poradia.

Substitúcia parametrov výkazu výmer vo výstupných zostavách

Pri tvorbe figúr výkazu výmer je možné v programe odjakživa používať parametre. Parametre sú reťazce znakov, napr, vykop, A1 a podobne, ktorým je možné priradiť ľubovoľnú hodnotu alebo výraz. Napr. vykop= 2*2*2. Program umožňuje používať tieto parametre naprieč celým výkazom výmer samostatne alebo ako súčasť iných výrazov. Ak zmeníte hodnotu parametra v jeho definícii, program ju zmení všade tam, kde sa parameter vyskytuje. je to výborná vlastnosť programu, ktorú môžete použiť hlavne u typizovaných stavieb, kde sa menia iba niektoré rozmery. Niektorým našim klientom oprávnene vadilo, že v tlačových zostavách sa definícia každého parametra tlačila v každom riadku, kde sa parameter vyskytoval. Zmenili sme to tak, že definície parametra už netlačíme ale zobrazujeme vo vzorcoch iba ich hodnoty.

Export rozpočtu do Excelu so vzorcami figúr výkazu výmer

Export rozpočtu do Excelu je tradičná a husto používaná funkcia programu Kalkulus. "XLS rozpočet" si vyžadujú hlavne investori. Chcú vedieť orientačnú cenu projektu, potrebujú pripraviť výberové konanie. Tí zdatnejší vykonávajú ďalšie analytické a kontrolné úkony. Z tohto dôvodu venujeme tejto funkcii veľkú pozornosť. Vo verzii 2019 sme vytvorili nový export rozpočtu do Excelu so vzorcami figúr výkazu výmer. Starý export generoval statické výrazy výkazu výmer, nový export generuje do XLS výrazy, ktoré sú dynamicky vypočítavané pomocou vzorca uloženého v bunke pre výpočet hodnoty výrazu figúry. V takomto súbore si môžete dodatočne meniť výmery nielen na úrovni celkových množstiev, ale aj na úrovni výrazov figúr.

Ak máte na svojom PC nainštalovaný MS Excel, tu si môžete pozrieť vzor takého excelovského súboru. MS Excel vás vyzve na povolenie vykonávanie makier. Povoľte ich pomocou tlačidla Povoľte obsah.

Abstract 2019

Kalkulácia a odhad ceny

Dnes na Slovensku, ale aj všade vo svete, podnikajú stavebné firmy, ktoré z hľadiska disponibility vlastných stavebných kapacít môžeme rozdeliť do dvoch kategórií:

 1. tradičné stavebné firmy, ktoré zamestnávajú svojich pracovníkov na plný úväzok a časť špecializovaných činností realizujú prostredníctvom subdodávateľov.
 2. stavebno-obchodné firmy - kontraktori, ktoré svoju činnosť nevykonávajú svojimi zamestnancami, ale prostredníctvom subdodávateľov a subkontraktorov. Subdodávateľmi sú jednak stavebné firmy z bodu 1, ale aj malé stavebné čaty alebo živnostníci na voľnej nohe.

Program Kalkulus disponuje silnými nástrojmi pre oba tieto typy stavebných firiem.

Tradičné stavebné firmy využívajú v programe funkcie pre individuálnu kalkuláciu a technickú prípravu výroby. Vo verzii 2019 sme ich rozšírili o výbornú funkciu automatizácie oceňovanie materiálov a výrobkov. Užívateľ má možnosť vyexportovať do XLS súboru limitku materiálu, t.j. zoznam všetkých materiálov a výrobkov, potrebných na realizáciu stavby. Tento XLS súbor odovzdá na ocenenie oddeleniu MTZ, svojmu "zásobovačovi" alebo stavebninám. Tieto útvary vyplnia v XLS limitke ceny, za ktoré sú schopné dodať materiál pre danú stavbu a vrátia ho stavebnej firme. Kalkulant stavby má možnosť naimportovať XLS limitku do danej zákazky pre novú kalkuláciu.

Stavebno-obchodné firmy nekalkulujú zdroje, ale snažia sa pre jednotlivé položky rozpočtu vyjednať so subdodávateľmi čo najlepšiu cenu. Do verzie 2019 sme zapracovali kontrolný systém, pomocou ktorého program upozorňuje užívateľa, že navrhovaná cena položky je z hľadiska jej vykonateľnosti nereálna.

SKK-CZ

Stále viac našich klientov začalo pôsobiť v Čechách. Buď ako stavitelia alebo ako stavbyvedúci. Rozpočty a cenové ponuky potrebujú vytvárať v českých korunách. S novým modulom MENA je to hračka. 

Mzdy

Kalkulus už dávno (od roku 2012) vie vygenerovať podklady pre vyplatenie miezd na základe reálne odpracovaných hodín. Hodiny eviduje v elektronickej smenovke stavbyvedúci z kancelárie alebo priamo zo staveniska. Prehľady o mzdách všetkých pracovníkov firmy, resp. mzdách vybraného strediska za vybrané časové obdobie, resp. za vybranú stavbu sme rozšírili v 2019-ke o prehľad miezd za vybraného pracovníka. Taktiež sme vytvorili číselník dôvodov neprítomnosti, ktorý sprehľadní celý proces sledovania pracovného času zamestnancov.

Dĺžka názvu firmy nikdy nestačí :-)

V dimenzovaní dĺžku textu pre názov firmy sme boli vždy veľmi úsporní. To nebolo dobre a niektorí z Vás sa na to sťažovali. Teraz sme vyšli v ústrety aj tým klientom, ktorý potrebujú tlačiť na faktúre, ale aj v ďalších rozpočtových dokumentoch adresu s dlhým názvom firmy. Napríklad: Vlastníci bytov a NP v BD Prešovská 26, Ružomberok v správe: Stavebné bytové družstvo II. :-)

On-line denné záznamy pre stavebný denník do mobilu alebo tabletu

Evernote

Na stavbe nie je vždy dostatok času a komfortného priestoru na vytvorenie podrobného záznamu do stavebného denníka. Na druhej strane, keď si dôležitú informáciu nepoznačíte ihneď, v čase jej vzniku, zabudnete ju. Inovácia 2019 prináša systém, pomocou ktorého si používateľ stavebného denníka Baureport môže robiť záznamy do mobilu alebo tabletu v aplikácii Evernote. Evernote je bezplatná aplikácia, dostupná pre používateľov mobilov, tabletov a osobných počítačov s operačnými systémami Android, Windows a Mac OS X. Vaše poznámky sa ukladajú v tejto aplikácii na bezplatný server. Ak ste on-line na internete, vaše najdôležitejšie informácie sú vždy s vami a vždy sú synchronizované s ďalším vybraným zariadením, napríklad s vašim počítačom. Neskôr, v komforte domova alebo vašej kancelárie, si záznamy zo servera Evernote ľahko premiestnite do databázy Baureportu.

Baureport - nové funkcie, nové vlastnosti

Program Baureport už intenzívne pomáha našim stavbárom. Vďaka spätnej väzbe, ktorú máme od našich užívateľov pribúdajú do programu nové, veľmi užitočné funkcie a vlastnosti. 

 • prehľady denných záznamov stavebného denníka je možné už aj vytlačiť,
 • nová farebná škála pre odlíšenie od farebnej škály Kalkulusu,
 • do štruktúry firmy sme pridali pole Zodpovedná osoba, ktorá je v stavebnom denníku podstatná z hľadiska legislatívy,
 • pracovníkov smenovky, ale aj sledované materiály a stroje v CSS sa dajú načítať do stavebného denníka,
 • cenníkové položky stavebného denníka sa dajú načítať do fakturácie,
 • možnosť zmeny úložiska pre fotografie stavebného denníka,
 • možnosť tlače prehľadov jednotlivých záznamov stavebného denníka.

