Súťažte ľahko PDF Vytlačiť E-mail

Stavebná firma pri tvorbe cenových ponúk pracuje v dvoch režimoch:

  1. Vytvára autorský rozpočet.
  2. Naceňuje klasifikované excelovské zadanie.
V režime tvorby autorského rozpočtu pracuje stavebná firma vtedy, keď investor jej nepredložil spolu s projektovou dokumentáciou výkaz výmer. Investor ho jednoducho nemá. Nedal si vyhotoviť u projektanta ani kontrolný rozpočet, ani výkaz výmer. V takomto prípade stavebnej firme neostáva nič iné, iba vytvoriť cenovú ponuku na základe projektu alebo na základe zamerania na stavbe. Takáto situácia nie je výhodná ani pre stavebnú firmu a v konečnom dôsledku ani pre investora. Popis nevýhod tohto stavu si vyžaduje samostatnú pozornosť a nie je predmetom tohto článku. Žiaľ, v slovenskej stavebnej praxi to nie je ojedinelý jav.
Oveľa komfortnejší je taký stav, keď investor si objedná u projektanta projektovú dokumentáciu spolu s kontrolným rozpočtom a s klasifikovaným výkazom výmer. Kontrolný rozpočet slúži investorovi nato, aby sa zorientoval v cene stavebného diela, výkaz výmer slúži ako zadanie pre zorganizovanie výberového konania. Zadanie s výkazom výmer investor zašle alebo sprístupní v elektronickej forme všetkým uchádzačom o danú stavebnú zákazku.

Na Slovensku neexistuje záväzný dátový predpis pre elektronickú výmenu zadaní a cenových ponúk medzi jednotlivými účastníkmi stavebného trhu. Využíva sa však funkčný a efektívny systém založený na triedniku TSKP s elektronickým nosičom dát vo forme súboru v XLS formáte programu MS Excel. Tento systém je použiteľný jednak v súkromnom, jednak vo verejnom obstarávaní. Viac o jeho výhodách, ale aj nevýhodách sa dočítate v článku Výmena dát v stavebníctve. Tento systém podporujú a v určitom zmysle ho aj spoluvytvárajú všetky významné rozpočtové programy.

Programový systém Kalkulus obsahuje mohutnú funkcionalitu pre naceňovanie excelovských zadaní s výkazom výmer. Užívateľ programu má k dispozícii dva možné postupy:

Prvý: Import excelovského zadania s výkazom výmer → Nacenenie → Export rozpočtu ako cenovej ponuky do excelovského súboru vo formáte Systematic.

Nacenenie Klasik
Tento postup je štandardnou súčasťou programu Kalkulus.

Druhý: Import excelovského zadania s výkazom výmer → Nacenenie → Export rozpočtu ako cenovej ponuky do toho istého excelovského súboru, ktorý predložil investor.


Nacenenie Súťaž

Tento postup je súčasťou voliteľného modulu s názvom SÚŤAŽ, ktorý je možné si zakúpiť za doplatok podľa platného cenníka. Aktiváciu modulu vám urobí dodávateľ programu.