Blog
Agregované technologické konštrukcie PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Daniel Červeňák   
Pondelok, 03 Január 2022 00:00

Daniel Červeňák, Systematic, s.r.o., Jaroslav Gmitro, cenový expert a rozpočtár stavieb


Vzorový projekt


Výkaz výmer pomocou unifikovaných cenníkových položiek

Tvorba výkazu výmer, rozpočtu alebo cenovej ponuky pre stavebno - montážnu zákazku je tvorivá práca. Kalkulant stavby(1) naštuduje projektovú dokumentáciu, resp. vykoná zameranie na stavbe a navrhne technologický postup. Jeho cieľom je vytvoriť zoznam činností, konštrukcií, technológií a služieb(2)nevyhnutných na zhotovenie stavebného diela. Kvantifikáciou (t.j. určením množstva) a finančným ohodnotením (t.j. určením ceny) jednotlivých položiek tohto zoznamu vzniká rozpočet.  Rozpočet je teda vlastne finančne ohodnotený popis technológie stavebnej alebo montážnej zákazky v zmysle projektu.

Na kolene alebo v systéme ?

Technológiu zákazky popisuje kalkulant stavby pomocou vlastných interných popisov, ak rozpočtuje "na kolene" alebo pomocou databázových unifikovaných cenníkových položiek, ak rozpočtuje v rozpočtovom programe. Vytváranie rozpočtu v rozpočtovom programe je administratívne, ale aj podnikateľsky výrazne efektívnejšie. 

Na nasledovných internetových odkazoch si môžete porovnať dve cenové ponuky. Tá prvá bola vytvorená "na kolene" pomocou vlastných popisov v pomocnom textovom editore, tá druhá bola vytvorená pre tú istú zákazku v programe Kalkulus pomocou unifikovaných cenníkových položiek.

Výkaz výmer spracovaný "na kolene" v textovom editore

Výkaz výmer spracovaný v programovom systéme Kalkulus

Určite ste si všimli veľký rozdiel vo výslednej cene jednotlivých výkazov. Ako je to možné keď oba rozpočty boli vytvárané v tom istom čase? Odpoveď je jednoduchá. Pri tvorbe rozpočtu na "kolene" kalkulant stavby:

 1. Nedôkladne kalkuloval cenu. Do ceny okrem iného nezahrnul nepriame náklady.
 2. Do rozpočtu nezapočítal všetky potrebné činnosti, resp. konštrukcie a služby. Na mnohé z nich pozabudol alebo si neuvedomil, že existujú aj také stavebno-montážne činnosti a služby, ktoré je možné investorovi účtovať.

Z toho vyplýva, že na vytváranie výkazov výmer a rozpočtov nestačí poznať technologický postup stavebno - montážnej zákazky a nestačí vedieť "vyčítať" z výkresov projektovej dokumentácie potrebné výmery. Rozpočtovanie ako profesia vyžaduje od kalkulanta stavby navyše ďalšie dôležité zručnosti. Patrí k nim:

 1. Znalosť kalkulačných metód.
 2. Znalosť technologických súvislostí.

Agregácie

Pri tvorbe výkazu výmer stavby sa musí kalkulant stavby vedieť orientovať v technologických súvislostiach. Napríklad, ak rozpočtuje monolitický železobetónový strop, musí oceniť montáž a dodávku betónu s výstužou, ďalej do ceny musí zahrnúť debnenie, oddebnenie ako aj montáž a demontáž podpornej konštrukcie. V neposlednom rade musí do ceny započítať presun hmôt. Takto postupuje aj v ďalších zákazkách, v ktorých sa takáto ucelená konštrukcia nachádza. Aby sa nebolo treba pri rozpočtovaní ucelených konštrukcií v každom novom projekte opakovane venovať jednotlivým elementárnym činnostiam a materiálom, praktickým riešením je zoskupiť jednotlivé cenníkové položky do väčších ucelených skupín. Pre zoskupovanie cenníkových položiek v rozpočtovej praxi používame pojem agregácia. Agregácie sú významným fenoménom programového systému Kalkulus. Výrazne uľahčujú tvorbu autorských výkazov výmer a cenotvorbu ako takú. Aby sa používateľ dokázal prispôsobiť rôznym rozpočtovým situáciám, program ponúka niekoľko foriem agregovaných modelov. Keďže agregáty programu Kalkulus svojim obsahom a rozsahom reprezentujú jedinečné štruktúry v slovenskej a českej rozpočtovej praxi, spolu s vývojom agregovaných foriem sa vyvíjala aj potrebná terminológia na výstižný popis ich funkcionality.

Agregácia

Agregovaný systém v programe Kalkulus pozostáva z dvoch častí:

 1. Dáta. Program obsahuje vo svojej databáze množstvo agregovaných celkov všetkých foriem pre okamžité použitie.
 2. Funkcie. Program poskytuje silnú funkcionalitu na tvorbu vlastných agregátov ako aj na používanie existujúcich agregovaných položiek pri tvorbe rozpočtov.