Import zadania z MS Excel a "kreativita" investorovNa funkciu importu z MS Excel-u nedá nikto dopustiť. O tento modul je stále veľký záujem. Excelovské súbory na slovenskom stavebnom trhu slúžia na výmenu rozpočtov medzi projektantom, investorom a stavebnou firmou. Program dokáže naimportovať rozpočet z XLS, resp. XLSX formátu s ľubovoľným rozložením riadkov a stĺpcov bez ohľadu nato, či daný súbor vznikol ručne alebo exportom z akéhokoľvek rozpočtového programu. Modul neustále inovujeme v konfrontácii s reálnymi (niekedy krkolomnými, často problémovými) XLS súbormi, ktoré sa objavujú na stavebnom trhu. Vo verzii 2019 sme pre vás pripravili ďalšie vylepšenia, ktoré zvyšujú úspešnosť importov. Určite privítate možnosť automatického importu XLS zadania s viac ako 100 hárkami. Áno, aj také zadania sa na slovenskom trhu vyskytujú. Vrátili sme taktiež možnosť importu hmotnosti z XLS zadania.

Strediská - nový rozmer v organizácii práce firmy

Stavebná firma organizuje svojich pracovníkov do menších organizačných útvarov - stredísk. Strediská sú členené podľa profesií alebo podľa skupiny určených činností. Kalkulus umožňuje organizovať, prideľovať, rozpočtovať práce nielen podľa subdodávateľov, ale aj podľa stredísk. Strediskami môžu byť aj najímané partie, ktoré podliehajú riadeniu firmy. Je to nový rozmer v organizácii práce. firmy.

Zobrazenie zdrojov v harmonograme EXPRES

Modul Harmonogram Expres je "light" verziou modulu Harmonogramu Klasik. Užívatelia tohto modulu už prišli na to, že práca so zdrojmi pri tvorbe časového plánu je kľúčová :-) a to je dobre. Zobrazenie zdrojov im v tom výrazne pomôže. Platí to však iba pre verziu PROFI.

Jeden obrázok je viac ako tisíc slov

Dávame si záležať, aby pre každý výrobok alebo materiál v Katalógu materiálov ste si mohli pozrieť obrázok alebo fotografiu. Inovácia 2019 zahŕňa cca 15 000 nových obrázkov zobraziteľných priamo z programu.

Drobné, ale silné funkcie

Nástroje

 • na červeno označené položky v rozpočte je možné vytlačiť na farebnej tlačiarni na červeno aj v reporte,
 • poriadok v matematických funkciách (sin, cos, tangens, plocha kruhu, atď) vo výkaze výmer,
 • pridávanie obchodných partnerov je možné v samostatnej voľbe Firmy a nielen nielen nepriamo v definícii stavby,
 • Ctrl-F sme zapojili do ďalších tabuliek, napr. do katalógu externých položiek,
 • vytvorili sme pohodlný riadkový editor pre zadávanie režijných nákladov v centrálnom sledovaní stavby,
 • import materiálu z XLS súboru v module Centrálne sledovanie stavby,
 • umožnili sme hľadanie materiálu, resp. výrobku cez interný kód výrobcu v katalógu materiálov,
 • možnosť zmeny cenníka v kalkulačnom liste cenníkovej položky,
 • vyparádená tlačová zostava smenovky,
 • zbalenie, rep. rozbalenie všetkých globálnych činností v Harmonograme EXPRES,
 • presúvanie činností medzi jednotlivými globálnymi činnosťami v Harmonograme EXPRES,
 • časovanie globálnych činností s naplnenými a zorganizovanými elementárnymi činnosťami v Harmonograme EXPRES,
 • okno Harmonogramu EXPRESS sa nedá minimalizovať,
 • možnosť presunu celého nevyčerpaného oddielu z rozpočtu do harmonogramu dvojklikom na názve oddielu (preskup podľa oddielov a pozície),
 • ak v XLS zadaní sa v kóde položky objaví 3-ciferný kód oddielu alebo cenníka a za ním je medzera a zároveň dĺžka položky>9, tak sa prve 4 znaky ignorujú,
 • možnosť zmeny cenníka v kalkulačnom liste položky rozpočtu,
 • prirážka za označené objekty,
 • v editovacom poli fakturácie je zakázané meniť všetky údaje okrem faktúrovaného množstva,
 • a ďalšie.

Ak máte otázky týkajúce sa Inovácie 2019, napíšte nám alebo nám zatelefonujte na 0949 746 385

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ak ste si už dlhšie obdobie nezakúpili inováciu programu, pozrite si info o niektorých starších vlastnostiach programu, ktoré sa stretli s veľkým záujmom:

Inovácia Kalkulus 2018


SYSTÉM SPRÁVY ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV STAVBY

Zákazky, ktoré ste si vytvorili alebo natiahli do databázy programu sú v suchu. Ale podklady, z ktorých vznikli, ostali porozhadzované na disku vášho počítača alebo v elektronickej pošte. Po určitom čase, napríklad v zmenovom konaní alebo nedajbože pri reklamácii, potrebujete sa vrátiť k pôvodnému zadaniu alebo projektu alebo k zmluve. Aby ste tieto podklady nemuseli dodatočne pracne hľadať v rôznych úložiskách, Kalkulus vám umožní "zviazať" všetky podkladové súbory na jedno miesto, do jedného bodu a to priamo do hlavičky stavby programu. Pripojiť môžete všetky typy dokumentov .XLS, DOC., .PDF, .JPG, . DWG, obrázkové formáty a ďalšie.

Organizovanie priečinkov


VÝKAZ VÝMER A ROZPOČET STAVBY NA ZÁKLADE MODELU BIM

Program Kalkulus odteraz dokáže čítať z BIM modelu prostredníctvom IFC súboru rozmerové informácie, reprezentujúce hodnoty výmer. Tieto informácie sú presné a vždy konzistentné s originálnym projektom. Schéma dátovej komunikácie je znázornená na nasledovnom obrázku. Bližšie o tejto problematike si môžete prečítať v našom članku tu.


BIM


STAVBY A PROJEKTY

Ľudia sú rôzni. Každému vyhovuje niečo iné. Niektorí majú vo svojich veciach poriadok, iní majú svoje veci porozhadzované. Tak je to aj s rozpočtami. Jedno je isté. Ak ich máte pekne zatriedené, viete sa v nich lepšie a rýchlejšie orientovať.

Pre ešte lepšie organizovanie rozpočtov a zákaziek sme v novej verzii programu zadefinovali funkciu PROJEKT. Pod projektom z rozpočtového hľadiska rozumieme všetky rozpočtové podklady, zadania, profesijné a subdodávateľské ponuky ako aj všetky verzie a varianty vašich rozpočtov pre danú zákazku. Tie si môžete uložiť do jedného priečinku - do jedného projektu.


