Blog
Rozpočtovanie stavieb podľa pracovných celkov PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Daniel Červeňák   
Piatok, 29 November 2019 00:00

Daniel Červeňák, Systematic, s.r.o., Jozef Osifčin, Unistav, s.r.o Prešov, Peter Janič, A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o.

Stavba je zložité dielo, pozostávajúce z veľkého množstva komponentov, technológií a stavebných výrobkov v zmysle navrhnutého projektu. Je výsledkom organizovanej práce veľkého množstva ľudí a strojov.

Preto je možné pozorovať snahu o rozdelenie projektu stavby do menších častí vo všetkých predvýrobných a výrobných etapách projektu, t.j. v etape architektonického návrhu, v etape technickej prípravy výroby, v etape rozpočtovania a oceňovania, v etape vecného a finančného plánovania, v etape riadenia stavby a controllingu. Toto rozdelenie môže byť jednotné pre všetky fázy projektu alebo každá fáza môže mať svoje vlastné rozdelenie.

Pre rozdelenie projektu na menšie časti nám "teória projektového riadenia" ponúka techniku s názvom Work breakdown structure (WBS). Táto technika zabezpečuje hierarchický rozpad predmetu plnenia projektu (v našom prípade stavby) na jednotlivé dodávané výsledky a ďalej postupne, ... postupne na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovných celkov (work packages), ktoré sa musia vykonať v priebehu projektu. Táto technika okrem iného umožňuje vopred stanoviť náklady a sledovať postup vecného plnenia dodávky [3]. Work breakdown structure by sa dal voľne (a nie veľmi presne) preložiť ako Hierarchická štruktúra zhora nadol.

Príklad takejto hierarchickej štruktúry je možné vidieť na nasledovnom obrázku:                         obr.1 Obchodné centrum - WBS podľa metodiky TSKP

Stavba Obchodného centra na obr. 1 bola takto členená v stavebnom rozpočte pre banku na získanie úveru.

Rozpočet obsahoval:
  • stavebné objekty, reprezentujúce konkrétne výsledky: Demontáž skladu, Vlastná stavba obchodného centra , Prípojky a Spevnené plochy. 
  • stavebné podobjekty, reprezentujúce technologické produkty plniace prevádzkové alebo technologické funkcie. Napr. pre Vlastnú stavbu sú to: Architektonicko - stavebné riešenie, Zdravotechnika, Ústredné kúrenie, ElektroinštaláciaMontáž vzduchotechniky a Montáž výťahu.
  • stavebné oddiely, o ktoré sa nám na spodnej úrovni postarala metodika TSKP používaná v oblasti oceňovania a rozpočtovania stavebných prác v Slovenskej republike. Tieto stavebné oddiely budeme považovať za pracovné celky (work packages). 
Stavebné oddiely sa pohodlne rozpočtujú v databázových rozpočtových programoch, ktoré zaraďujú cenníkové položky do stavebných oddielov automaticky a zároveň ich automaticky oceňujú. Pre potreby cenových ponúk, žiadostí o bankové úvery, ale aj v oficiálnych výberových konaniach je členenie stavby na stavebné oddiely podľa metodiky TSKP postačujúce. Členenie stavby na stavebné oddiely podľa metodiky TSKP perfektne funguje aj v etape technickej prípravy výroby v tých stavebných firmách, ktoré disponujú vlastnými stavebnými kapacitami a nimi pokrývajú gro svojich zákaziek.

Moderné stavebníctvo v súčasnosti vyžaduje pružnejšie členenie stavby na menšie celky. Napríklad členenie stavby podľa etáp budúceho časového plánu je možné vidieť na nasledovnom obrázku:

Obchodné centrum - WBS 2

                             obr.2 Obchodné centrum - WBS podľa podrobných etáp časového plánu

Stavba členená podľa etáp budúceho časového plánu na obr.2 je pripravená pre manažérske riadenie a je prehľadná pre investora. Toto členenie stavebného projektu sa oproti členeniu na obr.1 ľahšie rozvrhuje, oceňuje, organizuje, riadi a kontroluje. WBS na obr.2 určuje len to, čo sa bude robiť. Nestanovuje ako a kedy. Časový rozvrh bude riešiť budúci harmonogram, vecné plnenie zabezpečia elementárne činnosti, patriace do jednotlivých pracovných celkov.

V [1] sa pracovné celky (work packages) v tomto kontexte nazývajú tiež veľmi výstižne funkčné oddiely (funkční díly). Autori článku sa stotožňujú s oboma názvami. "Funkčný oddiel je taká časť stavby, ktorá plní jednu alebo viac určitých konkrétne vymedzených funkcií. Ak sú funkčné oddiely uvažované ako základné časti stavby pre účely klasifikácie stavebných prác, nie je štruktúra triedenia v žiadnom predpise pevne stanovená. Naopak vychádza z potrieb investorov a zhotoviteľov, prípadne tiež projektantov alebo správcov budov, a má im taktiež slúžiť k čo najefektívnejšiemu riadeniu ich nákladov. Triedenie do funkčných oddielov môže vypadať u každej stavby trochu inak. Záleží ako si ich  konkrétny investor alebo zhotoviteľ nastaví" [1].