Program Kalkulus obsahuje nasledovné typy agregovaných modelov:

 1. Agregát typu Konštrukcia so skrytými cenníkovými položkami zoskupenia v kalkulačnom rozbore agregátu. Tento agregát poznajú starší používatelia programu Kalkulus. Nevýhodou tohto modelu je, že používateľ nemá počas tvorby výkazu výmer skladbu agregátu na očiach a vo verzii BASIC nedokáže preniesť do rozpočtu elementárne položky.
 2. Agregát typu Technológia. Pozostáva zo 4 foriem:
  • Agregovaná reprezentatívna technologická štruktúra, kde nadriadenou položkou je montážna cenníková položka, viažuca na seba ľubovoľný počet podriadených materiálových cenníkových položiek, ktoré nadriadenú položku "reprezentujú" typom, farbou, výrobcom, príslušenstvom a pod.
  • Agregované technologické zoskupenie, kde nadriadenou materskou položkou je montážna cenníková položka, ktorá na seba technologicky viaže súvisiace prevažne výrobkové, materiálové, niekedy aj montážne cenníkové položky v príslušných onormovaných množstvách a vytvárajú tak spolu agregované technologické zoskupenie.
  • Agregovaná technologická konštrukcia, kde nadriadená položka na seba viaže súvisiace podriadené elementárne cenníkové položky montážne, konštrukcie, materiály a výrobky s príslušnou normospotrebou. Kým v "Agregovanom technologickom zoskupení" sa položky zoskupujú iba z hľadiska technológie, v "Agregovanej technologickej konštrukcii" sa položky zoskupujú aj z hľadiska ceny.
  • Agregovaný pracovný celok, nazývaný tiež technologické návestie alebo funkčný celok, je voľným zoskupením cenníkových položiek bez pevnej väzby na ich metodické začlenenie do stavebných oddielov. Toto zoskupenie pozostáva z jedného nadriadeného "návestia bez ceny a bez mernej jednotky", ktoré pomenúva pracovný celok a jednej alebo viacerých podriadených cenníkových položiek. Tento typ dátovej štruktúry slúži na dosiahnutie individuálneho členenia stavby. Umožňuje vytvárať hybridné zoskupenie technologicky príbuzných montážnych a materiálových položiek. Pracovný celok spolu s podriadenými položkami tvoria v rozpočte jeden ucelený technologický oddiel.

Podrobný popis jednotlivých agregátov nájdete v dokumentácii programu Kalkulus [1]. Medzi najžiadanejšie formy agregácie patrí agregovaná technologická konštrukcia.

Agregovaná technologická konštrukcia

Agregovaná technologická konštrukcia zoskupuje elementárne cenníkové položky montážne, konštrukcie, materiály a výrobky s príslušnou normospotrebou. Cena agregovanej technologickej konštrukcie je vypočítaná ako súčet cien zoskupených položiek, vynásobených ich normospotrebou potrebnou na vytvorenie agregovanej konštrukcie. Agregovaná technologická konštrukcia teda agreguje položky aj z hľadiska technológie aj z hľadiska ceny.

Montážne položky a konštrukcie obsiahnuté v agregovanej technologickej konštrukcii sú kombinované bez ohľadu na to, či ide o položky HSV alebo PSV. Zatriedenie celej agregácie je určené podľa zatriedenia výslednej ucelenej konštrukcie. Číselné označenie agregovanej položky zodpovedá až na malé výnimky na prvých piatich miestach triedniku TSKP, ďalšia časť kódu položky tvorí lokálny číselný systém [2].

Pozrime sa na príklad skladby dvoch agregovaných technologických konštrukcií.

62246115101 Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná vrátane podkladu, lešenia, pomocných prác a presunu hmôt do výšky 12 m

Agregát Vonkajšia omietka

31123454701 Murivo z tehál Porotherm 38 hrúbky 380 mm, R = 2,73, m2K/W, s vonkajšou omietkou šľachtenou škrabanou, s vnútornou štukovou omietkou, s pačokovaním

Agregát Murivo Porotherm

Pri výbere agregovanej technologickej konštrukcie do rozpočtu si môže používateľ vybrať medzi prenosom samostatného nadriadeného agregátu a medzi prenosom kompletne všetkých podriadených cenníkových položiek zoskupenia zohľadnením príslušných normospotrieb. Pri prenose podriadených položiek sa materská položka agregátu do rozpočtu neprenáša.

Literatúra

[1] Dokumentácia programového systému Kalkulus

[2] Cenová sústava RTS DATA


(1) Kalkulantom stavby môže byť projektant, rozpočtár, cenár, stavbyvedúci, stavebný manažér a pod.

(2) Činnosti sú vrátane potrebných ľudí a strojov, konštrukcie sú vrátane potrebných materiálov, technológie sú vrátane potrebných výrobkov.

 

Komentáre môžu pridávať iba prihlásení užívatelia.