TECHNOLOGICKÉ CELKY V ROZPOČTE

V programe Kalkulus si môže používateľ vyberať do rozpočtu práce z katalógu unifikovaných montážnych TSKP-položiek a materiály z Katalógu materiálov alebo z WEB katalógu stavebných výrobkov. Unifikované TSKP - položky sa delia na montážne M-položky, napr. Montáž kábla, montážne PSV-položky, napr. Montáž dlažby a na konštrukčné položky (konštrukcie), napr. Betón základových pásov. Tieto typy položiek sú rokmi odskúšané a overené. Avšak súčasné technológie ako aj požiadavky investorov na čitateľnosť rozpočtov vyžadujú nový prístup k štruktúre cenníkových položiek. Pre verziu 2016 sme vytvorili nový typ cenníkovej položky a nazvali sme ju Technológia alebo Technologický celok. Položka typu Technológia pozostáva z jednej nadradenej položky a ľubovoľného počtu podriadených, tzv. združených položiek. Nadriadenou položkou môže byť ľubovoľná montážna položka alebo konštrukcia, podriadenými položkami môžu byť montážna položka, konštrukcia alebo materiál resp. výrobok. Takto navrhnutý model je ideálny prevažne pre montážne položky, ktoré na seba viažu v zmysle technologického postupu potrebné výrobky a materiály. Napríklad omietky, zatepľovacie systémy, ale aj inštalácie kotlov, technologických zariadení a podobne. Každej podriadenej položke je možné priradiť index normospotreby/MJ nadradenej položky. Rozdiel medzi položkou typu Technológia a položkou typu Konštrukcia je v tom, že používateľ môže pohodlne investorovi zviditeľniť jednotlivé komponenty ponúkanej technológie. Položka typu Technológia dokáže obslúžiť model Montáž - Dodávka materiálu, ale aj hybridný model združených montážnych a materiálových položiek.

Vo verzii 2016 sme vyvinuli novú štruktúru s názvom Technológia. Tento model dokáže združovať technologicky príbuzné položky do tzv. technologických celkov, pričom technologický celok pozostáva z jednej nadriadenej a jednej, resp. viacerých podriadených položiek.

Technologický celok má dve formy:

 1. Nadriadená montážna položka  + jedna alebo viac podriadených položiek, prevažne materiálových.
 2. Nadriadené technologické návestie  + jedna alebo viac ľubovoľných podriadených položiek.

Do rozpočtu môžete preniesť:

 • celý technologický celok, t.j. nadriadenú položku spolu so všetkými jej podriadenými položkami,
 • len nadriadenú položku,
 • vybrané jednotlivé podriadené položky.

Vo verzii 2017 sme štruktúru Technológia zdokonalil  tak, že si ju program dokáže zapamätať aj v rozpočte. Grafické zvýraznenie nadradenosti a podriadenosti prispieva k tomu, že v rozpočte sa lepšie orientujete vy pri jeho tvorbe, ale aj váš klient v tlačovej zostave.

Ak si používateľ definuje technologické návestia a k nim priradí  príslušné položky, výstupný tlačový rozpočet bude verne odzrkadľovať ponúkanú cenu a zároveň bude pôsobiť profesionálne a kreatívne. V tlačovej zostave si môžete vybrať tlač všetkých položiek so zvýraznením nadriadenosti a podriadenosti, iba technologických návestí alebo podriadených položiek bez návestí. Takáto možnosť tlače vám navyše dokáže ochrániť výkaz výmer pri dohadovaní zákazky.

Vo verzii Kalkulus 2018 sme vytvorili nový potrebný typ technologickej položky, tzv. Montážnu reprezentatívnu položku.

Technologický celok funguje v troch formách:

 1. Montážna agregovaná položka nadriadená + jedna alebo viac podriadených položiek. Jedná sa o typickú montážnu položku, ktorá na seba technologicky viaže súvisiace materiálové, ale aj montážne položky, ktoré treba spolu s touto montážnou položkou dodať, resp. urobiť v príslušných normovaných množstvách.
 2. Montážna reprezentatívna položka nadriadená + jedna alebo viac podriadených položiek. Je to taký typ montážnej položky, ktorá predstavuje reprezentatívnu montážnu prácu, na ktorú sa viaže obvykle jedna súvisiaca materiálová položka rôzneho sortimentu alebo od rôzneho dodávateľa.
 3. Návestie technologické nadriadené + jedna alebo viac ľubovoľných podriadených položiek. Tento typ položky slúži na dosiahnutie ešte lepšieho prehľadu v tlačovej zostave. Výstupný tlačový rozpočet verne odzrkadľuje ponúkanú cenu a zároveň pôsobí profesionálne a kreatívne.

Tieto tri typy položiek dávajú používateľovi slobodu a úžasnú technologickú variabilitu.


EXPORT DO/Z XML S VÝKAZOM VÝMER

Formát XML slúži na rýchlu a bezproblémovú výmenu rozpočtov medzi používateľmi programu Kalkulus v rámci jednej firmy, ale aj v rámci celého Slovenska. Kalkulus 2018 dokáže oproti predchádzajúcim verziám generovať ako aj importovať XML súbor s figúrami výkazu výmer. O problematike XML výmeny dát si môžete prečítať viac v našom článku Výmena dát v stavebníctve.


ŠTÍTKOVÝ SYSTÉM

Každej stavbe - zákazke  môžete pripnúť farebný štítok.  Každý štítok príslušnej farby môže označovať nejakú jej vlastnosť.

Napríklad:

Štítky

Poviete si, že maličkosť. Uvidíte ako vám táto maličkosť zvýši produktivitu práce.


KATEGORIZÁCIA ROZPOČTOV PRE DÁTOVÉ ANALÝZY

Možno to ešte dnes tak neberiete, ale Vaše firemné dáta sú veľmi cennou devízou. Rozpočtové dáta, bezpečne spravované programom Kalkulus, budete môcť v budúcnosti podrobovať dátovým analýzam a bilanciám tak, ako to robia firmy všade vo svete. Preto sme do štruktúry rozpočtových dát pre ich skvalitnenie a pre ich budúce dátové analýzy doplnili ďalšie informačné polia. Vaše terajšie rozpočty, ktoré neuvážene hádžete do koša, budú vedieť ovplyvniť Vašu cenotvorbu a teda Váš budúci zisk. Vaše podnikateľské ceny položiek konfrontované s reálnym trhom a finančnou dátovou bilanciou sa stanú "certifikovanými" cenami Vášho úspechu.


Ctrl - F

Ctrl_F

Ctrl - F je funkciou, ktorá sa objavila v programe už dávnejšie, ale zabudli sme ju zdokumentovať. Je to perfektná funkcia pre hľadanie prostredníctvom vyhľadavácieho okna. Je nepostrádateľnou pomôckou hlavne vtedy, keď vám program slúži iba ako pomocník pre hľadanie a následné vkladanie cien v predpísanom excelovskom zadaní.

Je alternatívou obvyklého vyhľadávacieho nástroja programu, kedy v príslušnom poli kódu alebo textu rovno píšete hľadanú vzorku.


XLS REPORTY PRE KONTROLU ROZPOČTOV

Tento report slúži na kontrolu vybraného rozpočtu "vertikálnym" porovnaním cien unifikovaných položiek rozpočtu s odporúčanými cenami programu v priereze aktuálneho roku a dvoch rokov dozadu. Vo výslednom XLS súbore je možné vykonávať individuálne dátové analýzy. Tento report sa zíde štátnym kontrolným orgánom, súkromným investorom, ale aj stavebným firmám.


IMPORT ZADANIA Z MS EXCEL

 • automatické ošetrenie problémových XLS zadaní, vyskytujúcich sa na stavebnom trhu,
 • eliminácia združených kódov v zadaniach, 
 • prehľadnejší konfigurátor s pomenovanými stĺpcami.