V [1] je publikovaný pokus o vytvorenie klasifikácie funkčných oddielov. Na tomto mieste ho uvádzame ako užitočnú inšpiráciu pri vytváraní vlastných funkčných oddielov, resp. pracovných celkov: 100-Spodná stavba, 110-Základy vrátane výkopov, 120-Hydroizolácie spodnej stavby, 200-Zvislé konštrukcie, 210-Zvislé nosné a obvodové konštrukcie, 211-Zvislé nosné a obvodové konštrukcie murované, 212-Zvislé nosné a obvodové konštrukcie iné než murované, 220-Priečky a deliace steny, 221-Priečky a deliace steny murované, 222-Priečky a deliace steny iné než murované, 223-Sádrokartony, 240-Komíny, 300-Vodorovné konštrukcie, 310-Stropné konštrukcie, 320-Balkóny, 330-Schodisko, 400-Zastrešenie, 410-Šikmé strechy, 411-Konštrukcie krovu, 412-Izolácia krovu tepelná a paro, 413-Krytina tvrdá, 414 Krytina iná, 420- Ploché strechy, 421-Nosná konštrukcia plochej strechy, 422- Izolácia plochej strechy tepelná a paro, 423-Krytina povlaková, 424-Krytina iná, 430-Strešné okná, svetlíky, 440-Odvodnenie strechy, klampiarske prvky, plechová krytina, 500-Povrchy, 510-Povrchy vnútorné, 511-Omietky vnútorné, 512-Maľba vnútorná, 513-Obklady vnútorné, 520-Povrchy vonkajšie, 521-Omietky vonkajšie, zateplenie, 522-Nátery vonkajšie, 523-Obklady vonkajšie, 600-Výplne otvorov, 610-Dvere a stolárske konštrukcie, 611-Dvere vnútorné, 612-Dvere vonkajšie, 613-Konštrukcie stolárske, 620-Okná a balkónové dvere, 630-Garážové vráta, 700-Podlahy, 710-Izolácie podláh a stropov tepelné, zvukové, otrasové, 720-Podkladné vrstvy podláh, 730-Nášľapné vrstvy podláh, 731-Dlažby, 732-Podlahy drevené, laminátové, 733-Podlahy povlakové, 734-Podlahy liate, 735-Podlahy cementové, 800-Technické zariadenia, 810-Vodovod vnútorný, 811-Vodovodné potrubie, 812-Vodovodné armatúry, 820-Kanalizácia vnútorná, 821-Kanalizačné potrubie, 822-Zariaďovacie predmety, 830-Kúrenie, 831-Rozvody ÚK, 832-Vykurovacie telesá, 833-Zdroje tepla, ohrev vody, regulácie, 840-Klimatizácia vzduchotechnika, 850-Inštalácia plynu, 860- Elektroinštalácia, 870-Výťahy, 900-Ďalšie konštrukcie a práce, 910-Ďalšie zemné práce, 920-Búranie a demontáž, 980-Presun hmôt, 981-Presun hmôt PSV, 982-Presun hmôt HSV, 999-Nezatriedené.

Pružnejšie členenie stavby viac vyhovuje stavebno - kontraktačným firmám, ktoré zabezpečujú väčšinu stavebných kapacít prostredníctvom subdodávok.

V stavebnej praxi sa môžeme v súčasnosti stretnúť s rôznymi kreatívnymi členeniami stavby alebo technológie. Na nasledovnom obr.3. je možné vidieť členenie Zdravotechniky obchodného centra na základe individuálnej agregácie projektanta. Je zrejmé, že v danom prípade sa projektant cítil byť slobodný pri zaraďovaní položiek do jednotlivých pracovných celkov. Neviazal sa na stavebné oddiely TSKP, ale vytvoril si vlastné technologické pracovné celky. Aj keď v zmysle metodiky sa položky, resp. činnosti v štruktúre WBS nemajú uvádzať, na obr.3 ich zobrazujeme kvôli zdôrazneniu kreativity projektanta.

WBS 3

           obr.3 Zdravotechnika OC - WBS podľa  individuálnej agregácie projektanta

Okrem členenia stavebného projektu podľa metodiky TSKP, podľa etáp budúceho časového plánu alebo podľa individuálnej agregácie projektanta sa môžete stretnúť s požiadavkou členenia stavby podľa ďalších rozmanitých kritérií.

Napríklad :
  • podľa plánu fakturácie,
  • podľa disponibilných finančných prostriedkov investora,
  • podľa subdodávateľov,
  • podľa podobného opotrebenia [1], resp. životnosti a teda rovnakého časového cyklu opráv vo fáze prevádzky a používania budovy,
  • podľa štruktúry definovanej v BIM projekte,
  • atď.

Programový stavebný rozpočtový systém Kalkulus dokáže na tieto požiadavky reagovať. Umožňuje členenia stavebného projektu na pracovné celky (funkčné oddiely) podľa kreatívnych potrieb projektantov a stavebných manažérov s možnosťou zachovania cenovej sústavy TSKP. Umožňuje to v aktuálnej verzii programu, avšak aj v ďalších verziách sa bude vývoj uberať týmto smerom.

Literatúra

[1] Ševčík, J.: Funkční díly v ocenění stavebního objektu, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 2006

[2] Popesko, P., Papadaki, Š.: Moderní metody řízení nákladů, Grada 2016

[3] Work breakdown structure, Wikipedia

 

Komentáre môžu pridávať iba prihlásení užívatelia.