DATABÁZA EXTERNÝCH POLOŽIEK

Pri oceňovaní investorského zadania sa vám občas stáva, že váš program nespoznal všetky kódy a teda nevie určiť cenu. Čo robíte v takom prípade ? Skúsite pohľadať príbuznú položku vo vašej databáze pomocou textu. Ak sa jedná o nejakú špecifickú technológiu, oceníte ju individuálne na základe projekčných podkladov. Od našich klientov vieme, že si zvyknú vygoogliť odkaz na rozpočet s príslušným projektantským kódom. Na internete vo verejných zdrojoch (napr. v Centrálnom registri zmlúv) sa však nachádzajú rozpočty prevažne v PDF formáte a Google nedokáže indexovať stránky s informáciami obsiahnutými v PDF súboroch. Preto sme zozbierali rozpočty z verejne dostupných zdrojov a ich položky zakomponovali do databázy s názvom EDZ - externá dátová základňa. Pri každej položke je v nej uvedená cena, dátum zverejnenia a zdroj. Položka nemusí vždy odpovedať aktuálnym projekčným parametrom, reálne však zodpovedá podmienkam trhu. Jej analýzu, posúdenie a rozhodnutie o použití vo vašom rozpočte si spravíte sami.


NOVÝ SYSTÉM DEKOMPOZÍCIE V HARMONOGRAME EXPRES

Programový systém Kalkulus obsahuje tri samostatné moduly, pomocou ktorých si môžete vytvoriť harmonogram stavby. Harmonogram Expres je jedným z nich. Je to nový modul a sme šťastní, že sa u našich klientov úspešne ujal. Kalkulus 2018 obsahuje pružnejší spôsob dekompozície, t.j. vytvárania zložených činností a ich napĺňania elementárnymi činnosťami. Činnosti pri výbere z podkladov rozpočtu dedia podriadenosť a je ich možné vkladať na ľubovoľnú pozíciu.

Viac o harmonograme EXPRES ako aj o širšom pohľade na oblasť plánovania a rozvrhovania stavebnej výroby si môžete prečítať v našom článku Dobrý plán zamedzí slabému výkonu.


OCHRANA VÝKAZU VÝMER PRI DOHADOVANÍ ZÁKAZKY

   Buďte sebavedomí pri získavaní zákazky.

Rozumný investor si objedná u projektanta projekt spolu s výkazom výmer. Výkaz výmer ako položkové zadanie predloží uchádzačom na ocenenie. Všetci uchádzači majú rovnaké zadanie. Vytvorenie výkazu výmer niečo stojí a investor musí túto niekoľkohodinovú prácu projektantovi zaplatiť. Existujú však aj takí "rozumní" investori, ktorí chcú ušetriť a dajú si výkaz výmer vypracovať stavebnej firme. Stavebná firma naštuduje projekt, premyslí si technologický postup, spočíta výmery a vytvorí cenovú ponuku v podobe položkového rozpočtu. Tento položkový rozpočet slúži v dobrom prípade ako podklad pre vyjednávanie o cene. V horšom prípade ho investor posunie konkurenčnej firme, ktorá podbehne s cenou a získa zákazku. Ako byť pred klientom seriózny, kompetentný a pritom sa chrániť. Pomocou vyššie popísaného modelu Technológia viete ponúknuť rozpočet v tvare, ktorý jasne demonštruje, že máte projekt naštudovaný a cena je taká, že za ňu viete stavbu seriózne postaviť. Elementárne položky však potenciálny klient nevidí.


SLEDOVANIE SUBDODÁVATEĽOV PODĽA VÝKONOV

Stále viac firiem vykonáva svoju činnosť pomocou subdodávateľov alebo najímaných stavebných čiat. Z tohto dôvodu sme modul Centrálneho sledovania stavby upravili tak, že do sledovania subdodávateľov pribudlo sledovanie zrealizovaných subdodávok v časovej osi. Používateľ eviduje plnenie vo vykonaných množstvách za každý pracovný deň. Program vie kombinovať sledovanie vlastných pracovníkov so sledovaním výkonov subdodávok. Do výsledného bilančného prehľadu sa započítava "skonzumované" finančné vyjadrenie, odpovedajúce evidovanému výkonu. Táto funkcia je viazaná na licenciu modulu CSS.


SLEDOVANIE NAPREDOVANIA STAVBY V ČASE

Funkcia Sledovanie napredovania stavby v čase je funkciou modulu Harmonogram EXPRES. Pre danú zákazku si vytvorte harmonogram a potom pomocou vyššie uvedenej funkcie Sledovania subdodávateľov podľa výkonov evidujte plnenie vo vykonaných množstvách za každý pracovný deň. Výsledok ? Vo vstupnom harmonograme sa vám farebne zobrazí napredovanie zákazky v čase. Úžasná vec.

Napredovanie stavby v čase

Obr. 1 Napredovanie stavby v module harmonogram Expres

LIMITKA MATERIÁLU = PODKLAD PRE OBJEDNÁVKU

Aktualizáciou databázy cenníkových položiek vyraďujeme materiály a výrobky, ktoré sa už nevyrábajú a nahrádzame ich materiálmi výrobcov z databázy CENY365. Limitka materiálov tak obsahuje pre každý materiál aj informáciu o jeho výrobcovi. Materiály však nenakupujete od výrobcov. Materiály nakupujete zo stavebnín alebo od dodávateľov, s ktorými máte dohodnuté najlepšie nákupné ceny. V programe môžete označiť pre každý materiál toho dodávateľa materiálu, od ktorého budete nakupovať. Limitka materiálu sa tak stáva podkladom pre objednávku.


AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ZÁLOHOVANIA ROZPOČTOVÝCH DÁT

Vaše rozpočtové dáta sú súčasťou SQL databázy programu. Ručná archivácia jednotlivých stavieb vyžaduje vašu neustálu pozornosť. Efektívnejšie je využiť Automatizovaný systém zálohovania rozpočtových dát, ktorý v spolupráci s operačným systémom (Windows 7,8,10) automaticky zálohuje dáta do BACKUP súboru. V tomto súbore sú archivované kompletne všetky vaše dáta, t.j. celá databáza vrátane všetkých stavieb. Tento súbor si následne uložíte na externé zariadenie pomocou nami odporúčanej metódy.

V prípade núdze, je možné obnoviť dáta do pôvodného stavu z BACKUP súboru  pomocou jedného jediného obnovovacieho príkazu. Automatizovaný systém zálohovania rozpočtových dát vie ochrániť vaše dáta nielen po Ransomware-ovom útoku, ale aj pri zlyhaniach Vášho hardvéru, napríklad v prípade poruchy pevného disku. Viac o tejto téme si môžete prečítať tu.

Táto služba je doplnková a nie je súčasťou štandardného inovačného balíka.


DIGITÁLNY STAVEBNÝ DENNÍK - BAUREPORT

Baureport je programový modul, pomocou ktorého je možné vytvárať digitálny stavebný denník. Jeho výsledkom sú denné záznamy udalostí, ktoré sa odohrali na vašich stavbách ako aj  prehľadný, úhľadný a hodnoverný stavebný denník v tlačovej forme.

Baureport

Do zoznamu denných záznamov môžete pridávať nasledovné záznamy:

 • bežný denný záznam ako ľubovoľný text,
 • činnosť alebo konštrukciu odpovedajúcu cenníkovej položke rozpočtu,
 • informáciu o konkrétnom pracovníkovi na stavbe,
 • informáciu o subdodávateľovi,
 • informáciu o stavebnom stroji použitom na stavbe,
 • informáciu o materiáli alebo výrobku,
 • fotografie a dokumenty ako prílohy.

Program Baureport spĺňa podmienky Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Každý denný záznam je bezpečne uložený v  databáze na vašom notebooku, serveri alebo vo verejnom cloude. Počet spracovávaných stavieb je nekonečný. Baureport umožňuje správcovi denníka pridávať do databázy používateľov všetkých účastníkov stavby vrátane osôb oprávnených na výkon štátneho stavebného dohľadu a osôb vykonávajúcich štátny dozor nad verejnými prácami.

Dá sa nasadiť ako samostatný program alebo ako súčasť programu Kalkulus. Ako samostatný program dokáže plniť ďalšie užitočné úlohy, o ktorých sa môžete dočítať tu.

Táto služba je doplnková a nie je súčasťou štandardného inovačného balíka.


ŠTATISTIKA STAVBY

Stavba ako na dlani.


Štatistika stavby je funkcia, ktorá na obrazovku zobrazí a do textového súboru uloží informácie o jednotlivých stavebných objektoch, ako je napríklad počet unifikovaných cenníkových položiek, počet neunifikovaných cenníkových položiek, počet položiek s nulovou cenou, položky s najväčšou jednotkovou cenou, položky s najväčšou výmerou, atď. Je to skvelá vec mať stavbu ako na dlani.


NÁKLADY STAVBY POD KAŽDODENNOU KONTROLOU

   Ani euro nazmar.

CSS

Z nenápadného modulu "Centralizované sledovanie stavby“ - CSS sa stala naša vlajková loď. CSS je modul na zber, sledovanie a kontrolu nákladov priebežne vznikajúcich na stavenisku v reálnom čase. Operatívne sleduje a okamžite vyhodnocuje ziskovosť zákazky v štruktúre naplánovaných zdrojov - materiálov, vlastných pracovníkov, živnostníkov, strojov, réžií, dopravných nákladov a subdodávok. Porovnáva vykalkulované, t.j. naplánované, prípadne vyfakturované náklady so skutočnými nákladmi. CSS premieňa dáta z terénu do informácií, ktoré zlepšujú kvalitu a ziskovosť stavby ako aj kapitál projektu. Modul CSS dokáže poskytnúť firme v reálnom čase informáciu o ziskovosti, prípadne priebežnej strate ešte skôr, ako je zákazka spracovaná v účtovníctve. Poskytuje vám jasnú predstavu o priebehu vašej stavby a dá vám šancu rozpoznať problémy skôr ako sa vyskytnú. Je vhodný nielen pre organizačne väčšie firmy so serverovou infraštruktúrou, ale aj pre menšie firmy. Modul dokáže sledovať ľudí podľa stredísk, dokáže vytlačiť kompletné podklady pre vyplatenie miezd, zaznamenávať v smenovke nielen odpracované hodiny, ale aj pracovnú náplň daného dňa pre každého pracovníka a mnohé ďalšie funkcie. CSS nie je súčasťou štandardnej inovácie.


VYUŽÍVAJTE PROGRAM NAPLNO

Nenecháme vás v štichu.

Help

Kalkulus je mohutný systém na oceňovanie, prípravu, plánovanie, riadenie a sledovanie stavby. Program je intuitívny a ľahko ovládateľný. Tí používatelia, ktorý chcú poznať detaily alebo si s niektorou funkciou nevedia rady a nechcú sa s nami telefonicky poradiť, môžu si pozrieť naše videohelpy alebo nazrieť do našich elektronických príručiek. Prednedávnom sa stretol s veľkým záujmom WebHelp Prvé kroky s programom Kalkulus. Tentokrát máme pre vás pripravený manuál Využite program Kalkulus naplno


IMPORT Z FORMÁTU PDF

   Verejný obstarávateľ vás má rád.

PDF

Ak dostanete od investora alebo verejného obstarávateľa zadanie vo formáte PDF, pomocou novej funkcie Import z formátu PDF ho viete naimportovať do programu ľahko a rýchlo. Od teraz už nemusíte položky pracne prepisovať do programu. Získate tak veľa času pri príprave podkladov do súťaže. Modul Importu z PDF vyžaduje licenciu Adobe (cca 12,9 €/mesiac).


INTEGROVANÝ SYSTÉM OCEŇOVANIA

Systematic okrem programu Kalkulus prevádzkuje Web Katalóg stavebných výrobkov. Je to jedinečná online aplikácia na trhu. Jej používateľ môže využívať dennodenne dopĺňanú a aktualizovanú databázu stavebných výrobkov a materiálov používaných na slovenských stavbách. Kalkulus a Web katalóg môžu fungovať samostatne alebo ako jednotný integrovaný systém oceňovania, pretože Kalkulus a Web katalóg sú online prepojené. Listujte v databáze katalógu v prehľadných stromových štruktúrach, hľadajte požadovaný výrobok, študujte jeho bližšie informácie a ceny a nakoniec ho preneste do rozpočtu alebo kalkulačného rozborového listu programu Kalkulus. Už nemusíte sťahovať obrovské databázy do vášho počítača. Do rozpočtu prenesiete iba položku, ktorú aktuálne potrebujete. Konzervatívni užívatelia si vedia tiež prísť na svoje. Dátami z Web katalógu zásobujeme aj off-line databázy programu Kalkulus. Bližšie informácie nájdete na stránke Ceny stavebných výrobkov. Prečítajte si taktiež náš blog Denne aktualizované ceny stavebných materiálov.


PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI DPH

S účinnosťou od 1.1.2016 vstúpilo do platnosti opatrenie, ktoré má pomôcť malým a stredným podnikom, dodávateľom stavebných prác, aby nedoplácali na nepoctivých odberateľov - neplatičov. Toto zákonné opatrenie umožňuje prenos daňovej povinnosti pri fakturácii stavebných prác na hlavného odberateľa. Platba DPH sa tak posunie z dodávateľa na odberateľa a ten si môže uplatniť odpočet DPH. Systematic túto problematiku pozorne sleduje. V inovácii 2016 sme v tejto súvislosti urobili v module Evidencie výroby príslušné zmeny v zmysle platnej legislatívy.

Do definície stavby sme pridali nové pole s názvom: "Sekcia F klasifikácie CPA", ktoré používateľ môže vyplniť výberom z číselníka.

V údajoch pre zostavu Faktúra pribudli tieto sekcie:

 • chceckbox Checbox s textom: "Prenesenie daňovej povinnosti" v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH
 • prepínač: - Stavebné práce - Stavba alebo jej časť - Tovar s inštaláciou alebo montážou 

Ak bola zaškrtnutá voľba "Prenesenie daňovej povinnosti" vo výstupnej zostave Faktúra sa vytlačia navyše tieto sekcie:

 • text "Prenesenie daňovej povinnosti" v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH
 • jedna z vybraných volieb prepínača: Stavebné práce - Stavba alebo jej časť - Tovar s inštaláciou alebo montážou
 • typ služby vybraný v definícii stavby z číselníka. Napr. "41.00.31 Práce na stavbe jednobytových budov" a za tým text "v zmysle sekcie F "STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE" štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA"

Prečítajte si tiež náš blog Prenos daňovej povinnosti DPH.


AUTOMATIZOVANÉ VYTVÁRANIE ZDRUŽENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POLOŽIEK

Program obsahuje nástroj na pružné vytváranie vlastných technologických položiek ich združovaním systémom chyť a ťahaj s prideľovaním indexu normospoteby. Užitočnou špecialitou programu pre užívateľov PROFI verzie je automatické vytvorenie položky typu Technológia z položky typu Konštrukcia.


KALKULUS ❤️ WINDOWS 10

Nebojte sa inovácie operačného systému na Windows 10. Kalkulus je v ňom plne funkčný.

Windows10PORADOVÉ ČÍSLO POLOŽIEK VO VSTUPNOM OKNE ROZPOČTU

Kalkulus, ako je známe, obsahuje všetky možné spôsoby triedenia cenníkových položiek vo vstupnej tabuľke rozpočtu, ale aj na výstupe v tlačových zostavách. Niektorí užívatelia sa lepšie orientujú prostredníctvom poradového čísla ako podľa TSKP kódu, resp. názvu. Vytvorili sme vo vstupnej tabuľke rozpočtu stĺpec, ktorý indikuje poradie položky.

VYHĽADÁVANIE BEZ DIAKRITIKY

Vďaka nášmu obľúbenému nástroju s názvom „CLICK AND WRITE“ (klikni kdekoľvek a píš) stačí písať pri vyhľadávaní cenníkovej položky to, čo o danej položke viete, napríklad časť textu alebo kombináciu viacerých textových vzoriek. Program zobrazí všetky výskyty zadaného textu alebo kombinácií.
Pri vyhľadávaní sa ale môže stať, že program položku nenájde len preto, lebo užívateľ pri písaní textovej vzorky nezadal správne písmená s diakritikou. Buď sa pomýlil alebo nepozná spisovné znenie hľadaného slova.
Týmto nepríjemnostiam zamedzí nová funkcia - vyhľadávanie bez diakritiky. Odteraz môžete hľadať cenníkové položky bez toho, aby ste si museli strážiť používanie mäkčeňov a dĺžňov.

KONFIGUROVATEĽNÝ EXCEL EXPORT KOMPLET

Výhodou exportu rozpočtu do súboru MS Excel prostredníctvom funkcie KOMPLET je získanie kompletnej rozpočtovej dokumentácie integrovanej v jednom jedinom súbore. Jednotlivé hárky obsahujú príslušný typ dokumentu pre jednotlivé objekty ako aj pre celú stavbu, t.j krycí list stavby, rekapituláciu podľa objektov, krycí list objektu, rekapituláciu podľa oddielov, rozpočet. Tento dokument má naprogramované jednotlivé bunky s krížovými referenciami medzi jednotlivými hárkami dokumentu. Je to súbor, ktorý je prehľadný a dobre slúži každému: projektantovi, stavebnej firme a investorovi.

Sú však situácie, kedy užívateľ nepotrebuje v súbore XLS KOMPLET všetky typy dokumentov, ale iba niektoré. Napríklad krycí list a rozpočet. Žiaden problém. Zaškrtnete si tieto dva typy a stlačíte tlačidlo EXPORT. Program vygeneruje súbor XLS KOMPLET iba s krycím listom a rozpočtom, samozrejme so všetkými potrebnými vzorcami a logickými väzbami.


PREHĽADNÁ KONFIGURÁCIA VÝSTUPNÝCH ZOSTÁV

V priebehu rokov sa systém pre tlač zostáv rozrástol na mohutný systém s množstvom funkcií a prepínačov. Tabuľka konfigurácie sa stávala pomaly ale isto neprehľadnou. Preto sme pristúpili k lepšej organizácii konfigurácie tlačových zostáv tak, že sme sústredili jednotlivé prepínače a tlačidlá do troch kategórií: ROZPOČET, KALKULÁCIA, MS EXCEL.VÝMENA DÁT PROSTREDNÍCTVOM FORMÁTU XML

XML jazyk je určený na výmenu dát medzi aplikáciami, ako aj na zverejňovanie dokumentov. Má hierarchickú štruktúru a jednoduchý spôsob zápisu. Je široko prijímaný ako štandard so schopnosťou existencie na akejkoľvek platforme a je používaný veľkým a stále rastúcim počtom aplikácií a programovacích jazykov. Snažíme sa presadiť tento štandard ako spôsob výmeny dát v oblasti rozpočtov na Slovensku. Viac si prečítajte v článku: Výmena dát v stavebníctve


TIETO VLASTNOSTI POZNÁTE ?

  • vyhľadanie duplicitných položiek v jednotlivých objektoch stavby
  • zjednotenie cien duplicitných položiek,
  • v každom objekte môže byť zaevidovaný iný projektant,
  • dekorácia XLS reportov obrázkami,
  • import cenníka dodávateľa - riešenie duplicitných položiek + výrazné zrýchlenie,
  • XLS súbor vo fakturácii sa volá Súpis vykonaných prác,
  • výpočet ceny zohľadňuje katalóg materiálov,
  • XML súbor prenáša aj stavby so zloženými objektami,
  • obnova omylom vymazanej položky (položiek) z rozpočtu,
  • pridanie piatej (5.) úrovne do stromu TSKP, ktoré prispieva k ešte prehľadnejšiemu triedeniu cenníkových položiek,
  • kalkulácia ceny položky s možnosťou zápisu kalkulovanej ceny pre všetky položky stavby s rovnakým kódom,
  • export kompletnej kalkulácie nákladov do naprogramovaného XLS súboru,
  • držanie pozície kurzora v rozpočte pri odbehnutí do iného režimu,
  • systém tvorby zálohovej faktúry dodržaním účtovných zásad,
  • možnosť individuálnej poznámky k položke rozpočtu,
  • faktúra s číslom účtu v pôvodnom formáte a vo formáte IBAN,
  • podpora stavebných firiem - neplatiteľov DPH,
  • import rozpočtu zo zaheslovaného excelovského súboru bez toho, aby sa zverejnilo heslo používateľovi,
  • poznámka vo výkaze výmer,
  • zrýchlenie vyhľadávania v databázach a stromových štruktúrach,
  • zrýchlenie vstupu do programu,
  • export rozpočtovej dokumentácie do formátu MS Excel v surovej forme pre dátové analýzy,
  • systém rýchlej agregácie na úrovni rozpočtu,
  • ošetrenie importu cenníka materiálov vo formáte .xls aj s dlhými internými kódmi,
  • kopírovanie objektu z jednej stavby do inej systémom chyť a ťahaj,
  • v sieťovej inštalácii možnosť priradenia právomocí pre administrátora systému,
  • automatické generovanie rozpočtu bez dodávky materiálu,
  • obslúženie zložených stavieb a zložených objektov vo všetkých vrstvách programu,
  • vyhľadávací režim aktivovaný kombináciou kláves Ctrl - F,
  • hromadné označovanie a mazanie položiek vo vlastnej dátovej základni,
  • Insert vo výkazy výmer,
  • farebná tlač označených položiek,
  • percento pre presun hmôt v rôznom garde,
  • prenesenie daňovej povinnosti už v cenovej ponuke
  • informácia o tom, kto aktualizoval hlavičku stavby,
  • Export do Excelu s obrázkami a s logom.

PRECÍZNA KALKULÁCIA - DÔKLADNÁ PRÍPRAVA STAVBY

Užívatelia, ktorí majú zakúpenú kalkulačnú verziu programu ocenia nový, veľmi silný modul precíznej kalkulácie. Ten dokáže pripraviť zdroje z hľadiska ich ceny, technologickej nevyhnutnosti, skutočného využitia priamo na stavbe. S laboratórnou presnosťou pomôže vykalkulovať zákazku a bleskurýchle odhaliť všetky nákladové rezervy firmy ako aj vnútorné rezervy dodaného dátového modelu. Klasickými metódami sa to urobiť nedá. A ak áno, je to veľmi zdĺhavé a časovo náročné.

PLÁN SÚPISU PRÁC A DODÁVOK

Programový systém Kalkulus obsahuje moduly na tvorbu časového plánu stavby dvoma spôsobmi:

  1. formou časového rozvrhu stavebných činností, resp.
  2. formou plánovania mesačných výkonov.

V prvom prípade užívateľ čerpá v on-line režime položky z rozpočtu a transformuje ich na  stavebné činnosti s preddefinovanými dĺžkami trvania. Vytváraním väzieb medzi činnosťami definuje technologickú a organizačnú postupnosť priebehu stavby. Rozvrhovanie sa uskutočňuje grafickým spôsobom pomocou Ganttovho diagramu. Program v reálnom čase identifikuje tzv. kritickú cestu, ktorá určuje dĺžku trvania výstavby.Túto formu poznajú všetci naši užívatelia modulu Harmonogram.

V druhom prípade užívateľ plánuje mesačné výkony prác. Tento spôsob tvorby plánu je funkčne analogický s tvorbou reálneho súpisu pre odbytovú faktúru. Agregovanou jednotkou je časová etapa, obvykle jeden mesiac. Užívateľ má na zreteli technologický postup a súčasne plánovaný fakturačný objem v danej etape. Program sleduje čerpanie a nedovolí v danom mesiaci naplánovať väčšie množstvo ako je množstvo zostatkové. Výsledkom plánovania sú súpisy prác a dodávok v jednotlivých mesiacoch, ktoré je možné načítať a graficky zobraziť pomocou Ganttovho diagramu. Ak užívateľ neodhadol správne množstvo niektorej činnosti pri plánovaní súpisu, Ganttov diagram mu to odhalí. Program umožňuje v grafickej časti korigovať plánované množstvá  a kapacity zdrojov a tie premietnuť spätne do plánu súpisu.

Plán súpisu prác je súčasťou modulu Harmonogram.


HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA STAVIEB A OBJEKTOV

Od verzie 2014 si môžete stavbu vytvoriť ako jednoduchú zákazku alebo ako superzákazku. Superzákazka je uzol, do ktorej si zaradíte všetky varianty, resp. všetky verzie rozpočtu. Túto vlastnosť môžete tiež využiť pri náročnejších zákazkách s viacerými úrovňami. Napríklad pre zákazku Výstavba bytovky. Program dokáže skompletizovať rozpočtovú dokumentáciu za jednotlivé byty, ale aj za celú bytovku.

Rovnaký prístup program umožní na úrovni objektov. Objekty sa môžu deliť na časti a podčastí, čo sa požaduje hlavne pri technologických rozpočtoch. Hierarchickú štruktúru stavby podčiarkuje prehľadné zobrazovanie názvov oddielov vo vstupnom okne rozpočtu.

A teraz to najdôležitejšie. Jednotlivé rozpočty môžete presúvať z jedného uzla, či už stavby alebo objektu pomocou myšky systémom "chyť a ťahaj". Takto si môžete pružne vytvoriť akúkoľvek štruktúru stavieb a objektov, prípadne si poupratovať zoznam vašich rozpočtov.


RIADKOVÝ EDITOR NA TVORBU VÝKAZU VÝMER

Program používa na tvorbu výkazu výmer jednoduchý klasický riadkový textový editor. Nahradili sme ním starší, tzv. databázový editor. Do jednotlivých riadkov zapisujete vzorce pre jednotlivé figúry. Program spočíta hodnoty jednotlivých figúr a súčet zapisuje priebežne do cenníkovej položky, na ktorej ste nastavený.   


EXPORT DO OPEN OFFICE

Túto funkciu ocenia najme tí užívatelia programu Kalkulus, ktorí potrebujú komunikovať s okolím prostredníctvom XLS formátu ale namiesto MS Excel majú nainštalovaný program OpenOffice. Program vie exportovať rozpočet do súboru typu Excel v rámci OpenOffice po jednotlivých objektoch.


IMPORT Z EXCELU - ŠTVRTÉ VYDANIE

Kalkulus dokáže načítať rozpočet z .XLS súboru s ľubovoľným rozložením riadkov, stĺpcov a hárkov. Ak je v súbore viac rozpočtových hárkov, program ich načíta naraz a uloží jednotlivé rozpočty do stavby po objektoch. Ak hárok obsahuje figúry výkazu výmer, program ich načíta do rozpočtu aj so vzorcami. Inovácia 2013 obsahuje už štvrté vydanie modulu Import z Excelu. Modul nielen načíta rozpočet z .XLS súboru, ale pripraví ho v maximálnej možnej miere pre kalkuláciu. 

Na stavebnom trhu sa objavujú aj formálne chybné XLS zadania. V spolupráci s našimi klientmi ich v nových verziách programu dokážeme vzorne načítať.


IMPORT Z MS EXCEL CEZ CLIPBOARD

Piate vydanie modulu Import z MS Excel obsahuje jednu veľmi zaujímavú vlastnosť - import pomocou clipboardu, t.j. známe  Ctrl-C  Ctrl-V. V Exceli si označíte blok rozpočtu, stlačíte Ctrl-C a v Kalkuluse iba stlačíte Ctrl-V. To je všetko. 


IMPORT Z OPEN OFFICE

Rozpočty vie Kalkulus načítať už aj z formátu programu OpenOffice.
Inými slovami, kto nemá zakúpený MS Excel, vie si vystačiť s vynikajúcim a pritom bezplatným, slobodným a otvoreným kancelárskym balíkom Open Office.


PRÁCA S DVOMA MONITORMI

Pracovné prostredie programu Kalkulus sa vyznačuje dômyselným rozložením dátových okien. Otvorené sú vždy tie okná, ktoré aktuálne potrebujete. Napríklad v hornej časti obrazovky sa nachádza okno s katalógom cenníkov a zároveň v spodnej časti obrazovky je okno so samotným rozpočtom. Aj pre túto vlastnosť je program veľmi obľúbený. Užívateľ má skvelý prehľad o zdrojovej databáze a súčasne o cieľovom rozpočte. Jeden monitor má ale obmedzenú veľkosť. Preto moderné operačné systémy umožňujú pracovať s dvoma monitormi. Ak používate pre svoju prácu dva monitory, v programe Kalkulus si na jednom monitore ponechajte okno s cenníkmi a na druhý monitor si presuňte okno s rozpočtom. Potom už len jednoducho myšou presúvajte položky z jedného okna do druhého.Je to pohodlné a rýchle.

Rovnakým spôsobom si môžete presúvať položky z jedného rozpočtu do druhého či už na jednom alebo na dvoch monitoroch.


VIDEO POMOCNÍK

Aj keď program využívate dlhšiu dobu, iste vám príde vhod nový POMOCNÍK. Jednotlivé funkcie programu si môžete pozrieť prostredníctvom prehľadných inštruktážnych videí.

Video pre import z MS EXCELU si môžete pozrieť tu:

Import z MS EXCEL

PONUKA MATERIÁLU K MONTÁŽNEJ POLOŽKE

Podľa metodiky rozpočtovania sú materiálové položky buď zabudované v montážnej položke (konštrukcia) alebo sa špecifikujú zvlášť (činnosť+špecifikácia). Je veľmi praktické vedieť, aký materiál alebo výrobok patrí k vybranej činnosti. Táto vlastnosť patrí ku klasike programu Kalkulus, ale v Inovácii 2013 sme to spravili spôsobom, ktorý vás nadchne a zrýchli vašu prácu o 100 percent.


KALKULÁCIA STAVBY - BYSTRÉ FUNKCIE

 • výpočet vlastnej réžie
 • kalkulácia stavby zohľadnením subdodávok
 • rýchla kalkulácia položiek zadania s vymyslenými kódmi
 • nové XLS výstupy: kalkulácia stavby, rozborový list, limitka materiálu
 • kalkulácia položiek s vlastnými ľuďmi, s vlastnými strojmi a materiálmi od konkrétnych dodávateľov
 • kontrolné prehľady evidencie výroby a fakturácie


OBRÁZKY VO VÝSTUPNÝCH ZOSTAVÁCH

Všimli sme si, že stavebné rozpočty, vytvárané v Rakúsku, resp. v Nemecku okrem textových informácií obsahujú taktiež obrázky a fotografie. Obvykle sa touto formou prezentujú materiálové položky a výrobky, ktoré sú pre danú stavbu špecifické - napr. dvere, brány, dlažby, obkladačky, parkety a podobne. V novej verzii programu si už aj Vy môžete vložiť do výstupnej zostavy fotografiu, katalógový obrázok alebo výkres priamo pod text cenníkovej položky. Vaše cenové ponuky tak získajú novú kvalitu.

PROCES PRÍPRAVY, PLÁNOVANIA A SLEDOVANIA ZDROJOV

Kalkulus automatizuje celý proces prípravy, plánovania a sledovania zdrojov - PPS. Pomáha stavebným firmám uskutočniť prípravu a ocenenie stavebných zákaziek tak, že stavba je zisková a pritom cena je konkurenčná na reálnom trhu. Umožňuje sústrediť vašu pozornosť na precíznu prípravu, plánovanie a sledovanie zdrojov z hľadiska ich ceny, technologickej nevyhnutnosti, časového rozvrhu a skutočného využitia priamo na stavbe. Klasickými, doteraz známymi metódami, sa to urobiť nedá. A ak áno, je to veľmi zdĺhavé a časovo náročné.


KALKULUS A WINDOWS 8

Kalkulus je plne funkčný v operačnom systéme Windows 8 Pro.


Pripravujeme


Súťažte ľahko

Stavebná firma pri tvorbe cenových ponúk pracuje v dvoch režimoch:

 1. Vytvára autorský rozpočet.
 2. Naceňuje klasifikované excelovské zadanie.
V režime tvorby autorského rozpočtu pracuje stavebná firma vtedy, keď investor jej nepredložil spolu s projektovou dokumentáciou výkaz výmer. Investor ho jednoducho nemá. Nedal si vyhotoviť u projektanta ani kontrolný rozpočet, ani výkaz výmer. V takomto prípade stavebnej firme neostáva nič iné, iba vytvoriť cenovú ponuku na základe projektu alebo na základe zamerania na stavbe. Takáto situácia nie je výhodná ani pre stavebnú firmu a v konečnom dôsledku ani pre investora. Popis nevýhod tohto stavu si vyžaduje samostatnú pozornosť a nie je predmetom tohto článku. Žiaľ, v slovenskej stavebnej praxi to nie je ojedinelý jav.
Oveľa komfortnejší je taký stav, keď investor si objedná u projektanta projektovú dokumentáciu spolu s kontrolným rozpočtom a s klasifikovaným výkazom výmer. Kontrolný rozpočet slúži investorovi nato, aby sa zorientoval v cene stavebného diela, výkaz výmer slúži ako zadanie pre zorganizovanie výberového konania. Zadanie s výkazom výmer investor zašle alebo sprístupní v elektronickej forme všetkým uchádzačom o danú stavebnú zákazku.

Na Slovensku neexistuje záväzný dátový predpis pre elektronickú výmenu zadaní a cenových ponúk medzi jednotlivými účastníkmi stavebného trhu. Využíva sa však funkčný a efektívny systém založený na triedniku TSKP s elektronickým nosičom dát vo forme súboru v XLS formáte programu MS Excel. Tento systém je použiteľný jednak v súkromnom, jednak vo verejnom obstarávaní. Viac o jeho výhodách, ale aj nevýhodách sa dočítate v článku Výmena dát v stavebníctve. Tento systém podporujú a v určitom zmysle ho aj spoluvytvárajú všetky významné rozpočtové programy.

Programový systém Kalkulus obsahuje mohutnú funkcionalitu pre naceňovanie excelovských zadaní s výkazom výmer. Užívateľ programu má k dispozícii dva možné postupy:

Prvý: Import excelovského zadania s výkazom výmer → Nacenenie → Export rozpočtu ako cenovej ponuky do excelovského súboru vo formáte Systematic.

Nacenenie Klasik

Tento postup je štandardnou súčasťou programu Kalkulus.

Druhý: Import excelovského zadania s výkazom výmer → Nacenenie → Export rozpočtu ako cenovej ponuky do toho istého excelovského súboru, ktorý predložil investor.


Nacenenie Súťaž

Tento postup je súčasťou voliteľného modulu s názvom SÚŤAŽ.  Modul SÚŤAŽ  sme zaradili do Inovácie 2020.

Export kompletnej rozpočtovej dokumentácie objektu do jedného excelovského hárku 

Export rozpočtu do formátu MS Excel je tradičná a mimoriadne frekventovaná funkcia programu Kalkulus. "XLS rozpočet" si vyžadujú hlavne investori a verejní obstarávatelia. Projektant im v excelovských súboroch odovzdá rozpočet s orientačnou cenou a výkaz výmer bez cien ako formulár pre zorganizovanie výberového konania. Tí zdatnejší investori používajú excelovské súbory pre ďalšie analýzy a kontrolné úkony. Z tohto dôvodu venujeme tejto funkcii veľkú pozornosť. Každý užívateľ programu Kalkulus veľmi dobre vie že rozpočet do XLS formátu komplet sa vykonáva tak, že jednotlivé časti rozpočtovej dokumentácie  (krycí list, rekapitulácia podľa objektov a rozpočet) sa pre každý objekt ukladajú do samostatných vzájomne prepojených hárkov.

Vo verzii 2020 sme vytvorili novú variantu exportu rozpočtu do Excelu "Export kompletnej rozpočtovej dokumentácie objektu do jedného excelovského hárku", v ktorom jednotlivé časti rozpočtovej dokumentácie (krycí list, rekapitulácia podľa objektov a rozpočet) sa  pre daný objekt nachádzajú iba v jednom jedinom hárku.

Formu výstupného XLS súboru si môže užívateľ vybrať.


Užívateľské roly

Rola 1. Kalkulant stavby: Ten môže robiť všetko. Rola 2. Fakturant: Ten môže iba faktúrovať položky rozpočtu. Nemôže vytvárať naviac práce, nemôže vytvárať stavby ani rozpočty. Môže chodiť do Plánu súpisu a do Sledovania - Subdodávatelia. Rola 3: Stavbyveduci: ten môže používať Stavebný denník, Centrálne sledovanie stavby a Plán súpisu a Harmonogram Rola 4 Hosť Ten môže všetko vidieť, ale nemôže nič editovať.


Drobné, ale silné funkcie

 • náklady výrobnej réžie je možné zadávať nielen percentuálnou sadzbou, ale aj položkovým zoznamom,
 • možnosť hľadania cez kód aj v žltom editačnom poli v režime Fakturácia - Evidencia výroby,
 • možnosť zaradenia pracovníka do smenovky ako člena rôznych stredísk,
 • väzba v Katalógu materiálov

Ak ste našim klientom a zaujali vás novinky v Inovácii 2019, napíšte nám. Radi Vám pripravíme cenovú ponuku

Ďakujeme.

Váš Systematic